Ragina apibrėžti kriterijus dėl karo tarnybos atidėjimo
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ra­gi­na Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją par­eng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas ir aiš­kiai apib­rėž­ti kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis ati­de­da­ma pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba.

Po­rei­kį keis­ti Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą mi­nis­trė aiš­ki­na tuo, kad da­liai jau­nų­jų ūki­nin­kų at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą bū­tų la­bai su­dė­tin­ga dėl da­ly­va­vi­mo Lie­tu­vos kai­mo plė­tros prog­ra­mų prie­mo­nė­se.

„Šie il­ga­lai­kiai gau­nan­čių­jų ES par­amą įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­ga­li bū­ti ati­dė­ti, o ban­kų tai­ko­mos sank­ci­jos ga­li lem­ti net ūkio ban­kro­tą. La­bai svar­bu tai, kad ūki­nin­kams ne­pa­jė­giant grą­žin­ti gau­tos fi­nan­si­nės par­amos į ES biu­dže­tą, vals­ty­bei taip pat grės­tų fi­nan­si­nio po­vei­kio prie­mo­nės dėl ne­tin­ka­mo lė­šų nau­do­ji­mo. Sie­kia­me, kad bū­tų at­siž­velg­ta į šias ypa­tin­gas ap­lin­ky­bes“, – mi­nis­te­ri­jos pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia V.Bal­trai­tie­nė.

Pra­ne­ši­me pa­brė­žia­ma, kad ūki­nin­kai, da­ly­vau­da­mi Lie­tu­vos kai­mo plė­tros 2007-2013 me­tų ar 2014-2020 me­tų prog­ra­mų prie­mo­nė­se, ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti, kad jie ga­li bū­ti pa­šauk­ti į pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą.

Mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad nors Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ati­dė­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, ja­me nė­ra įtvir­tin­ta aiš­kių kri­te­ri­jų, ku­riais re­mian­tis įgy­ven­di­na­mas pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos ati­dė­ji­mas.

„Bū­tų tiks­lin­ga vi­sus ga­li­mus kri­te­ri­jus dėl at­lei­di­mo nuo pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės kar­to tar­ny­bos reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­me, o ne Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­me“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

2015 me­tais šau­ki­mo į de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą nu­ro­dy­mai iš­siųs­ti 36 825 jau­nuo­liams. Pri­va­lo­mai de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mi 19-26 me­tų jau­nuo­liai. Šiais me­tais tar­ny­bai bus at­rink­ti 3 tūkst. as­me­nų, pir­me­ny­bę tei­kiant sa­va­no­riams.