Raimundas Karoblis: Lietuva didins savo įnašą į ES operacijas
Pir­ma­die­nį vyk­sian­čia­me ES gy­ny­bos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­me Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis tvir­ti­no, jog Lie­tu­va di­dins sa­vo įna­šą į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ka­ri­nes ope­ra­ci­jas ir mi­si­jas.

„R.Ka­rob­lis su­si­ti­ki­mo me­tu sa­kė, jog 2017 me­tais Lie­tu­va ir to­liau da­ly­vaus bei di­dins sa­vo įna­šą į ES ka­ri­nes ope­ra­ci­jas ir mi­si­jas“, – ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Lie­tu­va šiuo me­tu da­ly­vau­ja tri­jo­se iš pen­kių ES vyk­do­mų ope­ra­ci­jų ir mi­si­jų. Į ope­ra­ci­jas „A­ta­lan­ta“, „Sop­hia“ ir ka­ri­nę mo­ky­mų mi­si­ją Ma­ly­je iš vi­so iš­siųs­ti apie de­šimt Lie­tu­vos ka­rių. ES taip pat vyk­do mo­ky­mų mi­si­jas So­ma­ly­je ir Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Šioms ope­ra­ci­joms koor­di­nuo­ti ES mi­nis­trai pir­ma­die­nį nu­spren­dė įsteig­ti Bend­ri­jos ka­ri­nę va­da­vie­tę. Tai ne­pa­nai­kins at­ski­rų mi­si­joms va­do­vau­jan­čių šta­bų.

„Lie­tu­va re­mia Eu­ro­pos Są­jun­gos sau­gu­mo di­di­ni­mo ini­cia­ty­vas, ta­čiau sie­kiant už­ti­krin­ti jų įgy­ven­di­ni­mą, ES tu­ri stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su NA­TO bei ieš­ko­ti veiks­mų si­ner­gi­jos su Al­jan­su“, – pra­ne­ši­me sa­kė R.Ka­rob­lis.

„Eu­ro­pos Są­jun­gos vaid­muo yra ypa­tin­gai svar­bus ieš­kant spren­di­mų Pie­tuo­se, kur ky­lan­tys sau­gu­mo iš­šū­kiai yra su­si­ję su te­ro­riz­mu bei mig­ra­ci­ja“, – tei­gė mi­nis­tras.

ES ne kar­tą ti­ki­no ne­ke­ti­nan­ti ati­mti iš NA­TO pir­maei­lio vaid­mens Eu­ro­pos gy­ny­bo­je.

Vis dėl­to Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai nu­bal­sa­vus už pa­si­trau­ki­mą iš ES, blo­kas ne­teks ka­ri­niu po­žiū­riu vie­nos ir stip­riau­sių na­rių. Šis veiks­nys kar­tu su tvy­ran­čio­mis abe­jo­nė­mis dėl JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) įsi­pa­rei­go­ji­mų NA­TO są­jun­gi­nin­kėms su­tei­kė nau­ją pa­ska­tą stip­rin­ti Bend­ri­jos ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Kri­tiš­ką po­žiū­rį į gi­les­nį ES ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą anks­čiau reiš­kė ir Lie­tu­va.

„Lie­tu­vos, Bal­ti­jos ša­lių ir dau­gu­mos ša­lių po­zi­ci­ja yra, kad ne­ga­li bū­ti jo­kio dub­lia­žo su NA­TO struk­tū­ro­mis ir ne­ga­li bū­ti kaž­ko nau­jo, kas ga­lė­tų ne­ig­ti ar­ba pa­neig­ti NA­TO bu­vi­mą. Vi­sus to­kius pa­siū­ly­mus mes blo­kuo­si­me“, – per­nai rug­sė­jį sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.