Ragina kaimynus nepirkti elektros iš Baltarusijos ir Karaliaučiaus
Lie­tu­va ra­gi­na kai­my­ni­nes vals­ty­bes ne­pirk­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je sta­to­mų at­omi­nių elek­tri­nių (AE). Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis krei­pė­si į Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos mi­nis­trus, siū­ly­da­mas ap­tar­ti elek­tros pir­ki­mą iš tre­čių­jų ša­lių, sta­tan­čių ne­sau­gias AE.

„Tu­ri bū­ti nu­siųs­tas aiš­kus sig­na­las, kad elek­tra, ku­ri yra ga­mi­na­ma pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos reg­la­men­tus, sau­gu­mą ir tarp­vals­ty­bi­nį po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą, ne­bus pri­im­ta ES. To­dėl bū­ti­na ne­del­siant iš­sa­miai ap­tar­ti šį klau­si­mą – pir­miau­siai re­gio­ni­niu, o ga­liau­siai – ES ly­giu, ir pri­im­ti spren­di­mus, sie­kiant už­ti­krin­ti vie­no­das elek­tros pre­ky­bos su šio­mis ša­li­mis są­ly­gas“, – ra­šo­ma gruo­džio 23 die­nos laiš­ke ke­tu­rių ša­lių eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos mi­nis­trams.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, Ka­ra­liau­čiu­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos AE ke­lia grės­mę ap­lin­kai, be to, su­ku­ria ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją elek­tros rin­ko­je.

„Vie­nas klau­si­mas tu­ri bū­ti la­bai ati­džiai nag­ri­nė­ja­mas: elek­tros pre­ky­ba su tre­čio­sio­mis ša­li­mis, at­siž­vel­giant į vyks­tan­čias ar­ba pla­nuo­ja­mas abe­jo­ti­nas at­omi­nių elek­tri­nių sta­ty­bas Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ka­ra­liau­čiaus re­gio­ne – tie­siog ES pa­sie­ny­je. Šie pro­jek­tai yra įgy­ven­di­na­mi pa­gal iš es­mės skir­tin­gą re­gu­lia­vi­mą ir po­li­ti­nes są­ly­gas ir ke­lia kri­ti­nių grės­mių kai­my­ni­nėms ES vals­ty­bėms bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos, taip pat ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos elek­tros ga­my­bo­je pra­sme“, – ti­ki­no R. Ma­siu­lis.

Lie­tu­va ne pir­mą kar­tą ke­lią klau­si­mą dėl 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mos As­tra­vo AE Bal­ta­ru­si­jo­je sau­gu­mo. R. Ma­siu­lis gruo­dį tei­gė, kad Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ga­lė­tų su­si­tar­ti dėl mo­kes­ti­nės sis­te­mos, ku­ri už­kirs­tų ke­lią As­tra­vo AE ga­mi­na­mą elek­trą eks­por­tuo­ti į Bal­ti­jos ša­lis.

Anot jo, to­kią ga­li­my­bę ša­lys tu­rė­tų svars­ty­ti, jei As­tra­vo AE ir to­liau bus sta­to­ma ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių tai­syk­lių.

„Pir­miau­siai Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai rei­kė­tų bend­rų su­si­ta­ri­mų dėl ta­ri­fų sis­te­mos, dėl mo­kes­ti­nės sis­te­mos. Jei ta elek­tra bū­tų pa­kan­ka­mai ap­mo­kes­tin­ta, ta­da ne­bū­tų sti­mu­lo ją at­siųs­ti į Lie­tu­vą. Ka­dan­gi šis klau­si­mas yra su­bti­lus tei­si­ne pra­sme, lie­čia daug tarp­tau­ti­nių kon­ven­ci­jų, ne­si­no­ri iš anks­to sa­ky­ti tiks­laus va­rian­to, ko­kiu ke­liu ei­si­me, bet kryp­tis, ma­nau, tu­rė­tų bū­ti to­kia“, – in­ter­viu BNS gruo­dį tei­gė R. Ma­siu­lis.

As­tra­vo AE klau­si­mas lap­kri­tį nag­ri­nė­tas Pre­ky­bos ir eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je Mins­ke. Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas tuo­met BNS tei­gė, kad Lie­tu­va ra­gi­no pa­kvies­ti Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) mi­si­ją įver­tin­ti AE aikš­te­les, nes tai re­ko­men­duo­ja Es­po kon­ven­ci­ja ir ma­no­ma, kad tai nė­ra at­lik­ta.

Su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jos veiks­mų ir ne­gau­da­ma pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie AE pro­jek­tą, Lie­tu­va per­nai ko­vą krei­pė­si į Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ati­tik­ties ko­mi­te­tą, ku­ris bir­že­lį pa­tei­kė iš­va­das, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas – PAV pro­ce­sas tu­ri bū­ti tę­sia­mas, o į Lie­tu­vos klau­si­mus tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta.

Es­po kon­ven­ci­jos ša­lys na­rės yra pa­skel­bu­sios, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Pa­ti Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ji ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, ku­ris sta­to­mas vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, sau­gu­mo.

Ap­tars su kai­my­nių vals­ty­bių ministrais

Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­ra­liau­čiaus at­omi­nių elek­tri­nių elek­tros im­por­to prob­le­mą Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras ar­ti­miau­siu me­tu ap­tars su kai­my­ni­nių vals­ty­bių mi­nis­trais. Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko, kad ket­vir­ta­die­nį Ta­li­ne su Es­ti­jos mi­nis­tru kal­bės dėl ga­li­my­bių ne­įsi­leis­ti ne­sau­gio­se at­omi­nė­se pa­ga­min­tos elek­tros. Vė­liau pla­nuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai ir su Len­ki­jos bei Suo­mi­jos mi­nis­trais.

„Aš pla­nuo­ju su kiek­vie­nu mi­nis­tru as­me­niš­kai su­si­tar­ti ir ap­tar­ti. Šis klau­si­mas yra se­nas, ta­čiau da­bar jis yra for­ma­li­zuo­tas. Anks­čiau tu­rė­jo­me ne­for­ma­lias dis­ku­si­jas. Jau at­ėjo me­tas for­ma­li­zuo­ti ir rim­tai im­tis to klau­si­mo. (...) Aš pla­nuo­ju per at­ei­nan­čius po­rą mė­ne­sių Var­šu­vo­je ap­si­lan­ky­ti ir, jei ga­lės mi­nis­tras, su­si­tik­ti su juo. Į Es­ti­ją va­žiuo­ju ry­toj, su Lat­vi­ja kol kas ne­sa­me su­pla­na­vę da­tos, o Suo­mi­jos mi­nis­tras tu­rė­tų at­va­žiuo­ti pas mus pa­va­sa­rį“, – BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

R.Ma­siu­lis gruo­džio 23 die­ną Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos mi­nis­trams iš­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na kai­my­ni­nes vals­ty­bes ne­pirk­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je sta­to­mų at­omi­nių elek­tri­nių (AE).

Mi­nis­tro tei­gi­mu, Ka­ra­liau­čiu­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos AE ke­lia grės­mę ap­lin­kai, be to, su­ku­ria ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją elek­tros rin­ko­je, to­dėl jis siū­lo pra­dė­ti dis­ku­si­jas re­gio­ni­niu, o vė­liau – ES ly­giu.

L. Lin­ke­vi­čius: ti­ki­mės, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­keis požiūrį

Lie­tu­va lai­ko­si griež­tos nuo­mo­nės, jog iš ne­sau­gių Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­ra­liau­čiaus at­omi­nių elek­tri­nių elek­tra ne­bus per­ka­ma, par­eiš­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, jog Bal­ta­ru­si­ja jau pra­de­da kons­truk­ty­viau bend­rau­ti su Lie­tu­va.

„Mes iš ti­krų­jų ne­ke­ti­na­me pirk­ti tie­sio­giai iš ne­sau­gių elek­tri­nių, o an­tra, rei­ka­la­vi­mai, kad tai, kas vyks­ta As­tra­ve – kad bū­tų pa­iso­mos tarp­tau­ti­nės nor­mos ir tei­sė. Ir jei­gu Lie­tu­vos ar­gu­men­tai ir kri­ti­ka at­ro­do ne­įti­ki­na­mai, tai yra tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų – Es­po ko­mi­te­to kon­kre­ti kri­ti­ka iš­sa­ky­ta. Mes rei­ka­lau­si­me la­bai ka­te­go­riš­kai ir be jo­kių nuo­lai­dų“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, jei­gu kai­my­ni­nės ša­lys pa­lai­kys Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, bal­sas bus stip­res­nis. Ta­čiau jis at­krei­pė dė­me­sį, jog Bal­ta­ru­si­ja jau pra­de­da kons­truk­ty­viau bend­rau­ti su Lie­tu­va.

„Vie­na ša­lis nė­ra tiek įspū­din­ga ne­gu vi­si kar­tu. Juo­lab ma­nau, kad ir tei­sė mū­sų pu­sė­je ir pa­ti lo­gi­ka. No­riu pri­dur­ti, kad ti­ki­mės, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­keis po­žiū­rį. Pir­mie­ji po­žy­miai yra, pra­si­dė­jo toks kons­truk­ty­ves­nis kal­bė­ji­ma­sis, drįs­tu teig­ti. Iš­va­dų da­ry­ti ne­ga­liu, bet pri­pa­ži­ni­mas prob­le­mų ir kal­bė­ji­mas apie tai, kad tu­ri­me pa­ša­lin­ti bet ko­kias abe­jo­nes, jei­gu jos ky­la“, – ti­ki­no mi­nis­tras.