Raimondas Bakšys – naujas teisingumo viceministras
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė nau­juo­ju vi­ce­mi­nis­tru pa­sky­rė pa­sta­ruo­ju me­tu jos pa­ta­rė­ju dir­bu­sį tei­si­nin­ką Rai­mon­dą Bak­šį, tre­čia­die­nį pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Šio­se par­ei­go­se jis pa­keis lie­pos pa­bai­go­je at­sis­ta­ty­di­nu­sį Do­na­tą Ma­tui­zą.

Nau­ja­sis vi­ce­mi­nis­tras ku­ruos ad­mi­nis­tra­ci­nės ir bau­džia­mo­sios tei­sės sri­tis, baus­mių vyk­dy­mo ir pro­ba­ci­jos sis­te­mas.

Tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jęs R.Bak­šys 2013–2016 me­tais ėjo tuo­me­ti­nio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jo tei­sės klau­si­mais par­ei­gas, 2009–2013 me­tais jis dir­bo ad­vo­ka­tu.

2002–2009 me­tais tei­si­nin­kas va­do­va­vo Na­cio­na­li­nei teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jai (NTA).

2002 me­tais tuo­me­tis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus at­si­sa­kė skir­ti lai­ki­nai po pert­var­kos NTA va­do­va­vu­sį R.Bak­šį šios ins­ti­tu­ci­jos nuo­la­ti­niu va­do­vu. Jis abe­jo­jo tei­si­nin­ko kom­pe­ten­ci­ja ei­ti šias par­ei­gas. 2004-ai­siais į mi­nė­tas par­ei­gas jį pa­sky­rė tuo­me­ti­nis ša­lies va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas.

R.Bakš­čio pirm­ta­kas D.Ma­tui­zas at­sis­ta­ty­di­no šių me­tų lie­pos pa­bai­go­je. Jis vi­ce­mi­nis­tro par­ei­go­se dir­bo nuo 2017 me­tų sau­sio, pra­ėjus ne­pil­nam mė­ne­siui po Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džios. D.Ma­tui­za ku­ra­vo šių me­tų pa­va­sa­rį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­lik­tą tar­ny­bi­nį ty­ri­mą Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Šio ty­ri­mo me­tu at­sis­ta­ty­di­no nuo 2015 me­tų Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­si Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė. Po pa­ti­kri­ni­mo bu­vo at­leis­tas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Ed­var­das Kviat­kaus­kas.