Ragina keisti teisės aktus dėl tarnybinio ginklo naudojimo
Rea­guo­da­ma į 18-me­čio žū­ti­mi pa­si­bai­gu­sią pa­sie­nie­čių ope­ra­ci­ją, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo keis­ti tar­ny­bi­nių gink­lų nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, kad at­ei­ty­je bū­tų iš­veng­ta to­kių tra­ge­di­jų.

Šiuos siū­ly­mus pa­lai­ko ir su ša­lies va­do­ve pir­ma­die­nį su­si­ti­kęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tik pra­dė­ju­sio gy­ve­ni­mą jau­no žmo­gaus gy­vy­bę nu­si­ne­šu­si tra­ge­di­ja rei­ka­lau­ja im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų prie­mo­nių, kad at­ei­ty­je bū­tų iš­veng­ta to­kių bep­ras­mių mir­čių (...). Pre­zi­den­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad tu­ri­me su­kur­ti to­kia tei­si­nę ba­zę, kad ir prieš žmo­nes ne­bū­tų nau­do­ja­ma per­tek­li­nė jė­ga, bet ir kad pats par­ei­gū­nas bū­tų ap­sau­go­tas nuo ne­tei­sė­tų veiks­mų“, – pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją per­da­vė D.Ul­bi­nai­tė.

Anot jos, po­kal­by­je su mi­nis­tru D.Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je „neat­siž­vel­gia­ma į šau­na­mo­jo gink­lo nau­do­ji­mo eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) pra­kti­ką“ dėl šau­na­mo­jo gink­lo nau­do­ji­mo.

„Tu­ri bū­ti rea­lus pa­vo­jus par­ei­gū­no ar ki­to as­mens svei­ka­tai ar­ba gy­vy­bei, ar­ba tai tu­ri bū­ti su­lai­ko­mas as­muo, įta­ria­mas smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu“, – sa­kė D.Ul­bi­nai­tė.

D.Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ki­me su mi­nis­tru taip pat kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę stip­rin­ti sie­nos ap­sau­gą.

S.Skver­ne­lis tvir­ti­na su­tin­kan­tis su pre­zi­den­tės pa­sta­bo­mis dėl bū­ti­no tei­sės ak­tų kei­ti­mo ir ti­ki­na da­vęs pa­ve­di­mą reng­ti pro­jek­tus, kad gink­lų pa­nau­do­ji­mo są­ly­gos „bent jau VRM sis­te­mo­je bū­tų vi­soms ins­ti­tu­ci­joms vie­no­dos“.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad at­siž­vel­giant į EŽTT spren­di­mus, tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai bu­vo at­lik­ti, „bet ne­bu­vo įgy­ven­din­ti“: par­ei­gū­nų ka­ri­niai gink­lai tu­rė­jo bū­ti pa­keis­ti, pa­vyz­džiui, į gink­lus su spe­cia­liais šaud­me­ni­mis, ku­rie ga­lė­tų pra­mu­šę au­to­mo­bi­lio stik­lą pa­skleis­ti du­jas, ar gink­lus su spe­cia­liais šra­tais.

„Šian­dien mes pa­lie­ka­me ei­li­niam par­ei­gū­nui per ke­le­tą se­kun­džių įver­tin­ti teis­mų pra­kti­ką, pa­žiū­rė­ti, ko­kie gi straips­niai reg­la­men­tuo­ja, ir pri­im­ti vie­ną ar ki­tą spren­di­mą. To­kių at­ve­jų ti­krai ne­tu­ri bū­ti, tu­ri bū­ti aiš­kiai įsta­ty­miš­kai su­reg­la­men­tuo­tos są­ly­gos, ka­da ga­li­ma nau­do­ti (...). Par­ei­gū­nas tu­ri nak­tį pa­bu­dęs, stre­si­nė­je si­tua­ci­jo­je ži­no­ti, ka­da jis ga­li nau­do­ti šau­na­mą­jį gink­lą“, – žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Šiuo at­ve­ju, kal­bant apie ad­mi­nis­tra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, nau­do­ti iš­im­ti­nę prie­mo­nę tu­ri­mais gink­lais, ma­tyt, ne­ga­li­me sau leis­ti“, – pri­pa­ži­no mi­nis­tras.

Anot S.Skver­ne­lio, VSAT mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis šiuo me­tu sau­go tik apie treč­da­lį iš­ori­nės ES sie­nos, taip pat tu­ri pa­se­nu­sią gink­luo­tę. Pa­gal da­bar­ti­nius pla­nus, mo­der­nias prie­mo­nes iki 2020-ųjų bū­tų įma­no­ma įdieg­ti pu­sė­je Lie­tu­vai ten­kan­čios iš­ori­nės sie­nos at­kar­pos, tad esą bū­ti­na ieš­ko­ti „di­des­nės par­amos“ vals­ty­bės biu­dže­te ir ES agen­tū­ro­se.

18-me­tis Aly­taus gy­ven­to­jas Ed­ga­ras Bal­čius bu­vo nu­šau­tas ket­vir­ta­die­nio ry­tą, pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja ties Drus­ki­nin­kais per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Vie­ną iš au­to­mo­bi­lių su­lai­kius Lei­pa­lin­gy­je, ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­tas su­žeis­ta­sis, jis vė­liau mi­rė li­go­ni­nė­je.

S.Skver­ne­lis at­krei­pė dė­me­sį, kad pra­dė­ti trys su šiuo įvy­kiu su­si­ję iki­teis­mi­niai ty­ri­mai: dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo, dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo di­de­liu kie­kiu ak­ci­zi­nių pre­kių (su­lai­ky­ti rū­ka­lai ver­ti­na­mi 43 tūkst. eu­rų), taip pat dėl pa­sip­rie­ši­ni­mo par­ei­gū­nui.

Pre­zi­den­tė iš kar­to po šio įvy­kio par­eiš­kė, kad gink­lo pa­nau­do­ji­mas bu­vo per­tek­li­nis, o šis at­ve­jis ro­do „ne­ko­ky­biš­ką mū­sų pa­sie­nio funk­ci­jų at­li­ki­mą“.

Tuo me­tu mi­nis­tras S.Skver­ne­lis ra­gi­no po­li­ti­kus vie­šai ne­smerk­ti pa­sie­nie­čio, kol ne­at­lik­tas iš­sa­mus ir ne­ša­liš­kas tra­giš­ko įvy­kio ty­ri­mas, bei ne­at­me­tė, kad ga­li bū­ti ke­lia­mas klau­si­mas dėl gink­lo nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų. Mi­nis­tras sa­vait­ga­lį iš­pla­tin­ta­me vie­ša­me laiš­ke taip pat ra­gi­no par­ei­gū­nus ne­sik­laup­ti ant ke­lių prieš kri­mi­na­li­nį pa­sau­lį, ne­pa­si­duo­ti ir ne­bi­jo­ti.