Ragina griežtinti alkoholio prieinamumą
Vi­suo­me­ni­nin­kai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) va­kar įtei­kė per 61 tūkst. pi­lie­čių par­ašų dėl al­ko­ho­lį ri­bo­jan­čių įsta­ty­mų pa­tai­sų – no­ri­ma, kad jas svars­ty­tų Sei­mas.

VRK per 15 die­nų tu­ri pa­ti­krin­ti par­ašus ir įver­tin­ti, ar ini­cia­ty­vą pa­lai­ko mi­ni­ma­lus skai­čius – 50 tūkst. – pi­lie­čių. Ta­da pro­jek­tas bus tei­kia­mas Sei­mui, bet su­rink­ti par­ašai ne­įpa­rei­go­ja par­la­men­to jam pri­tar­ti.

Par­ašų rin­ki­mo ini­cia­to­riai, su­si­bū­rę į gru­pę „Už blai­vią“, ti­ki­na, kad tik taip ga­li­ma pri­vers­ti po­li­ti­kus pri­im­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ma­ži­nan­čius įsta­ty­mus. Ta­čiau par­la­men­ta­rai tuo­se pa­siū­ly­muo­se įžvel­gia „rin­ki­mų prie­sko­nį“, nes Sei­me pa­na­šios pa­tai­sos jau svars­to­mos.

Pa­si­ra­ši­nė­jo jaunimas

Ini­cia­ty­vą rink­ti gy­ven­to­jų par­ašus dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo kei­ti­mo pa­lai­kė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga, al­pi­nis­tas Vla­das Vit­kaus­kas, di­ri­gen­tas ir mu­zi­kos pe­da­go­gas Do­na­tas Kat­kus, so­viet­me­čiu ak­ty­vūs pa­sip­rie­ši­ni­mo sis­te­mai da­ly­viai ar­ki­vys­ku­pas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, vys­ku­pas Jo­nas Kau­nec­kas ir Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, mu­zi­kos au­to­riai bei at­li­kė­jai Do­na­tas Mont­vy­das, Ro­si­ta Či­vi­ly­tė, Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius (Sa­mas), Lie­tu­vos kul­tū­ros kong­re­so ta­ry­bos pir­mi­nin­kas fi­lo­so­fas dr. Kres­ten­ci­jus Stoš­kus, svei­ka­tin­gu­mo ir blai­vy­bės puo­se­lė­to­jas pub­li­cis­tas Juo­zas Dap­šaus­kas, re­ži­sie­rius ir ra­šy­to­jas Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Gru­pės „Už blai­vią“ koor­di­na­to­rius J. Dap­šaus­kas LŽ tei­gė, jog prieš pa­tei­kiant pi­lie­čių par­ašus VRK, są­ra­šai bu­vo pa­ti­krin­ti, to­dėl ti­ki­ma­si, kad daug jų ne­bus at­mes­ta. Be to, dar yra 1766 as­me­nys, pa­si­ra­šę elek­tro­ni­niu bū­du. Tarp pa­si­ra­šan­čių­jų vy­ra­vo jau­nes­ni žmo­nės. Ypač ak­ty­viai tai da­rė Kau­no, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jai.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­so­se, už ku­rias bu­vo pa­si­ra­šo­ma, ra­gi­na­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­mą, leis­ti par­duo­ti svai­ga­lus tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, pre­ky­bos lai­ką su­trum­pin­ti, draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 20 val. iki 10 val. ry­to. Taip pat siū­lo­ma svai­ga­lus par­duo­ti as­me­nims, su­lau­ku­siem 20 me­tų, o lei­di­mus pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iš­duod­ti tik toms įmo­nėms, ku­rių par­duo­tu­vės įsi­kū­ru­sios ne ar­čiau kaip per 200 me­trų nuo ug­dy­mo įstai­gų.

Tu­rės atsižvelgti

J. Dap­šaus­kas LŽ tvir­ti­no, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja al­ko­ho­lį yra pri­pa­ži­nu­si psi­cho­tro­pi­ne, nar­ko­ti­ne me­džia­ga, to­dėl bū­ti­na ma­žin­ti jo prie­ina­mu­mą. Anot gru­pės koor­di­na­to­riaus, Lie­tu­vo­je ypač skau­džios al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pa­sek­mės ty­či­nių nu­žu­dy­mų at­ve­ju – net trys iš ke­tu­rių įta­ria­mų­jų pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą bū­da­mi ne­blai­vūs. Še­ši iš de­šim­ties žmo­nių, įta­ria­mų su­nkiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu, taip pat bu­vo var­to­ję al­ko­ho­lio. Be­veik pu­sė nu­sta­ty­tų as­me­nų, įta­ria­mų iš­ža­gi­ni­mu ir sek­sua­li­niu prie­var­ta­vi­mu, nu­si­kal­ti­mo me­tu bu­vo ne­blai­vūs. La­bai daž­nai smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nau­do­ji­mas su­si­jęs su pikt­nau­džia­vi­mu al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

„Gal mū­sų su­rink­ti par­ašai pri­vers po­li­ti­kus at­siž­velg­ti į to­kią skau­džią sta­tis­ti­ką ir žmo­nių nuo­mo­nę“, – vy­lė­si J. Dap­šaus­kas. Pa­sak jo, iki šiol kei­čiant Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą vi­suo­met steng­ta­si, kad pa­tai­sos bū­tų kiek ga­li­ma pa­lan­kes­nės al­ko­ho­lio pra­mo­nei.

Sei­mo Nar­ko­ma­ni­jos ir al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė La­ri­sa Dmi­tri­je­va LŽ sa­kė pri­ta­rian­ti pi­lie­čių ini­cia­ty­vai. „Y­pač džiu­gu, kad po pa­siū­ly­mais pa­si­ra­šė daug jau­ni­mo, su­pra­tu­sio prob­le­mos grės­mę. Ta­čiau ne­ži­no­ma, kaip pa­vyks įti­kin­ti ko­le­gas Sei­me, kad to­kių pa­tai­sų iš ti­krų­jų rei­kia“, – svars­tė L. Dmi­tri­je­va.

Su po­li­ti­niu prieskoniu

Tuo me­tu Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė bu­vo san­tū­res­nė. „Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas kei­čia­mas be­ne daž­niau­siai. Esa­me ga­vę ne­ma­žai ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų keis­ti šį įsta­ty­mą. Vi­sus juos svars­ty­si­me kar­tu – taip bus tau­po­mas par­la­men­ta­rų lai­kas“, – LŽ aiš­ki­no D. Mi­ku­tie­nė.

Sei­mo SRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las ne­slė­pė ma­nan­tis, kad vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­va „kve­pia“ ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais. Mat par­la­men­te po pa­tei­ki­mo jau svars­to­mos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, la­bai pa­na­šios į siū­lo­mas gru­pės „Už blai­vią“ . „Pap­ras­tai par­ašai ren­ka­mi po pro­jek­tu, ku­rio Sei­me ne­no­ri­ma re­gis­truo­ti. Ta­čiau šių pa­tai­sų ne­bū­tu­me at­si­sa­kę re­gis­truo­ti, jei mums tai bū­tų bu­vę pa­siū­ly­ta“, – ti­ki­no A. Ma­tu­las. Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad gru­pės Sei­mo na­rių par­eng­ta­me va­rian­te nu­ma­ty­tos net griež­tes­nės nor­mos ne­gu re­ko­men­duo­ja­mos vi­suo­me­ni­nin­kų. Esą siū­lo­ma di­din­ti ak­ci­zą, kas­met kel­ti al­ko­ho­lio kai­ną, su­teik­ti sa­vi­val­dy­bėms dau­giau tei­sių spren­džiant, kur ga­li­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, ri­bo­ti svai­ga­lų par­da­vi­mo lai­ką. Skir­tu­mas tik tas, kad vi­suo­me­ni­nin­kai vi­są pre­ky­bą al­ko­ho­liu ra­gi­na kon­cen­truo­ti vien spe­cia­li­zuo­to­se vie­to­se, o Sei­mo na­riai siū­lo par­duo­tu­ves skirs­ty­ti į mies­to ir kai­mo. „Rea­liai įgy­ven­di­nus vi­suo­me­ni­nin­kų pa­siū­ly­mą prie ban­kro­to slenks­čio at­si­dur­tų kai­mo par­duo­tu­vės, nes apie 30 proc. jų pa­ja­mų su­da­ro pa­ja­mos iš pre­ky­bos al­ko­ho­liu“, – pa­žy­mė­jo A. Ma­tu­las.

Be to, anot par­la­men­ta­ro, steig­ti kai­muo­se spe­cia­li­zuo­tas par­duo­tu­ves nė­ra jo­kios pra­smės, nes jos ne­iš­si­lai­ky­tų. Tad Sei­me jau svars­to­mo­se pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta kai­mo par­duo­tu­vė­se leis­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, ku­rio stip­ru­mas yra ne di­des­nis kaip 15 pro­cen­tų. Pre­ky­bos cen­truo­se siū­lo­ma par­da­vi­nė­ti tik iki 7,5 proc. stip­ru­mo svai­ga­lus.