Ragina aktyviau spręsti Astravo AE klausimą
Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius penk­ta­die­nį par­agi­no ki­tas Bal­ti­jos ša­lis ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją ak­ty­viau spaus­ti Bal­ta­ru­si­ją, kad ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ati­tik­tų sau­gu­mo stan­dar­tus.

Po su­si­ti­ki­mo su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ko­le­go­mis Ry­go­je A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad jė­gai­nės pro­jek­tą rei­kia ver­tin­ti ne tik kaip grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, bet ir kaip grės­mę vi­sai Eu­ro­pai.

Anot Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­mo, Lie­tu­vos prem­je­ras par­agi­no Es­ti­ją ir Lat­vi­ją bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją „suak­ty­vin­ti pa­stan­gas, sie­kiant už­ti­krin­ti, kad Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma at­omi­nė jė­gai­nė ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius ap­lin­ko­sau­gos ir bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tus“.

Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je lan­kę­sis ener­ge­ti­kos eu­ro­ko­mi­sa­ras Ma­ro­šas Šef­čo­vi­čius tei­gė, kad sta­tant As­tra­vo AE tu­rės bū­ti at­lik­ti stre­so tes­tai, ku­rie tu­rė­tų par­ody­ti jos sau­gu­mo ly­gį ir pa­dė­tų už­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sta­to­ma jė­gai­ne. Su­si­ti­kęs su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir prem­je­ru A.But­ke­vi­čiu­mi EK at­sto­vas pa­ža­dė­jo „dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad bū­tų tę­sia­mos de­ry­bos su Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vais, jog bū­tų už­ti­krin­ti vi­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai“.

Su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jos veiks­mų ir ne­gau­da­ma pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie AE pro­jek­tą, Lie­tu­va per­nai ko­vą krei­pė­si į Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ati­tik­ties ko­mi­te­tą, ku­ris per­nai bir­že­lį pa­tei­kė iš­va­das, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas – PAV pro­ce­sas tu­ri bū­ti tę­sia­mas, o į Lie­tu­vos klau­si­mus tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta.

Es­po kon­ven­ci­jos ša­lys na­rės yra pa­skel­bu­sios, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Pa­ti Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ji ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, ku­ris sta­to­mas vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, sau­gu­mo.

Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“. Bal­ta­ru­si­ja tei­gia, kad pir­ma­sis As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės blo­kas ga­li pra­dė­ti veik­ti 2018 me­tais.