Ragina steigti fondą lietuviškoms vertybėms susigrąžinti iš užsienio
Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja ren­ka in­for­ma­ci­ją apie už­sie­ny­je esan­čias Lie­tu­vai reikš­min­gas kul­tū­ros ver­ty­bes ir svars­to bū­dus, kaip da­lį jų bū­tų ga­li­ma su­sig­rą­žin­ti.

Vie­nas iš ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mų – įsteig­ti at­ski­rą fon­dą ir nu­ma­ty­ti lė­šų kul­tū­ros ver­ty­bėms įsi­gy­ti auk­cio­nuo­se.

„Y­ra ne­ma­žai Lie­tu­vai pa­vel­do ver­ty­bių, ku­rios ne­tei­sė­tai ga­lė­jo bū­ti iš­ga­ben­tos ir da­bar at­si­du­ria auk­cio­nuo­se. Bū­tų la­bai ge­rai, kad bū­tų įsteig­tas spe­cia­lus fon­das, kad kas nors ste­bė­tų tuos auk­cio­nus ir pa­gal ga­li­my­bes ką nors bū­tų ga­li­ma su­sig­rą­žin­ti“, – BNS sa­kė Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Eve­li­na Ka­ra­le­vi­čie­nė.

Ki­tas ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas – par­eng­ti prog­ra­mą vyk­dy­ti už­sie­ny­je Lie­tu­vai reikš­min­gų kul­tū­ros ver­ty­bių pa­ieš­ką, nu­ma­tant moks­li­nio ti­ria­mo­jo dar­bo fi­nan­sa­vi­mą.

Taip pat siū­lo­ma bend­ra­dar­biau­ti su in­di­vi­dua­liai­siais tu­ris­ti­niais ope­ra­to­riais, siū­lant tu­ris­ti­nė­se prog­ra­mo­se nu­ma­ty­ti Lie­tu­vai reikš­min­gų kul­tū­ros ver­ty­bių, esan­čių už­sie­ny­je, lan­ky­mą.

E.Ka­ra­le­vi­čie­nė BNS pa­sa­ko­jo, kad bir­že­lį ko­mi­si­ja krei­pė­si į vi­sas įma­no­mas ins­ti­tu­ci­jas, moks­lo įstai­gas, lie­tu­vių bend­ruo­me­nes už­sie­ny­je, am­ba­sa­das su pra­šy­mu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jų ša­ly­se esan­tį lie­tu­viš­ką pa­vel­dą. Šiuo me­tu duo­me­nys plau­kia, ir ma­no­ma, dar ko­kį ge­rą pus­me­tį tas pro­ce­sas vyks.

„Pats pa­vel­das yra įvai­raus po­bū­džio, įvai­riai ga­li­ma gru­puo­ti: ir lie­tu­vių įkur­tos vie­to­vės, ir at­min­ti­nos vie­to­vės, ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­das ir sta­ti­niai, Lie­tu­vos di­di­kų sta­ty­tos re­zi­den­ci­jos už­sie­ny­je, iš­ei­vių bend­ruo­me­nių sta­ty­ti ob­jek­tai (baž­ny­čios, glo­bos na­mai, bend­ruo­me­nių na­mai, li­go­ni­nės), ka­pai, at­min­ti­nos vie­tos, kur il­gą lai­ką gy­ve­no ar mo­kė­si mū­sų iš­ki­lios as­me­ny­bės. Dė­si­me daug pa­stan­gų, kad at­si­ras­tų kiek įma­no­ma dau­giau in­for­ma­ci­nių len­te­lių ant to­kių pa­sta­tų“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Taip pat ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie kil­no­ja­mą­sias kul­tū­ros ver­ty­bes, ne­ma­te­ria­lų­jį tur­tą. Tarp jų – apie už­sie­ny­je sau­go­mus su Lie­tu­va su­si­ju­sius val­džios sim­bo­lius, šar­vų komp­lek­tus, gink­lus, dai­lės, skulp­tū­ros kū­ri­nius, Lie­tu­vos di­di­kų do­va­no­tas dip­lo­ma­ti­nės ar baž­ny­ti­nės pa­skir­ties do­va­nas už­sie­nio at­sto­vams, kt.

Vals­ty­bi­nės pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė tei­gė, kad jau su­lau­kia­ma la­bai įdo­mios in­for­ma­ci­jos apie lie­tu­viš­ką pa­vel­dą. Pa­vyz­džiui, Niu­jor­ko me­tro­po­li­te­no mu­zie­ju­je sau­go­mi įspū­din­gi My­ko­lo Rad­vi­los Juo­do­jo šar­vai.

Ko­mi­si­jos par­eng­to­je pa­žy­mo­je at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad kai ku­rios šiuo me­tu už­sie­ny­je esan­čios kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės ga­lė­jo bū­ti pa­si­sa­vin­tos ne­tei­sė­tai įvai­riais is­to­ri­jos lai­ko­tar­piais. Tie pa­tys My­ko­lo Rad­vi­los Juo­do­jo šar­vai į mu­zie­jų esą pa­te­ko iš „Ru­si­jos pri­va­čios ko­lek­ci­jos“.

Ko­mi­si­ja už­si­me­na, kad Lie­tu­va tu­ri su­for­muo­ti pa­grob­tų kul­tū­ros ver­ty­bių su­sig­rą­ži­ni­mo po­li­ti­ką.

„Pra­dė­jo­me di­džiu­lį ir su­nkų dar­bą“, – tei­gė E.Ka­ra­le­vi­čie­nė.