Ragina prokurorus aktyviau tirti M. Gorbačiovo atsakomybę
Per so­vie­tų ag­re­si­ją Vil­niu­je 1991 me­tų sau­sio 13-ąją tė­vo ne­te­kęs Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis krei­pė­si į Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, ra­gin­da­mas ak­ty­viau tir­ti tuo­me­ti­nio So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vo Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo at­sa­ko­my­bę.

Ži­no­mas psi­cho­lo­gas R.Po­vi­lai­tis pra­šy­mą pa­tei­kė, pro­ku­ro­rams ren­gian­tis ar­ti­miau­siu me­tu teis­mui per­duo­ti by­lą su 69 įta­ria­mai­siais.

„Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šo­me per­žiū­rė­ti tu­ri­mus įro­dy­mus ir svars­ty­ti dėl spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­so su­tei­ki­mo M.Gor­ba­čio­vui“, – BNS sa­kė R.Po­vi­lai­tis.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas su­tei­kia­mas as­me­niui, jei yra duo­me­nų apie jo ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, bet šių duo­me­nų ne­pa­kan­ka as­me­nį pri­pa­žin­ti įta­ria­muo­ju.

Sau­sio 13-osios by­lo­je Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai jau pra­šė Ru­si­jos apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą, bet 2012 me­tų sau­sį pra­ne­šė, kad Mask­va at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti.

R.Po­vi­lai­tis sa­ko, kad „pa­si­gen­da žy­miai ak­ty­ves­nių Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros veiks­mų bei ini­cia­ty­vos, ti­riant aukš­čiau­sios gran­dies ka­ro va­do – tuo­me­čio SSRS pre­zi­den­to M.Gor­ba­čio­vo – at­sa­ko­my­bės klau­si­mą“.

Jo tei­gi­mu, pro­ku­ra­tū­ra tu­rė­tų siek­ti apk­laus­ti vi­sus ki­tus as­me­nis, ku­rie ga­lė­tų duo­ti par­ody­mus dėl M.Gor­ba­čio­vo vaid­mens.

„Ma­no ži­nio­mis, iki šiol ne­bu­vo ban­dy­ta apk­laus­ti tuo­me­čių TSKP CK (Ta­ry­bų są­jun­gos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to) Po­li­ti­nio biu­ro na­rių, ypa­tin­gai de­mo­kra­tiš­ko­jo spar­no at­sto­vų – Va­di­mo Med­ve­de­vo, Ana­to­li­jaus Čer­nia­je­vo“, – pa­žy­mė­jo jis.

R.Po­vi­lai­tis tei­gė, kad per ži­niask­lai­dą vie­šai no­ri kreip­tis į M.Gor­ba­čio­vą kvies­da­mas „pa­dė­ti tir­ti ka­ro nu­si­kal­ti­mus“.

„M.Gor­ba­čio­vas sa­vo da­ly­va­vi­mu apk­lau­so­je ga­lė­tų pa­dė­ti iš­aiš­kin­ti ka­ro nu­si­kal­ti­mus ir nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui, to­dėl aš kaip nu­ken­tė­jęs as­muo kvie­čiu jį at­vyk­ti į Lie­tu­vą ir duo­ti par­ody­mus šio­je by­lo­je. Ir jis, jei­gu yra gar­bin­gas ir ne­tu­rin­tis ką slėp­ti žmo­gus, tu­rė­tų pats su­tik­ti at­vyk­ti ir da­ly­vau­da­mas apk­lau­so­je pa­dė­ti pro­ku­ra­tū­rai iš­siaiš­kin­ti ka­ro nu­si­kal­ti­mų ap­lin­ky­bes“, – BNS tei­gė R.Po­vi­lai­tis.

Krei­pi­me­si pro­ku­ra­tū­rai jis taip pat nu­ro­dė, jog 2011 me­tų ko­vą ru­sų di­si­den­tas Vla­di­mi­ras Bu­kovs­kis krei­pė­si į Lon­do­no Vest­mins­te­rio teis­mą dėl areš­to or­de­rio tuo me­tu Lon­do­ne vie­šė­ju­siam M.Gor­ba­čio­vui. Pa­sak R.Po­vi­lai­čio, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gai bū­tų nau­din­ga gau­ti šį krei­pi­mą­si, nes „teis­mui pa­teik­ta ar­gu­men­ta­ci­ja ir teis­mo spren­di­mas ga­li su­teik­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos vyk­do­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me“.

„Ma­tau, kad dėl lėk­tu­vo nu­mu­ši­mo virš Ukrai­nos Jung­ti­nė­se Tau­to­se yra ban­do­ma kur­ti Tarp­tau­ti­nį ka­ri­nį tri­bu­no­lą. Ky­la klau­si­mų, ar dėl Sau­sio įvy­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo esa­me iš­nau­do­ję vi­sas iki pa­sku­ti­nės prie­mo­nes, ar esa­me pa­si­tel­kę tarp­tau­ti­nius ka­ro nu­si­kal­ti­mų eks­per­tus ir įgy­ven­di­nę vi­sas įma­no­mas re­ko­men­da­ci­jas“, – tei­gė jis.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ri­ta Stun­die­nė BNS sa­kė, kad R.Po­vi­lai­čio pra­šy­mas gau­tas ir šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mas.

Pro­ku­ro­rai per­nai lap­kri­tį pa­skel­bė 69 įta­ria­mų­jų at­žvil­giu bai­gę iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Sau­sio 13-osios by­lo­je. Įta­ria­mie­ji yra Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo dau­gu­ma jų pa­sis­lė­pę už­sie­ny­je ir tur­būt bus tei­sia­mi už akių.

Vie­nas iš įta­ria­mų­jų – Lie­tu­vo­je su­im­tas Ru­si­jos pi­lie­tis, bu­vęs so­vie­tų ka­ri­nin­kas Ju­ri­jus Me­lis. Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą.

Pro­ce­so da­ly­viai su­si­pa­žin­ti su by­los me­džia­ga tu­rė­jo iki šios va­sa­ros. Anot R.Stun­die­nės, šiuo me­tu bai­gia­mas ra­šy­ti kal­ti­na­ma­sis ak­tas ir by­la ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti per­duo­ta teis­mui.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys – My­ko­las Bu­ro­ke­vi­čius, Juo­zas Jar­ma­la­vi­čius, Juo­zas Kuo­le­lis, Leo­nas Bar­to­še­vi­čius, Sta­nis­la­vas Mic­ke­vi­čius ir Ja­ros­la­vas Pro­ko­po­vi­čius.