Raginamą trauktis ūkio ministrą Mindaugą Sinkevičių gina premjeras: „gera pamoka jaunam politikui“
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­ini­ci­juo­sian­tis tar­ny­bi­nę eti­ką pa­žei­du­sio ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo.

„Aš ti­krai ne­ma­nau, kad tai yra ši­ta si­tua­ci­ja, ka­da tu­ri­me kal­bė­ti apie ūkio mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mą“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad M.Sin­ke­vi­čius na­rys­tę me­džio­to­jų bū­re­liuo­se dek­la­ra­vo tik jai pra­dė­jus ty­ri­mą ir taip pa­žei­dė įsta­ty­mus.

Pa­sak prem­je­ro, „tai yra ge­ra pa­mo­ka jau­nam po­li­ti­kui“ ir sig­na­las vi­siems, dar ne­dek­la­ra­vu­siems vi­sų sa­vo in­te­re­sų.

G. Lands­ber­gis: „Mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius tu­ri trauk­tis iš pareigų“

Va­kar pa­aiš­kė­jus, kad ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas, Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rys Gab­rie­lius Lands­ber­gis ra­gi­na mi­nis­trą trauk­tis iš uži­ma­mų par­ei­gų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Lai­kan­tis va­ka­rie­tiš­kos po­li­ti­kos tra­di­ci­jos, mi­nis­tras M. Sin­ke­vi­čius tu­rė­tų trauk­tis iš par­ei­gų, nes Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kiai pa­sa­kė, kad mi­nis­tras pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą. Ta­čiau jei mi­nis­trui pri­trūk­tų drą­sos pri­im­ti ryž­tin­gą spren­di­mą, ra­gi­nu Mi­nis­trą Pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį pa­si­nau­do­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­ta­ri­mu ir pa­čiam pri­im­ti spren­di­mą at­leis­ti su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sį M. Sin­ke­vi­čių iš ūkio mi­nis­tro par­ei­gų“, – pa­žy­mė­jo G. Lands­ber­gis.

Pri­me­na­me, kad ko­vo 10 d. Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos, Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rės Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Ag­nė Bi­lo­tai­tė krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją dėl ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus ir jo tė­vo, bu­vu­sio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus, ga­li­mai su­pai­nio­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

Pa­sak Sei­mo na­rės A. Bi­lo­tai­tės, vi­sais at­ve­jais po­li­ti­kams tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi vie­no­di mo­ra­lės stan­dar­tai ir pa­žei­dus įsta­ty­mus rei­ka­lau­ja­ma vie­no­dos at­sa­ko­my­bės.

Krei­pi­me­si Sei­mo na­rės VTEK pra­šė iš­siaiš­kin­ti, kas mo­kė­jo už įta­kin­gų so­cial­de­mo­kra­tų, tė­vo ir sū­naus Sin­ke­vi­čių, me­džiok­lę ir ar ne­bu­vo su­pai­nio­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai.

Toks krei­pi­ma­sis at­si­ra­do po to, kai ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja apie tė­vo ir sū­naus Sin­ke­vi­čių me­džiok­lę, už ku­rią, įta­ria­ma, su­mo­kė­jo vers­li­nin­kas Da­rius Ne­dzins­kas ir dar vie­nos ke­li­nin­kų įmo­nės – „Feg­da“ – ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Gri­bu­lis, tuo tar­pu M. Sin­ke­vi­čius ne­dek­la­ra­vo sa­vo ry­šio su įta­kin­gais vers­li­nin­kais, dėl ko ga­lė­jo kil­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tas. Taip pat pa­gal ta­me pa­čia­me straips­ny­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, mi­nis­tras ga­li­mai ne­mo­kė­jo už me­džiok­lę.