Ragina auginti atsakingai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pri­si­jung­da­ma prie pa­va­sa­ri­nės me­de­lių so­di­ni­mo ini­cia­ty­vos, kar­tu su Vil­niaus su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų vai­kais, dar­buo­to­jais  bei sa­va­no­riais  pa­so­di­no vais­me­džių so­dą. 

Lie­tu­viš­kų veis­lių me­de­lius vai­kų glo­bos na­mams pa­do­va­no­jo Lie­tu­vos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės ins­ti­tu­tas. So­de pa­so­din­tos obe­lai­tės, treš­nės ir vyš­nios, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Ir me­dį, ir vai­ką užau­gin­ti – la­bai su­nki ir at­sa­kin­ga mi­si­ja. Jiems rei­ka­lin­ga ypa­tin­ga ir nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra bei dė­me­sys. Šie vai­kai tu­rės so­dą, iš­moks ir ga­lės juo pa­si­rū­pin­ti. Daug svar­biau yra pa­si­rū­pin­ti pa­čiais vai­kais, kad jiems ne­tek­tų aug­ti glo­bos na­muo­se ir jie vi­si ga­lė­tų tu­rė­ti sa­vo šei­mas“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Ša­ly­je yra 5 kū­di­kių glo­bos na­mai, ku­riuo­se au­ga 300 vai­kų iki 3 me­tų. Ki­tą­met įsi­ga­lios pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ti įsta­ty­mai, kai ma­žiau­si vai­kai į glo­bos įstai­gas pa­teks tik iš­im­ti­nais at­ve­jais ir tu­rės bū­ti kuo grei­čiau įvai­ki­na­mi ar­ba glo­bo­ja­mi šei­mo­se.

Vil­niaus su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si vai­kų glo­bos na­muo­se šiuo me­tu gy­ve­na 60 vai­kų, iš ku­rių net 40 ga­li bū­ti įvai­kin­ti. Glo­bos na­mai, pui­kiai su­pras­da­mi, kad vai­kai ne­tu­ri aug­ti val­diš­kuo­se na­muo­se jau ėmė­si pert­var­kos ir pe­ro­rien­tuo­ja sa­vo veik­lą.

Pa­sak D. Gry­baus­kai­tės, tai pui­kus pa­vyz­dys, kaip pa­nau­do­da­mi sa­vo dar­buo­to­jų ži­nias ir įgū­džius, vai­kų glo­bos na­mai ėmė teik­ti įvai­rią pa­gal­bą bei pa­slau­gas šei­moms, au­gi­nan­čioms ne­įga­lius vai­kus, be­si­lau­kian­čioms ma­moms, tė­vams, ku­rie ruo­šia­si glo­bo­ti ar įvai­kin­ti vai­kus.

Pir­ma­die­nį star­tuos pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ta na­cio­na­li­nė so­cia­li­nio sau­gu­mo kam­pa­ni­ja „Už sau­gią Lie­tu­vą“, ku­rios vie­nas tiks­lų – švies­ti ir pa­ska­tin­ti ša­lies žmo­nes ak­ty­viau glo­bo­ti bei įsi­vai­kin­ti.

Pa­sak pre­zi­den­tės, pri­klau­so­my­bės, sa­vi­žu­dy­bės, smur­tas, vai­kai be šei­mų – vi­sa tai ro­do, kad mes, jau pa­kan­ka­mai iš­si­vys­čiu­si vals­ty­bė, pri­va­lo­me pra­dė­ti rū­pin­tis mū­sų žmo­nių so­cia­li­niu sau­gu­mu. Ša­lies va­do­vė pa­kvie­tė vi­sus da­ly­vau­ti kam­pa­ni­jo­je, nes tik nuo pa­čių žmo­nių pri­klau­sys, ko­kią tu­rė­si­me sa­vo ša­lį ir kaip jo­je jau­si­mės.