Ragina susilaikyti nuo agitacijos
Įsi­ga­lio­jus drau­di­mui agi­tuo­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas ra­gi­na so­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jus veng­ti ra­gi­ni­mų bal­suo­ti už kon­kre­čius po­li­ti­kus, ne­si­da­ly­ti agi­ta­ci­ne me­džia­ga ir net su­si­lai­ky­ti nuo myg­tu­ko „pa­tin­ka“.

„Nuo 1 val. nak­ties „ty­los va­lan­da“ yra vi­siems, vi­sai Lie­tu­vai, vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Ne­ga­li bū­ti pla­ti­na­mi nei lai­kraš­čiai, nei nau­jos pub­li­ka­ci­jos, pra­šo­me, kad in­ter­ne­to por­ta­luo­se po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos ne­lik­tų. Rei­kė­tų „ne­lai­kin­ti“ ir ne­bend­rin­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ri yra po­li­ti­nė rek­la­ma ir jo­kiu bū­du ne­pra­dė­ti po­li­ti­nės rek­la­mos, gerb­ti įsta­ty­mus“, – BNS sa­kė Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Anot jo, bend­ra in­for­ma­ci­ja apie rin­ki­mus ir kvie­ti­mas bal­suo­ti nė­ra drau­džia­mas.

Z.Vai­gaus­kas sa­ko, kad su­ra­šy­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą ga­li bet ku­ris apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rys. Bau­das ski­ria teis­mas.

Anot VRK va­do­vo, per anks­tes­nius rin­ki­mus ke­li as­me­nys bu­vo nu­baus­ti už agi­ta­ci­ją „Fa­ce­book“ tink­le. Z.Vai­gaus­ko tei­gi­mu, rin­ki­mų ko­mi­si­ja pre­ci­ziš­kai ne­ti­krins so­cia­li­nių tink­lų, bet rea­guos ga­vu­si skun­dų ir in­for­ma­ci­jos apie rim­tus pa­žei­di­mus, pa­vyz­džiui, nau­jus rek­la­mi­nius vaiz­do kli­pus ar tie­sio­gi­nį agi­ta­vi­mą.

„Ži­nau at­ve­jį, kai vie­nas kan­di­da­tas per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, ma­tyt, ne be kie­no nors pa­gal­bos, bu­vo aps­kųs­tas apy­gar­dos ko­mi­si­jai ir teis­mas pri­pa­ži­no jį kal­tu, už­dė­jo bau­dą. Jis ban­dė aiš­kin­ti, kad sū­nus, at­va­žia­vęs iš Ai­ri­jos ar Ang­li­jos, vie­to­je tė­vo, ku­ris bu­vo kan­di­da­tas, tą da­ly­ką pa­pla­ti­no. Jei nu­sta­ty­si­me, kad yra ta me­džia­ga iš­pla­ti­na­ma, šim­tu pro­cen­tų pro­to­ko­lų ne­su­ra­šy­si­me. Bet jei bus skun­dai ir pa­aiš­kės, kad kaž­kas yra, su­ra­šy­si­me pro­to­ko­lus“, – sa­ko jis.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rin­ki­mų agi­ta­ci­ja, ne­at­siž­vel­giant į jos bū­dus, for­mas ir prie­mo­nes, drau­džia­ma li­kus 30 va­lan­dų iki rin­ki­mų pra­džios ir rin­ki­mų die­ną iki bal­sa­vi­mo pa­bai­gos, iš­sky­rus iš­ori­nę po­li­ti­nę rek­la­mą, iš­ka­bin­tą iki pra­si­de­dant šiam rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mui.

Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas už agi­ta­ci­jos drau­di­mo prieš rin­ki­mus pa­žei­di­mą nu­ma­to bau­dą nuo 144 iki 289 eu­rų, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams ar­ba ki­tiems par­ei­gū­nams, ste­bė­to­jams – nuo 289 iki 1158 eu­rų. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių va­do­vams už to­kius pa­žei­di­mus ga­li bū­ti ski­ria­ma 2896 iki 14481 eu­ro.