Rado kodekso startą nukėlusius kaltininkus
Kad nau­ja­sis Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas (ANK) ne­ga­lė­jo pra­dė­ti ga­lio­ti nu­ma­ty­tu lai­ku kal­tas ir pats Sei­mas, at­lais­vi­nęs par­la­men­ti­nės kon­tro­lės va­džias, ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), ne­at­sa­kin­gai vyk­džiu­si pa­ti­kė­tas už­duo­tis. To­kią iš­va­dą pa­da­rė iš­sa­mų ty­ri­mą Sei­mo pa­ve­di­mu at­li­kęs par­la­men­ti­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas (VVSK).

2015-ųjų bir­že­lį pri­im­tas ANK tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti šių me­tų ba­lan­džio 1 die­ną. Ta­čiau li­kus po­rai die­nų iki šio ter­mi­no Sei­mas ap­si­žiū­rė­jo, kad to ne­bus, nes VRM lai­ku ne­at­li­ko par­en­gia­mų­jų dar­bų.

Di­dį­jį penk­ta­die­nį prieš Ve­ly­kas į ne­nu­ma­ty­tą po­sė­dį sku­biai su­kvies­tas Sei­mas „iš­kar­šė kai­lį“ tuo­me­ti­niam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui Sau­liui Skver­ne­liui, ku­ris mė­gi­no par­la­men­ta­rams pa­aiš­kin­ti, ko­dėl strin­ga ANK star­tas. Mi­nis­tro pa­teik­ti ar­gu­men­tai, tarp ku­rių svar­biau­sias – fi­nan­sų trū­ku­mas Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gis­trui mo­di­fi­kuo­ti, Sei­mo na­rių ne­įti­ki­no. Ta­čiau pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vo, to­dėl pa­sku­ti­nę mi­nu­tę ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas bu­vo nu­kel­tas į 2017-ųjų pra­džią. VVSK ga­vo už­duo­tį nu­sta­ty­ti ANK vė­la­vi­mo kal­ti­nin­kus. S. Skver­ne­lis ir anks­čiau, ir da­bar tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad jau pri­imant ANK bu­vo aiš­ku, jog nu­ma­ty­tas ter­mi­nas – vi­siš­kai ne­rea­lus. Jo nuo­mo­ne, tai pui­kiai su­pra­to už ANK ren­gi­mą at­sa­kin­gas Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK).

El­gė­si ne­at­sa­kin­gai

Pa­sak VVSK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos Mil­dos Pe­traus­kie­nės, nors šio­je is­to­ri­jo­je „po tru­pu­tį kal­ti vi­si“, dau­giau­sia prie­kaiš­tų tu­rė­tų pri­siim­ti VRM. „U­žuot ne­at­sa­kin­gai tem­pu­si gu­mą, mi­nis­te­ri­ja tu­rė­jo bū­ti at­kak­les­nė, SOS sig­na­lą Vy­riau­sy­bei siųs­ti ope­ra­ty­viau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rė. Jos nuo­mo­ne, ši is­to­ri­ja tu­rė­tų pa­ska­tin­ti Sei­mo ko­mi­te­tus rim­čiau vyk­dy­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, o mi­nis­te­ri­jas – at­sa­kin­giau vyk­dy­ti pa­ves­tas už­duo­tis.

VVSK iš­va­do­se tei­gia­ma, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ir VRM „dė­jo pa­stan­gas“ gau­ti dau­giau lė­šų Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gis­trui mo­der­ni­zuo­ti, ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja 2015 me­tais pi­ni­gų ne­sky­rė. Vi­di­nių re­sur­sų šiam tiks­lui VRM ne­ra­do. To­dėl, pa­sak VVSK, bai­gian­tis 2015-ie­siems jau bu­vo aiš­ku, kad ANK nuo ba­lan­džio įsi­ga­lio­ti ti­krai ne­ga­lės. Ta­čiau ma­ty­da­ma, kad ne­įma­no­ma lai­ku at­lik­ti par­en­gia­mų­jų dar­bų, VRM del­sė ir ne­si­krei­pė į Vy­riau­sy­bę ar Sei­mą, ne­siū­lė nu­kel­ti ANK įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­no. Prem­je­rui toks pa­siū­ly­mas bu­vo pa­teik­tas tik 2016 me­tų va­sa­rio 10 die­ną. VVSK nuo­mo­ne, ir Sei­mo TTK tin­ka­mai ne­vyk­dė VRM veik­los par­la­men­ti­nės kon­tro­lės, to­dėl ANK įsi­ga­lio­ji­mas bu­vo už­dels­tas.

Po­li­ti­nis ty­ri­mas

S. Skver­ne­lis tei­gė ma­nan­tis, kad šis ty­ri­mas bu­vo at­lie­ka­mas tik dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų. „Pri­si­min­ki­te, kas da­rė­si Sei­mo po­sė­dy­je, ku­ria­me aiš­ki­nau si­tua­ci­ją“, – LŽ sa­kė bu­vęs mi­nis­tras. Be­je, mi­nė­ta­me Sei­mo po­sė­dy­je kri­ti­kos dėl įstri­gu­sio ANK tuo­me­ti­niam VRM va­do­vui ne­gai­lė­jo nei val­dan­tie­ji, nei opo­zi­ci­ja. S. Skver­ne­lis va­kar pa­kar­to­jo at­me­tan­tis bet ko­kius kal­ti­ni­mus dėl VRM del­si­mo. Anot jo, kad iki nu­ma­ty­to ter­mi­no ne­įma­no­ma pa­si­reng­ti, bu­vo ži­no­ma pri­imant ko­dek­są.

S. Skver­ne­lio tei­gi­mu, ANK – kon­cep­tua­liai nau­jas tei­sės ak­tas, ku­rio pa­grin­di­nis įran­kis – Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gis­tras, nau­jai ku­ria­mas ant se­no­jo pa­ma­tų. „Per svars­ty­mą TTK va­do­va­vo­si And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta iš­va­da, kad mo­der­ni­zuo­ti to­kiam re­gis­trui ne­rei­kės nė vie­no li­to. Da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės Sei­mas net ne­pak­lau­sė, ar iš tie­sų taip ir yra. To­dėl ir va­do­vau­ta­si po­žiū­riu, kad VRM vis­ką ga­li pa­da­ry­ti iš vi­di­nių re­sur­sų“, – tei­gė S. Skver­ne­lis.

Nuo Sei­mo na­rių jis sa­kė ne­slė­pęs, kad ANK – jo „dvie­jų vi­ce­mi­nis­trų at­sa­ko­my­bės klau­si­mas“. „Ir jei įsta­ty­mas bū­tų įsi­ga­lio­jęs ba­lan­džio 1 die­ną, bū­čiau juos at­lei­dęs iš dar­bo, kad ne­su­ge­bė­jo įti­kin­ti Sei­mo na­rių lai­ky­tis griež­tos po­zi­ci­jos, jog įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas – ne­rea­lus“, – tei­gė bu­vęs mi­nis­tras.

ANK pa­keis dar nuo so­viet­me­čio už­si­li­ku­sį Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są (ATPK). 1984 me­tais pri­im­tas ir 1985 me­tais įsi­ga­lio­jęs ATPK, nors ir iš es­mės pa­keis­tas, yra pa­sku­ti­nis iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pri­im­tas ir iki šiol ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas.