Ragina pasitelkti tarptautinius ekspertus dėl Astravo AE
Lie­tu­va ra­gi­na Bal­ta­ru­si­ją pri­tar­ti Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­to siū­ly­mui su­kur­ti spe­cia­lią eks­per­tų ko­mi­si­ją, ku­ri ver­tin­tų ne­to­li Vil­niaus sta­to­mą As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę (AE), tei­gia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

„Ko­mi­te­to su­si­ti­ki­mo me­tu Lie­tu­va dar kar­tą pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ir par­agi­no kuo grei­čiau įsteig­ti šią eks­per­tų ko­mi­si­ją, ku­ri ga­lė­tų pa­dė­ti gau­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją ir ver­ti­ni­mą, ta­čiau Bal­ta­ru­si­ja at­si­sa­ko tarp­tau­ti­nių eks­per­tų pa­gal­bos“, – ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

To­kią ko­mi­si­ją siū­ly­ta įsteig­ti dar per­nai gruo­dį – iš pra­džių tam pri­ta­rė ir Bal­ta­ru­si­ja, ta­čiau vė­liau ji pra­ne­šė tam ne­pri­ta­rian­ti.

„Lie­tu­vos at­sto­vai kvie­čia Bal­ta­ru­si­ją kons­truk­ty­viam dia­lo­gui – pa­teik­ti es­mi­nę in­for­ma­ci­ją ir įgy­ven­din­ti vi­sas rei­ka­lin­gas Es­po kon­ven­ci­jos pro­ce­dū­ras bei Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos or­ga­ni­za­ci­jos (TA­TE­NA) rei­ka­la­vi­mus ir pa­brė­žia, kad komp­ro­mi­sų dėl As­tra­vo AE sau­gos klau­si­mų įgy­ven­di­ni­mo bū­ti ne­ga­li“, – tei­gia URM.

Pa­sak URM, į Lie­tu­vos klau­si­mus dėl As­tra­vo AE bran­duo­li­nės, ra­dia­ci­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos Bal­ta­ru­si­ja ne­at­sa­ko nuo 2009 me­tų, to­dėl dar 2011 me­tų bir­že­lį Lie­tu­va pa­tei­kė skun­dą Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tui. 2013 me­tų ko­vą ko­mi­te­tas pri­pa­ži­no, o 2014 me­tų bir­že­lį Es­po kon­ven­ci­jos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas pa­tvir­ti­no, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė kon­ven­ci­ją.

Es­po kon­ven­ci­ja nu­ro­do, kad bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką plė­to­ti pla­nuo­jan­ti ša­lis tu­ri už­ti­krin­ti, kad prieš pra­de­dant vys­ty­ti pro­jek­tą, bū­tų at­lik­tas tarp­vals­ty­bi­nis po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas (PAV). Ta­čiau, pa­sak URM, Bal­ta­ru­si­ja pir­miau pri­ėmė spren­di­mus sta­ty­ti at­omi­nę elek­tri­nę kon­kre­čio­je vie­to­je – As­tra­ve, ir tik po to pra­dė­jo tarp­vals­ty­bi­nio PAV pro­ce­są.

Lie­tu­vos at­sto­vų nuo­mo­ne, tarp­vals­ty­bi­nis As­tra­vo AE pro­jek­to PAV yra ne­at­lik­tas, Bal­ta­ru­si­ja ir to­liau ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mų į es­mi­nius Lie­tu­vos klau­si­mus, to­dėl to­les­nis pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą.

As­tra­vo AE yra sta­to­ma 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, to­dėl Lie­tu­va rei­ka­lau­ja pa­teik­ti ty­ri­mus, ko­dėl jė­gai­nės sta­ty­bai pa­si­rink­tas As­tra­vas bei ne­at­siž­velg­ta į Lie­tu­vos nu­sta­ty­tus trū­ku­mus aikš­te­lės seis­mi­niuo­se ir geo­lo­gi­niuo­se ty­ri­muo­se. Taip pat ne­at­sa­ky­ta, kaip AE au­ši­ni­mui bus nau­do­ja­mas Ne­ries upės van­duo ir bus už­ti­krin­tas ne­per­trau­kia­mas jo tie­ki­mas, ypač at­siž­vel­giant į tai, kad upė yra 55–65 me­trais že­miau nei sta­to­mi įren­gi­niai, kaip tai pa­veiks Ne­ries eko­sis­te­mą ir ge­ria­mą van­de­nį.

Taip pat klau­sia­ma, ar AE reak­to­riai bus pa­jė­gūs at­lai­ky­ti ko­mer­ci­nio lėk­tu­vo kri­ti­mą, kaip bus už­ti­krin­ta re­gu­lia­to­riaus kom­pe­ten­ci­ja ir ne­prik­lau­so­mu­mas, ko­kį po­vei­kį As­tra­vo AE nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis ir in­ci­den­tų at­ve­ju ga­li tu­rė­ti Lie­tu­vos ap­lin­kai ir gy­ven­to­jams, kaip bus tvar­ko­mos ra­dioak­ty­vios at­lie­kos ir pa­nau­do­tas ku­ras.