Raimundas Karoblis: „Karinis aktyvumas Baltijos jūros regione pastaruoju metu išaugo“
Ka­ri­nis ak­ty­vu­mas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­sta­ruo­ju me­tu iš­au­go, bet si­tua­ci­ja yra kon­tro­liuo­ja­ma, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Jo tei­gi­mu, Mask­va ne­pag­rįs­tai kal­ti­na NA­TO si­tua­ci­jos blo­gi­ni­mu, nes Ru­si­jos pa­jė­gos prie Bal­ti­jos ša­lių iš­lie­ka ke­lis­kart di­des­nės nei Va­ka­rų al­jan­so pa­jė­gu­mai Bal­ti­jos ša­ly­se.

Mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu BNS svars­tė, kad Ki­ni­ja ka­ro lai­vus į Bal­ti­jos jū­rą siun­čia rea­guo­da­ma į JAV veiks­mus Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne.

– Pra­ei­ta sa­vai­tė NA­TO oro po­li­ci­jai bu­vo in­ten­sy­viau­sia šiais me­tais, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis apie ri­zi­kin­gus ka­ri­nių or­lai­vių ma­nev­rus pra­ne­šė JAV, Šve­di­jos ir Ru­si­jos par­ei­gū­nai. Kas le­mia ka­ri­nį su­ak­ty­vė­ji­mą virš Bal­ti­jos jū­ros?

– Šiuo se­zo­nu ak­ty­vu­mas yra įpras­tas, bet da­bar pa­ste­bi­me dar ryš­kes­nį pa­di­dė­ji­mą. Tai ga­li lem­ti ir mū­sų pra­ty­bos, ir tam ti­kri ren­gi­niai Ka­li­ning­ra­de, bet jo­kios kri­ti­nės si­tua­ci­jos nė­ra. NA­TO oro po­li­ci­jos lėk­tu­vai ke­lia­mi, nes daž­nai ne­bū­na skry­džių pla­nų, bū­na iš­jung­ti at­sa­kik­liai. Ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad oro po­li­ci­ja tiek iš Šiau­lių, tiek iš Es­ti­jos su­si­do­ro­ja su sa­vo dar­bu.

– Už­si­mi­nė­te apie įvy­kius Ka­ra­liau­čiu­je. Į sri­tį va­kar at­vy­kęs Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Serg?jus Šoi­gu par­eiš­kė, kad sau­gu­mo pa­dė­tis re­gio­ne pa­blo­gė­jo dėl su­ak­ty­vė­ju­sios NA­TO veik­los. Kaip ko­men­tuo­tu­mė­te to­kį par­eiš­ki­mą?

– Tu­ri­me pa­ly­gin­ti pa­jė­gu­mus. Bal­ti­jos ša­ly­se yra po ba­ta­lio­ną – maž­daug po tūks­tan­tį NA­TO ka­rių. Taip, pra­ty­bo­se skai­čiai yra šiek tiek di­des­ni, bet ir jie vi­siš­kai ne­su­ly­gi­na­mi su skai­čiais Ru­si­jo­je. Ša­lia Bal­ti­jos vals­ty­bių sie­nų pa­grin­di­nė­je Ru­si­jos da­ly­je yra per 100 tūkst. ka­rių ir puo­la­mo­ji tan­kų ar­mi­ja, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dau­giau kaip 30 tūks­tan­čių. Kal­bė­ji­mas apie NA­TO grės­mę Ru­si­jai vi­siš­kai ne­ats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos.

– Ket­vir­ta­die­nį pra­neš­ta, kad tre­čia­die­nį Lie­tu­vos oro erd­vę pa­žei­dė iš Bal­ta­ru­si­jos įskri­dęs or­lai­vis. Ar tai bu­vo ne­ty­či­nis nu­kry­pi­mas, ar rim­tes­nis in­ci­den­tas?

– Ma­nau, kad su Bal­ta­ru­si­jos pu­se iš­siaiš­kin­si­me. Vals­ty­bės sie­na ne­ga­li bū­ti pa­žei­di­nė­ja­ma, o pa­žei­di­mas bu­vo aiš­kus. Tai bu­vo ci­vi­li­nis ne­di­de­lis or­lai­vis „An-2“, bet tai ne­pri­si­de­da prie si­tua­ci­jos ge­ri­ni­mo, ypač esant ka­ri­nio ak­ty­vu­mo pa­di­dė­ji­mui. Bet, kaip pa­me­na­te, prieš du mė­ne­sius bu­vo įskri­di­mas ir iš Lie­tu­vos pu­sės. Esa­me pa­tei­kę Bal­ta­ru­si­jos pu­sei pa­siū­ly­mą per­žiū­rė­ti su­si­ta­ri­mą dėl oro val­dy­mo. Ma­no­me, kad abi pu­sės tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­tos su­stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą, kad iš­veng­tu­me pa­na­šių in­ci­den­tų.

– Ko­kia to pa­siū­ly­mo es­mė?

– Pir­miau­sia rei­kia su­tar­ti, kaip pa­ge­rin­ti įgy­ven­di­ni­mą, jei rei­kia, ga­lės bū­ti kei­čia­mas ir teks­tas. Į te­ri­to­ri­ją įskren­da­ma tai su­de­ri­nus per tam ti­krus oro ko­ri­do­rius, ki­to­se vie­to­se pa­sie­nio zo­no­se gal­būt tu­rė­tų bū­ti ki­tas re­ži­mas ir ki­tas ad­mi­nis­tra­vi­mas. Tai vie­na iš dar­bo kryp­čių.

– Ki­ni­ja pa­skel­bė, kad ne­tru­kus jos ka­ro lai­vai da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se su Ru­si­ja Bal­ti­jos jū­ro­je. Ar dėl to yra pa­grin­do ne­ri­mau­ti?

– Tai nau­jas reiš­ki­nys. Ga­li bū­ti, kad tai tam ti­kras at­sa­kas į ak­ty­vią JAV po­zi­ci­ją Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne. Kal­ba­ma apie geo­po­li­ti­nius da­ly­kus pla­čią­ja pra­sme, bet ne apie grės­mių pa­di­dė­ji­mą Bal­ti­jos jū­ro­je.

– Nau­jie­nų agen­tū­ra „Reu­ters“ skel­bė, kad per Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad“ rug­sė­jį į re­gio­ną ga­li bū­ti at­siųs­ta 600 JAV ka­rių. Ar tai bus pa­pil­do­mas, ar įpras­tas kon­tin­gen­tas?

– Bus pa­pil­do­mas, bet skai­čių kol kas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Lie­pą, rugp­jū­tį, rug­sė­jį Lie­tu­vo­je bus ne­ma­žas ak­ty­vu­mas, vyks pra­ty­bos. Pa­pil­do­mų ka­rių bus tiek iš JAV pu­sės, tiek iš ki­tų ša­lių. Rug­sė­jį bus ame­ri­kie­čių lai­vai Klai­pė­do­je, JAV rug­sė­jį pra­dės oro po­li­ci­jos mi­si­ją, bet apie de­ta­les kal­bė­ti kol kas anks­ti, dar yra lai­ko.