Ragina vėl svarstyti premijos skyrimą V. Landsbergiui
Prem­je­ras val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius dar kar­tą par­agi­no iš nau­jo svars­ty­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mą bu­vu­siam pir­ma­jam fak­ti­niam at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vui eu­ro­par­la­men­ta­rui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

„Ma­nau, tu­rė­tu­me grįž­ti prie šio klau­si­mo, pa­dė­ti į ša­lį am­bi­ci­jas“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė A.Butkevičius

Jis tei­gė, kad rem­da­ma­sis as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi – da­ly­va­vi­mu Są­jū­džio veik­lo­je, ne­abe­jo­ja, jog V.Lands­ber­gio in­dė­lis at­ku­riant ne­prik­lau­so­my­bę – la­bai sva­rus ir svar­bus.

„Pui­kiai at­si­me­nu dar 1989 me­tus, ka­da ir pats Są­jū­džio veik­lo­je da­ly­va­vau, ir 1990-uo­sius, 1991-uo­sius, ta­me mū­sų Lie­tu­vos is­to­ri­jos lai­ko­tar­py­je ti­kriau­siai nie­kas ne­ga­li pa­neig­ti, kad V.Lands­ber­gis su­vai­di­no ne­pap­ras­tai svar­bų vaid­me­nį. Po to kaip po­li­ti­kas bu­vo ver­ti­na­mas, tai tą ver­ti­ni­mą pa­sa­ko vi­suo­me­nė bal­suo­da­ma, rink­da­ma į at­sa­kin­gas par­ei­gas, bet už tą lai­ko­tar­pį, ma­nau, jis tu­ri bū­ti įver­tin­tas, pri­pa­žin­tas ir tu­rė­tų bū­ti įver­tin­tas at­sa­kin­giau“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Ra­gi­ni­mą iš nau­jo svars­ty­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mą V.Lands­ber­giui prem­je­ras bu­vo iš­pla­ti­nęs ir sa­vait­ga­lį.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas val­dan­čių­jų bal­sais at­me­tė Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mą pre­mi­ją skir­ti V.Lands­ber­giui. Po šio spren­di­mo dau­gu­ma ko­mi­si­jos na­rių iš jos pa­si­trau­kė, ko­mi­si­ja su­by­rė­jo.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tei­gia, kad iš nau­jo svars­ty­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mą įma­no­ma tik tuo at­ve­ju, jei vėl pra­dės veik­ti ko­mi­si­ja. Ta­čiau Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gia, kad nau­jam spren­di­mui pri­im­ti nau­jo ko­mi­si­jos tei­ki­mo ne­rei­kia, Sei­mas esą ga­lė­tų bal­suo­ti dėl kiek par­eda­guo­to bu­vu­sio nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius tei­gia abe­jo­jan­tis, ar so­cial­de­mo­kra­tai įsik­lau­sys į prem­je­ro ra­gi­ni­mą ir pa­keis sa­vo nuo­mo­nę.

Vie­nas jų – Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas par­eiš­kė ne­ma­tąs prie­žas­čių keis­ti skep­tiš­ką po­zi­ci­ją dėl pre­mi­jos sky­ri­mo V.Lands­ber­giui.