Ragina daugiau kultūros lėšų skirti regionams
Aš­tuo­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rai krei­pė­si į ša­lies va­do­vus su ra­gi­ni­mu ge­riau fi­nan­suo­ti ne Vil­niu­je, o re­gio­nuo­se vyk­do­mus kul­tū­ros pro­jek­tus.

„Ti­ki­me, kad kul­tū­ra yra ir iš­skir­ti­nai la­bai svar­bus Lie­tu­vos re­gio­nų so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės plė­tros veiks­nys. Ta­čiau per dau­ge­lį me­tų taip ir ne­pa­ki­tęs vals­ty­bės kul­tū­ros po­li­ti­ką for­muo­jan­čių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų po­žiū­ris ne tik ska­ti­na re­gio­nų kul­tū­ros pro­vin­cia­lė­ji­mą bei ga­lų ga­le ir žlug­dy­mą, bet ir pri­si­de­da prie bend­ro ša­lies re­gio­nų so­cia­li­nio bei eko­no­mi­nio au­gi­mo stab­dy­mo“, – tei­gia mi­nė­tą krei­pi­mą­si pa­si­ra­šę me­rai.

Raš­tą pa­si­ra­šė Tra­kų ra­jo­no, Klai­pė­dos, Vi­sa­gi­no, Jo­niš­kio ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus ra­jo­no, Elek­trė­nų ir Aly­taus sa­vi­val­dy­bių me­rai. Jis ad­re­suo­tas pre­zi­den­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kei, prem­je­rui, kul­tū­ros mi­nis­trui, Sei­mo na­riams.

Raš­te nu­ro­do­ma, kad dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos spren­di­mu da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą gau­nan­čių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų yra re­gis­truo­tos Vil­niu­je.

Ja­me pa­brė­žia­ma, jog ta­ry­bos spren­di­mu da­li­nis fi­nan­sa­vi­mas šie­met ne­skir­tas dau­ge­liui re­gio­nų ren­gi­nių, pro­jek­tų ar fes­ti­va­lių, iš­ryš­ki­nan­čių at­ski­rų ša­lies re­gio­nų kul­tū­ri­nį sa­vi­tu­mą: Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­liui, fes­ti­va­liui „Vi­sa­gi­no Coun­try“, fes­ti­va­liui „Gal­vė Jazz Fies­ta“, fes­ti­va­liui „Jazz fon­ta­nas“, Klai­pė­dos švie­sų fes­ti­va­liui, tarp­tau­ti­niam fes­ti­va­liui „Mu­zi­ki­nis rugp­jū­tis pa­jū­ry­je“, tarp­tau­ti­niam šiuo­lai­ki­nio me­no fes­ti­va­liui „Plat­for­ma“, tarp­tau­ti­niam bliu­zo fes­ti­va­liui „Bliu­zo nak­tys“, pu­čia­mų­jų or­kes­trų fes­ti­va­liui „A­ta­ta­ria vamz­džiai“ ir dau­ge­liui ki­tų.

Me­rai pa­ste­bi, kad anks­čiau šiems kul­tū­ri­niams pro­jek­tams kas­met bū­da­vo ski­ria­mas da­li­nis fi­nan­sa­vi­mas.

Re­gio­nų sa­vi­val­dy­bių me­rai pra­šo aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų ini­ci­juo­ti at­ski­rų ša­lies re­gio­nų kul­tū­ros ren­gi­nių, pro­jek­tų ir fes­ti­va­lių Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos pa­teik­tų par­aiš­kų pa­kar­to­ti­nį ver­ti­ni­mą, eks­per­tų iš­va­dų vie­ši­ni­mą, ini­ci­juo­ti kas­met sis­te­min­gai ir iš­skir­ti­nai di­de­lė­mis su­mo­mis fi­nan­suo­ja­mų kul­tū­ros pro­jek­tų pa­kar­to­ti­nį ver­ti­ni­mą taip pat ra­gi­na ini­ci­juo­ti ga­li­my­bę skirs­tant lė­šas Lie­tu­vą su­skirs­ty­ti į du re­gio­nus – Vil­niaus ir li­ku­sios ša­lies da­lies, lė­šas ati­tin­ka­mai pa­da­li­nant pa­gal šių re­gio­nų gy­ven­to­jų skai­čių.