Ragina A. Butkevičių likti poste iki pavasario
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­rė­tų dirb­ti iki pa­va­sa­rio, tei­gia LRT.lt kal­bin­ti šios par­ti­jos jau­no­sios kar­tos po­li­ti­kai, mi­ni­mi tarp kan­di­da­tų į pir­mi­nin­ko pos­tą – Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir And­rius Pa­lio­nis. Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis ti­ki­na, kad A. But­ke­vi­čiaus pa­si­li­ki­mas par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­te bū­tų nau­din­gas so­cial­de­mo­kra­tams ir juos su­telk­tų.

„Pri­sii­mu at­sa­ko­my­bę ir sau, ir sa­vo ko­man­dai. Ne­su­ge­bė­jo­me vi­suo­me­nei par­ody­ti ir įti­kin­ti, ko­kie yra nu­veik­ti dar­bai ir ko­kie jie svar­būs vals­ty­bės da­bar­čiai“, – iš­kart po an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro par­eiš­kė A. But­ke­vi­čius.

Vos pa­si­bai­gus rin­ki­mams, da­lis so­cial­de­mo­kra­tų po­li­ti­kų par­ti­jo­je pra­dė­jo ieš­ko­ti kal­tų. Be­ne dau­giau­sia kri­ti­kos su­lau­kė A. But­ke­vi­čius. Po rin­ki­mų an­tro­jo tu­ro so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ko­le­goms at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me ne­igia­mai at­si­lie­pė apie par­ti­jos ne­ge­bė­ji­mą pa­de­mons­truo­ti so­cial­de­mo­kra­ti­nį vei­dą ir su­kri­ti­ka­vo par­ti­jos ly­de­rį A. But­ke­vi­čių, ku­ris esą su­si­ti­ki­me su juo pa­ža­dė­jo pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to Dar­bo ko­dek­sui ir Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mui. V. P. And­riu­kai­čio ma­ny­mu, par­ti­ja at­si­dū­rė gi­lio­je kri­zė­je, pra­ras­ti vi­si mies­tai ir daug ra­jo­nų.

Sa­vo ruo­žtu Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis tei­gia, kad so­cial­de­mo­kra­tų va­jus dėl pir­mi­nin­ko ir skan­da­lin­gi ano­ni­mi­niai teks­tai yra vi­daus ko­vų iš­raiš­ka, ku­ri esą vi­siš­kai ne­reiš­kia ob­jek­ty­vaus po­rei­kio keis­ti va­do­vus. Jo ma­ny­mu, kri­tiš­kai į sa­vo veik­lą pa­žvelg­ti tu­rė­tų ne tik par­ti­jos pir­mi­nin­kas, bet ir vi­sa LSDP po­li­ti­kų ko­man­dą.

„Iš tie­sų jiems rei­kia su­sto­ti, per daug ne­sib­laš­ky­ti ir ne­kel­ti skan­da­lų, o la­bai at­vi­rai ap­mąs­ty­ti si­tua­ci­ją. Rei­kia įver­tin­ti par­ti­jos veik­lą, ga­li­my­bes, nes di­džio­ji da­lis par­ti­jos el­gia­si la­bai iner­tiš­kai“, – LRT.lt ko­men­ta­vo L. Bie­li­nis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, at­aka prieš ly­de­rį yra amo­ra­li. „Ne ly­de­rio kei­ti­me yra rei­ka­las, o par­ti­jos po­žiū­ry­je į sa­ve, vi­sų par­ti­jos na­rių pa­si­žiū­rė­ji­me į sa­ve ir pa­ma­ty­me, kad ne ly­de­ris par­ti­ją pa­da­ro tvir­tą, o par­ti­ja ir ly­de­ris kar­tu veik­da­mi kaž­ką ga­li pa­da­ry­ti. Da­bar no­ri su­vers­ti vis­ką vie­nam žmo­gui, tar­si jis kal­tas. Vie­nas žmo­gus to­kios di­de­lės par­ti­jos nie­kaip ne­iš­ju­dins. Kiek­vie­nam par­ti­jos na­riui rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti į sa­ve ir at­sa­ky­ti, ar prieš rin­ki­mus ir per juos pa­da­rė bent pu­sę to, ką ža­dė­jo“, – kal­bė­jo L. Bie­li­nis.

VDU pro­fe­so­riaus ma­ny­mu, A. But­ke­vi­čiaus pa­si­li­ki­mas par­ti­jo­je yra nau­din­gas dėl kon­so­li­da­ci­jos. „No­rin­čių užim­ti jo vie­tą ir vie­naip ar ki­taip pa­keis­ti si­tua­ci­ją – iš­ties daug, bet kar­tais keis­da­mi si­tua­ci­ją mes vis­ką su­lau­žo­me, o ne pa­tai­so­me“, – pri­dū­rė L. Bie­li­nis.

A. Pa­lio­nis at­si­sa­ko bū­ti pir­mi­nin­ku, M. Sin­ke­vi­čius tu­ri dvi sąlygas

Kas ga­lė­tų pa­keis­ti A. But­ke­vi­čių? Kol kas šne­ka­ma apie eu­ro­par­la­men­ta­rės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so, Vil­niaus me­ro Gin­tau­to Pa­luc­ko, Jo­na­vos ra­jo­no me­ro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus ir Sei­mo rin­ki­mus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je šį­met lai­mė­ju­sio And­riaus Pa­lio­nio kan­di­da­tū­ras.

Kaip tei­gia po­li­to­lo­gas L. Bie­li­nis, jau­nam ir ne­pa­ty­ru­siam po­li­ti­kui iš­lai­ky­ti par­ti­jos vai­rą ga­li bū­ti ne­leng­va už­duo­tis.

„Ne­no­rė­čiau sa­ky­ti, kad iš­kart taps ma­rio­ne­te, jei jau­nas. Bet jei žai­biš­kai pa­keis ly­de­rį, va­di­na­si, at­eis ne­su­vo­kęs si­tua­ci­jos, ne­pe­rė­męs dar­bų ir prob­le­mų. Kaip ak­las į si­tua­ci­ją, ku­rio­je tuoj pat jį su­val­gys. Nie­kur ne­rei­kia sku­bė­ti. La­bai kenks­min­ga, kai pra­si­de­da emo­ci­jos ir ban­dy­mai kal­tin­ti vie­nas ki­tą. Rei­kia su­sto­ti, pa­da­ry­ti sa­vi­kri­tiš­ką kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je bū­tų rim­tai ir da­ly­kiš­kai iš­ana­li­zuo­tos vi­sos prob­le­mos“, – LRT.lt ko­men­ta­vo VDU pro­fe­so­rius L. Bie­li­nis.

A. Pa­lio­nis, ku­rį kaip ga­li­mą kan­di­da­tą pe­rim­ti par­ti­jos vai­rą iš­kart po Sei­mo rin­ki­mų mi­nė­jo Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, ma­no, jog A. But­ke­vi­čius par­ti­jai tu­rė­tų va­do­vau­ti iki pa­va­sa­rio.

„Į­do­miai užk­lau­sėt... Ma­nau, kad A. But­ke­vi­čius tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. O ar da­bar at­sis­ta­ty­din­ti, ar pa­va­sa­rį – ne­tu­riu nuo­mo­nės. Su­pran­ta­te, ko­kia pro­ce­dū­ra pas mus. Jos taip grei­tai ne­pa­da­ry­si. Jei da­bar su­gal­vo­si­me keis­ti, rea­liai tas pro­ce­sas be Nau­jų­jų me­tų ne­įvyks. Pa­va­sa­rį bū­tų lo­giš­kiau su­si­rink­ti ir iš­rink­ti. Ma­nau, kad A. But­ke­vi­čius tu­rė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę ir ne­be­kan­di­da­tuo­ja. Jei pir­mi­nin­ko pos­to at­si­sa­kai, ne­reiš­kia, kad iš­ei­ni iš par­ti­jos. Gy­ve­ni­mas ei­na to­liau“, – tei­gė A. Pa­lio­nis.

LRT.lt pa­klau­sius, ar jis ke­ti­na kan­di­da­tuo­ti į par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą, A. Pa­lio­nis at­sa­kė: „Ži­nau, kad bu­vau vie­nas iš kan­di­da­tų, bet ma­nau, kad par­ti­jo­je yra stip­res­nių žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ją val­dy­ti.“

Pa­sak ki­to ga­li­mo kan­di­da­to – Jo­na­vos ra­jo­no me­ro M. Sin­ke­vi­čiaus, par­ti­jos su­va­žia­vi­mas tu­rė­tų įvyk­ti ba­lan­džio 2-ąją, kai grei­čiau­siai ir bus pa­skir­tas nau­jas pir­mi­nin­kas.

„Ky­la klau­si­mas, ar rei­kė­tų da­bar keis­ti pir­mi­nin­ką. Par­ti­jos va­do­vas yra pa­sa­kęs, kad jis ne­kan­di­da­tuos ir no­rės pa­si­kei­ti­mų par­ti­jo­je. Ar da­bar yra po­rei­kis tu­rė­ti lai­ki­ną va­do­vą? Pa­skir­ti kaž­ku­rį iš vi­ce­pir­mi­nin­kų? Jų tu­ri­me net 10. Tie­są sa­kant, ne­ži­nau, ar šis ke­lias kaž­kuo pra­na­šes­nis. Jei iš­ties tu­rė­tu­me vi­ce­pir­mi­nin­ką, ku­ris po­ten­cia­liai taps nau­juo­ju va­do­vu, gal­būt bū­tų tei­sin­ga ei­ti šiuo ke­liu. Es­mi­nis šio pro­ce­so rei­ka­las – kad įvyk­tų po­ky­tis“, – api­bend­ri­no M. Sin­ke­vi­čius.

Tuo me­tu sa­vo kan­di­da­ta­vi­mui į pir­mi­nin­ko pos­tą M. Sin­ke­vi­čius ke­lia dvi są­ly­gas.

„Vie­na jų – par­ti­nių sky­rių pa­lai­ky­mas. Kad pats no­rė­tum ar gal­vo­tum, kad ga­li, nie­ko ne­reiš­kia, nes ke­lia ir svars­to 60 par­ti­nių sky­rių. Jei 1–2 sky­riai iš­kels ir pa­mi­nės, kad M. Sin­ke­vi­čius ga­li, ma­tyt, ne­rei­kia net ban­dy­ti. Bet jei su­lauk­čiau ke­lias­de­šim­ties sky­rių par­amos, rim­tai svars­ty­čiau.

An­tro­ji są­ly­ga – nor­ma­lus ko­man­di­nis dar­bas su Sei­mo frak­ci­ja. Fak­tas tas, kad, jei nau­jas pir­mi­nin­kas yra ne Sei­mo na­rys, ne­abe­jo­ti­nai rei­kės dar­buo­tis su Sei­mo frak­ci­ja, 17 mū­sų iš­rink­tų par­la­men­to na­rių. Jei par­la­men­to frak­ci­ja bū­tų kaž­kaip ki­taip ma­tan­ti si­tua­ci­ją ir ne­su­ge­ban­ti ko­man­do­je dirb­ti su pir­mi­nin­ku, dar­bas bū­tų la­bai komp­li­kuo­tas ir ka­žin ar pers­pek­ty­vus“, – LRT.lt kal­bė­jo M. Sin­ke­vi­čius.