Ragų ir kanopų kontoros duris užveria sunkiai
Kam vals­ty­bei rei­ka­lin­gos vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios ne­vyk­do jo­kios veik­los, bet tu­ri al­gas gau­nan­čius va­do­vus? Vy­riau­sy­bė­je su­da­ry­ta Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja „a­tra­do“ ke­lio­li­ka prie mi­nis­te­ri­jų ar sa­vi­val­dy­bių „pri­li­pu­sių“ įstai­gų. Kai ku­rias, ne vie­nus me­tus eg­zis­tuo­jan­čias ir pri­me­nan­čias Il­jos Il­fo ir Jev­ge­ni­jaus Pe­tro­vo „Auk­so ver­šy­je“ ap­ra­šy­tas kon­to­ras, jau re­ko­men­duo­ta lik­vi­duo­ti.

Kai ku­rių to­kių kon­to­rų va­do­vai LŽ žur­na­lis­tui ne­su­ge­bė­jo pa­aiš­kin­ti, ką vei­kia jų va­do­vau­ja­mos įstai­gos. Rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „Auš­vei­ta“, ma­tyt, ge­riau­sias su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos pa­vyz­dys. Daug me­tų jo­kios veik­los ne­vyk­dan­ti vie­šo­ji įstai­ga li­gi šiol tu­ri di­rek­to­rių, ku­ris Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ir „Sod­rai“ tu­ri teik­ti at­as­kai­tas, bet ir pats abe­jo­ja, kas yra jo va­do­vau­ja­mos įstai­gos da­li­nin­kai.

Įstai­ga – iš ran­kų į rankas

VšĮ rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą „Auš­vei­ta“ 1997 me­tais įstei­gu­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) prieš ke­le­rius me­tus tu­rė­jo įstai­gą lik­vi­duo­ti, ta­čiau rei­ka­las iš vie­tos taip ir ne­pa­ju­dė­jo.

„Auš­vei­tos“ gy­va­vi­mo ir stag­na­ci­jos is­to­ri­ja – il­ga ir pa­ini. „Auš­vei­ta“ ir Vil­niaus aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­ja 1999 me­tais pa­si­ra­šė vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį, pa­gal ją nuo­mi­nin­kui Tra­kų ra­jo­ne 99 me­tams iš­nuo­mo­tas be­veik 20 ha že­mės skly­pas. O 2001 me­tais Vil­niaus aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­jai SAM per­da­vė ir vie­šo­sios įstai­gos val­do­mą tur­tą.

Įstai­ga vaiz­din­go­je te­ri­to­ri­jo­je prie Ne­ries kran­to tu­rė­jo teik­ti svei­ka­tin­gu­mo pa­slau­gas, ta­čiau dar 2005 me­tais jai bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Nors trys in­ves­tuo­to­jai – bend­ro­vės „Pro­ma­ta“, Vil­niaus van­dens par­kas ir „Ei­gu­va“ tuo lai­ku įstai­gos sko­las grą­ži­no, įsi­su­ko teis­mų ka­ru­se­lė. Mat su pa­nau­dos ga­vė­jais, jiems ne­vyk­dant ža­dė­tos veik­los, pa­nau­dos su­tar­tys bu­vo nu­trauk­tos. Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus įstai­ga ne­te­ko ir li­cen­ci­jos, su­tei­kian­čios tei­sę teik­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.

Šios įstai­gos tur­tas Stir­nių kai­me, Tra­kų ra­jo­ne, 2010 me­tais per­duo­tas Vals­ty­bės tur­to fon­dui. Ta­čiau lik­vi­da­vus Vil­niaus aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­ją vie­šo­ji įstai­ga „Auš­vei­ta“ li­ko be at­sto­va­vi­mo. Tai­gi Vy­riau­sy­bė 2013 me­tais nu­spren­dė, kad „Auš­vei­tos“ sa­vi­nin­kės tur­ti­nes ir ne­tur­ti­nes tei­ses bei par­ei­gas vėl įgy­ven­dins SAM.

Vals­ty­bei pri­klau­san­čio­je „Auš­vei­tos“ te­ri­to­ri­jo­je Tra­kų ra­jo­ne jau ne­be vie­nus me­tus tvy­ro di­džiu­lė ne­tvar­ka: griū­va pa­sta­tai, dūž­ta dar li­kę lan­gų stik­lai, o pa­sta­tų vi­du­je – be­na­mių guo­liai. Prieš po­rą sa­vai­čių Vy­riau­sy­bės Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja šią jo­kios veik­los se­niai ne­vyk­dan­čią įstai­gą jau an­trą kar­tą re­ko­men­da­vo lik­vi­duo­ti.

Ne­be­ži­no, kas dalininkai

„Auš­vei­tos“ di­rek­to­riaus par­ei­gas iki šiol ei­nan­tis An­ta­nas Svi­ders­kis LŽ ti­ki­no nė ne­ži­no­jęs, kad jo va­do­vau­ja­mą įstai­gą nu­spręs­ta pa­nai­kin­ti. Jis su šia įstai­ga su­si­ju­sią is­to­ri­ją va­di­no „la­bai su­kta“ ir sa­kė ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kas de jure yra šios įstai­gos da­li­nin­kai. „Vel­nias ži­no, aš ne­be­ži­nau. Kai rei­kia at­as­kai­tas siųs­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ar „Sod­rai“, tai man siun­čia, o kai rei­kia tvar­ky­tis, tvar­ko­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Kas da­li­nin­kai? Tai Vil­niaus van­dens par­kas ir ki­ti. Tai to­kia se­na ir taip su­vel­ta is­to­ri­ja. Ir jei da­bar no­ri­ma lik­vi­duo­ti, ma­tyt, kaž­kas no­ri pri­va­ti­zuo­ti“, – kal­bė­jo jis.

A. Svi­ders­kis Re­gis­trų cen­tro do­ku­men­tuo­se iki šiol yra „Auš­vei­tos“ di­rek­to­rius ir vie­nin­te­lis dar­buo­to­jas (apd­raus­ta­sis). O įstai­ga, kaip ro­do „Sod­ros“ duo­me­nys, vals­ty­bei jau įsis­ko­li­nu­si 820 eu­rų. „Al­gos ne­gau­nu jau pen­ke­rius ar še­še­rius me­tus“, – dar pa­sku­bė­jo LŽ pa­ti­kin­ti A. Svi­ders­kis.

El­gė­si la­bai keistai

Ki­ta įstai­ga, pa­te­ku­si į ko­mi­si­jos aki­ra­tį, yra Kon­sul­ta­vi­mo ir eks­per­ti­zių cen­tras, ku­rio sa­vi­nin­kas – Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas. Kon­sul­ta­vi­mo cen­tru va­di­na­mo­je įstai­go­je, kaip tei­gia­ma, iš­duo­da­mi dar­buo­to­jų svei­ka­tos ži­nių at­es­ta­vi­mo pa­žy­mė­ji­mai, va­di­na­mo­sios ža­lio­sios kor­te­lės. Įstai­go­je įdar­bin­ti trys as­me­nys.

„Vals­ty­bė mū­sų ne­iš­lai­ko, pa­tys už­si­dir­ba­me“, – dės­tė įstai­gos va­do­vė Ni­jo­lė La­zaus­kie­nė. Ta­čiau ji ne­su­ti­ko pa­aiš­kin­ti, kaip vyk­do­mas įstai­gos dar­bas, ko­kius eks­per­ti­nius ty­ri­mus ji at­lie­ka. Ga­liau­siai di­rek­to­rė LŽ žur­na­lis­to pa­klau­sė, kas nu­spren­dė dėl įstai­gos už­da­ry­mo. Ži­nia, kad rei­ka­lo ėmė­si Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, N. La­zaus­kie­nės, re­gis, ne­nus­te­bi­no, tik va­do­vė ūmiai pa­kei­tė to­ną. „Tai mes ir pa­tys no­ri­me (bū­ti lik­vi­duo­ti – aut.). Na, tai gy­ve­ni­mas toks. Prieš vė­ją ne­pa­pū­si“, – LŽ te­pa­sa­kė Kon­sul­ta­vi­mo ir eks­per­ti­zių cen­tro va­do­vė.

Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja lai­ko­si nuo­mo­nės, kad šios įstai­gos funk­ci­jas, ku­rių at­li­ki­mą pri­va­lo už­ti­krin­ti vals­ty­bė, rei­kė­tų per­duo­ti Na­cio­na­li­niam mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tui, o ki­tas – pirk­ti rin­ko­je, nes vals­ty­bė ne­tu­rė­tų už­siim­ti vers­lu.

Dir­ba va­lan­dą per mėnesį

Už­da­ry­ti kaip ne­tiks­lin­gą ir ne­vyk­dan­tį veik­los siū­lo­ma ir VšĮ Nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos Lie­tu­vo­je cen­trą. Čia, kaip ro­do „Sod­ros“ duo­me­nys, iki šiol dir­ba vie­nas dar­buo­to­jas – įstai­gos va­do­vas Eval­das Vi­soc­kas. Jis ti­ki­no, esą ši įstai­ga iki šiol iš­si­lai­ko iš sa­vų lė­šų, mat da­li­nin­kai jau se­niai ne­be­no­ri jų skir­ti. „Lė­šų yra tam ti­kras kie­kis, o ma­no at­ly­gi­ni­mas – mi­ni­ma­lus. Gau­nu at­ly­gį už vie­ną va­lan­dą per mė­ne­sį tam, kad bū­tų įstai­gos va­do­vas, jei­gu ka­da nors at­si­ras­tų in­te­re­sas at­gai­vin­ti šią sri­tį“, – aiš­ki­no jis.

E. Vi­soc­kas pa­sa­ko­jo, kad nuo 1997 me­tų jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga for­ma­vo nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją, o vė­liau šias funk­ci­jas pe­rė­mė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ir ki­ti. „Il­gai­niui at­si­ra­do tam ti­kra kon­ku­ren­ci­ja tarp vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų. 2008 me­tais fi­nan­sa­vi­mas įstai­gai bu­vo nu­trauk­tas. Ji ga­lė­tų tęs­ti dar­bus, bet šiuo me­tu veik­la rea­liai ne­vyks­ta, o idė­jų ją at­gai­vin­ti yra“, – kal­bė­jo jis.

Įstai­gos va­do­vas tiks­li­no, kad jo va­do­vau­ja­mo cen­tro da­li­nin­kai yra ne tik Vy­riau­sy­bė, bet ir Sei­mas, pre­zi­den­tū­ra, Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. „Da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me, ku­ris vyks po Nau­jų­jų, bus svars­to­ma įstai­gos at­ei­tis. Jei bus nu­spęs­ta už­da­ry­ti, už­da­ry­si­me“, – tei­gė VšĮ Nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos Lie­tu­vo­je cen­tro va­do­vas.

Už­da­rys tik tris

Svars­tant, kiek vie­šų­jų įstai­gų, ku­rių da­li­nin­kė ar­ba sa­vi­nin­kė yra vals­ty­bė, rei­kė­tų už­da­ry­ti, siū­ly­ta kur kas dau­giau. Ta­čiau ga­lu­ti­nė­se Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jo­se te­li­ko vos trys įstai­gos, ku­rias re­ko­men­duo­ja­ma lik­vi­duo­ti. Dėl ki­tų de­vy­nių, vyk­dan­čių ko­mer­ci­nę veik­lą, nu­spręs­ta siū­ly­ti par­duo­ti da­li­nin­ko tei­ses.

Pa­vyz­džiui, svars­tant pa­siū­ly­mus dėl VšĮ Kul­tū­ros ver­ty­bių glo­bos tar­ny­bos lik­vi­da­vi­mo pa­aiš­kė­jo, kad ko­mi­si­ja ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, ką aps­kri­tai vei­kia ši įstai­ga. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad dir­ba tik jos va­do­vas. Šių me­tų ge­gu­žę įstai­ga pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vo­kie­ti­jos ka­rių ka­pų prie­žiū­ros są­jun­ga, esą to­dėl šios įstai­gos ne­ga­li­ma lik­vi­duo­ti. Ko­mi­si­jos na­riai gin­či­jo­si ir dėl VšĮ Vil­niaus kul­tū­ros, pra­mo­gų ir spor­to rū­mų už­da­ry­mo, ta­čiau spren­di­mą ati­dė­jo po­rai me­tų.