Ragina vienyti jėgas dėl Astravo AE
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko su skir­tin­gų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vais ir par­agi­no juos su­vie­ny­ti jė­gas dėl Bal­tar­si­jo­je ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės.

„Vie­nin­ga Lie­tu­vos po­zi­ci­ja ir su­si­tel­ki­mas yra pa­ma­ti­nė są­ly­ga ap­gin­ti Lie­tu­vos in­te­re­sus“, – po su­si­ti­ki­mo iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė mi­nis­tras.

Anot Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, L.Lin­ke­vi­čius su par­la­men­ta­rais ap­ta­rė „As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės ke­lia­mas grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, vi­suo­me­nės svei­ka­tai ir ap­lin­kai“.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo mi­nis­tro par­ti­jos bend­ra­žy­gis so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, kon­ser­va­to­riai And­rius Ku­bi­lius ir Dai­nius Krei­vys ir „vals­tie­čių ža­lių­jų“ at­sto­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys.

Mi­nis­tras po su­si­ti­ki­mo sa­kė, kad Lie­tu­vos in­te­re­sus pa­dė­tų gin­ti „at­nau­jin­tas na­cio­na­li­nis par­ti­jų su­si­ta­ri­mas ir aiš­kus pri­nci­pin­gas sig­na­las, kad elek­tros, pa­ga­min­tos grės­mę mū­sų sau­gu­mui, gy­ven­to­jų svei­ka­tai ir ap­lin­kai ke­lian­čio­se elek­tri­nė­se, Lie­tu­vos rin­ko­je ne­bus, pri­imant elek­tros rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mą“.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai tiek iš val­dan­čių­jų, tiek iš opo­zi­ci­nių frak­ci­jų tei­gia, kad 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ne­ati­tin­ka sau­gu­mo stan­dar­tų. Elek­tros boi­ko­to įsta­ty­mą ini­ci­ja­vę opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai kri­ti­kuo­ja val­dan­čiuo­sius, kad jie šiam klau­si­mui ne­ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Val­dan­tie­ji at­ker­ta, kad at­sa­ko­my­bę tu­rė­tų pri­siim­ti kon­ser­va­to­riai, ku­rių val­dy­mo me­tu pra­si­dė­jo sta­ty­bos, ir tei­gia, kad vi­daus ne­su­ta­ri­mai truk­do siek­ti tarp­tau­ti­nės par­amos.

Bal­ta­ru­si­ja at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus ir sa­ko, kad at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma lai­kan­tis vi­sų sau­gu­mo stan­dar­tų, o Lie­tu­vos kri­ti­ką le­mia eko­no­mi­niai mo­ty­vai.