Ragina nesiblaškyti dėl santykių su Rusija
Kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ska­ti­na nau­ją­jį Sei­mą už­ti­krin­ti už­sie­nio po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mą ir ne­keis­ti kur­so dėl sank­ci­jų Ru­si­jai.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vas įre­gis­tra­vo re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą „Dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je ir sank­ci­jų Ru­si­jai“, ku­riuo ra­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes na­res pra­tęs­ti sank­ci­jas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai tol, kol ne­bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai. Do­ku­men­te pa­brė­žia­ma, kad es­mi­nė są­ly­ga at­kur­ti tai­ką ir sta­bi­lu­mą Ry­ti­nė­je Ukrai­nos da­ly­je – už­ti­krin­ti rea­lias pa­liau­bas ir ne­vals­ty­bi­nių pa­jė­gų iš­ve­di­mą iš Ukrai­nos te­ri­to­ri­jos. „Pri­va­lo­me at­siž­velg­ti į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, to­dėl san­ty­kiuo­se su šia kai­my­ni­ne vals­ty­be blaš­ky­tis ne­tu­ri­me tei­sės“, – pa­žy­mi L. Kas­čiū­nas.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te pa­brė­žia­ma, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja iki šiol nė­ra įgy­ven­di­nu­si Mins­ko su­si­ta­ri­mų, o te­be­tęs­da­ma ka­ri­nės ga­lios de­mons­tra­vi­mą ke­lia grės­mę vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui. To­dėl TS-LKD kvie­čia ES kaip ga­li­ma grei­čiau su­teik­ti be­vi­zį re­ži­mą Ukrai­nai ir Gru­zi­jai bei ska­ti­na Ukrai­ną ryž­tin­gai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, tęs­ti de­mo­kra­ti­jos plė­tros, tei­si­nės vals­ty­bės kū­ri­mo ir ki­tas ša­lies mo­der­ni­za­vi­mui bū­ti­nas re­for­mas. „Rem­da­mi Ukrai­nos sie­kį stip­rin­ti po­li­ti­nę aso­cia­ci­ją ir eko­no­mi­nę in­teg­ra­ci­ją su Eu­ro­pos Są­jun­ga bei il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je siek­ti na­rys­tės Są­jun­go­je ma­no­me, jog šiuo me­tu ne­de­rė­tų švel­nin­ti ar pa­nai­kin­ti sank­ci­jų Ru­si­jai, o spren­di­mas sank­ci­jas švel­nin­ti ar pa­nai­kin­ti pa­ska­tin­tų ag­re­sy­vią Ru­si­jos po­li­ti­ką ir pa­di­din­tų grės­mę Ukrai­nos, Lie­tu­vos ir vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui“, – tei­gia vie­nas iš re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to au­to­rių L. Kas­čiū­nas.

Gruo­džio 15–16 die­ną vyk­sian­čio­je Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je bus ke­lia­mas sank­ci­jų Ru­si­jai pra­tę­si­mo klau­si­mas.