Ragina Rusijos ministrą neieškoti priešų
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius par­agi­no Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vą Ser­ge­jų Lav­ro­vą ne­ieš­ko­ti prieš­ų, šiam par­eiš­kus, kad Lie­tu­va ta­po pa­čia ru­so­fo­biš­kiau­sia Bal­ti­jos ša­li­mi.

„Ne­siū­ly­čiau ko­le­gai Lav­ro­vui ieš­ko­ti prieš­ų, kas jau ta­po tra­di­ci­ja. Mes ger­bia­me ru­sų kul­tū­rą, mes or­ga­ni­zuo­ja­me ren­gi­nius, į ku­riuos at­vyks­ta in­te­lek­tua­lai, žur­na­lis­tai, ra­šy­to­jai, po­li­to­lo­gai. Žo­dis ru­so­fo­bas čia vi­siš­kai ne­tin­ka­mas, jei­gu bū­tų toks žo­dis kaip „krem­lio­fo­bas“, tai čia su­tik­čiau, nes mes Ru­si­ją at­ski­ria­me nuo da­bar­ti­nės jos val­džios po­li­ti­kos“, – penk­ta­die­nį sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

S. Lav­ro­vas in­ter­viu Šve­di­jos dien­raš­čiui „Da­gens Ny­he­ter“ tei­gė, kad anks­čiau Lie­tu­va su Ru­si­ja pla­na­vo bend­ra­dar­biau­ti tran­zi­to į Ka­ra­liau­čiaus, eko­no­mi­kos sri­ty­se, ta­čiau „Lie­tu­va kaž­ko­dėl ta­po pa­čia ru­so­fo­biš­kiau­sia vals­ty­be Bal­ti­jos ša­ly­se“.

Jis taip pat kri­ti­ka­vo teis­me nag­ri­nė­ja­mą Sau­sio 13-osios by­lą.

„Gai­la, se­ny­vo am­žiaus žmo­nes, ku­rie ne­puo­lė jo­kių ci­vi­lių, tik tie­siog gy­nė te­le­vi­zi­jos cen­trą, vyk­dė įsa­ky­mus, iki šiol tam­po po Lie­tu­vos teis­mus ir mė­gi­na ap­kal­tin­ti vi­so­mis mir­ti­no­mis nuo­dė­mė­mis. Ma­nau, kad tai nie­kin­ga ir ne­gar­bin­ga“, – sa­kė S. Lav­ro­vas.

„So­vie­tų Są­jun­ga kil­niai pa­siel­gė. Nie­kas ne­siė­mė jo­kių mė­gi­ni­mų su­lai­ky­ti Bal­ti­jos ša­lis prie­var­ta, nors ša­ly­je bu­vo įvai­riau­sių emo­ci­jų šia te­ma, ku­rių ne­nag­ri­nė­siu. Iš­ėjo gra­žiuo­ju, iš­sau­go­da­mi ry­šius. Jo­kio dė­kin­gu­mo už tai nie­kas ne­pa­ma­tė ir ne­iš­gir­do“, – pri­dū­rė jis.

Tuo me­tu L. Lin­ke­vi­čius Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro žo­džius pa­va­di­no pro­pa­gan­da.

„Čia ir­gi tas me­nas su­keis­ti vei­kian­čius as­me­nis, prie­žas­tis su pa­sek­mė­mis, fak­tus“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad pa­ti Ru­si­ja at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti by­lo­je dėl so­vie­tų ag­re­si­jos 1991 me­tais.

Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­ma per 60 kal­ti­na­mų­jų, dau­gu­ma iš jų tei­sia­mi už akių, nes slaps­to­si Ru­si­jo­je ar­ba Bal­ta­ru­si­jo­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.