Ragina nemažinti Seimo narių
De­šim­tys ži­no­mų vi­suo­me­nės vei­kė­jų ket­vir­ta­die­nį vie­šai par­agi­no ša­lies va­do­vus ir par­la­men­ti­nių par­ti­jų pir­mi­nin­kus ne­pri­tar­ti siū­ly­mui ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių.

Pa­sak krei­pi­mo­si au­to­rių, su­ma­ži­nus par­la­men­ta­rų skai­čių nuo 141 iki 101 pi­lie­čiai bū­tų dar pra­sčiau at­sto­vau­ja­mi.

„Su­ma­žė­jus vie­tų par­la­men­te, to­les­nes Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas ar­ba kon­tro­ver­siš­kus įsta­ty­mus bus ga­li­ma pri­im­ti ma­žes­niu bal­sų skai­čiu­mi, tad pi­lie­čiai bus dar pra­sčiau at­sto­vau­ja­mi“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si.

Vi­suo­me­nės vei­kė­jai pers­pė­jo, kad Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mas pa­gal po­li­ti­nes už­gai­das ke­lia grės­mę Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mui, o tai ypač pa­vo­jin­ga da­bar­ti­nė­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je.

„Daž­nas Kons­ti­tu­ci­jos kai­ta­lio­ji­mas reiš­kia pa­čios vals­ty­bės nu­ver­tė­ji­mą ir nu­ver­ti­ni­mą. Taip ga­li bū­ti des­ta­bi­li­zuo­ta Lie­tu­vos tei­si­nė ir po­li­ti­nė sis­te­ma, ku­ri už­ti­kri­na mū­sų pi­lie­ti­nių tei­sių ir lais­vių ap­sau­gą. Bet koks pa­ma­ti­nių kons­ti­tu­ci­nės są­ran­gos ele­men­tų re­for­ma­vi­mas tu­ri bū­ti sis­te­min­gas, la­bai ge­rai ap­gal­vo­tas, iš­dis­ku­tuo­tas ir de­ra­mai ar­gu­men­tuo­tas iš­anks­ti­nė­je dis­ku­si­jo­je“, – sa­ko­ma krei­pi­me­si.

Jį pa­si­ra­šė pir­ma­sis ša­lies va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis, is­to­ri­kai Egi­di­jus Alek­sand­ra­vi­čius bei Alf­re­das Bumb­laus­kas, fi­lo­so­fai Vy­tau­tas Ali­šaus­kas ir Al­vy­das Jo­ku­bai­tis, poe­tas Kor­ne­li­jus Pla­te­lis, tei­si­nin­kai Vy­tau­tas Ne­kro­šius ir Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius, eko­no­mis­tai Teo­do­ras Me­dais­kis ir Gi­ta­nas Nau­sė­da, ži­no­mi pub­li­cis­tai ir žur­na­lis­tai.

„Ki­tų ša­lių pra­kti­ka sa­ko aiš­kiai, kad ga­li bū­ti sei­mai ir ma­žes­ni. O dėl nuo­mo­nių, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į nuo­mo­nę, kiek­vie­nas tu­ri su­pra­ti­mą. Tai yra svars­ty­mo ob­jek­tas. Tai yra kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, rei­kia la­bai daug su­rink­ti bal­sų no­rint pa­keis­ti. (...) Esa­me pa­tei­kę įsta­ty­mo pro­jek­tą, kur bus siū­lo­ma su­ma­žin­ti Sei­mo na­rių iki 101, o ga­lu­ti­niam re­zul­ta­tui rei­ka­lin­gas Sei­mo kon­so­li­da­vi­mas“, – ver­tin­da­mas šį krei­pi­mą­si ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Aš ti­kiu, kad ma­žes­nis Sei­mas ga­lė­tų at­lik­ti da­bar­ti­nio Sei­mo dy­džio funk­ci­jas. O ko­kio di­du­mo jis tu­rė­tų bū­ti – gal­būt 101, gal 121, bet ne­bū­ti­nai 141“, – pri­dū­rė Sei­mo va­do­vas.

Ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių siū­lo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ar­gu­men­tuo­da­ma su­ma­žė­ju­siu ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiu­mi. 1992 me­tais, kai bu­vo pri­im­ta Kons­ti­tu­ci­ja, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 3 mln. 700 tūkst. žmo­nių. Šiuo me­tu Lie­tu­va tu­ri 2 mln. 850 tūkst. gy­ven­to­jų.

Kri­ti­kai sa­ko, kad ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas ne­tu­rė­tų bū­ti le­mia­mas ar­gu­men­tas, nes par­la­men­ta­rai at­sto­vau­ja ir pi­lie­čiams už­sie­ny­je.

Dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­me bal­suo­ja­ma du kar­tus, tarp bal­sa­vi­mų pa­da­rant ne ma­žiau kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ką. Pa­tai­soms pri­im­ti rei­kia 94 bal­sų.