Rado būdą, kaip spręsti gydytojų trūkumo regionuose problemą
Svei­ka­tos ap­sau­go mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga siū­lys jau­niems gy­dy­to­jams re­zi­den­tams įgy­tas ži­nias pri­tai­ky­ti at­lie­kant pra­kti­ką re­gio­nuo­se.

Gy­dy­to­jus re­zi­den­tus nu­ma­to­ma siųs­ti at­lik­ti pra­kti­ką re­gio­nuo­se.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga sa­ko, kad pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti re­zi­den­tų ver­ti­ni­mą, jog stu­di­jų dar ne­bai­gę me­di­kai ga­lė­tų bū­ti sa­va­ran­kiš­kes­ni – tu­rė­tų tei­sę teik­ti pa­slau­gas.

„Aš ti­kiuo­si, kad tie tei­sės ak­tai pa­sieks Sei­mą pa­va­sa­rio se­si­jo­je ir rea­lu ti­kė­tis, kad šie­met mes bent jau vie­no­je ar dvie­jo­se re­zi­den­tū­rų prog­ra­mo­se ga­lė­tu­me pa­ma­ty­ti eta­pi­nį kom­pe­ten­ci­jų įtei­si­ni­mą“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, ver­ti­nant re­zi­den­tū­ros stu­di­jų me­tu įgy­tas ži­nias eta­pais ir siun­čiant to­kius me­di­kus pra­kti­kuo­tis re­gio­nuo­se ga­lė­tų bū­ti spren­džia­ma gy­dy­to­jų trū­ku­mo re­gio­nuo­se prob­le­ma.

„Ne­re­tai iš­girs­ta­me iš jau­nų­jų gy­dy­to­jų, kad jie nu­va­žiuo­ja ir pa­ma­to, kad li­go­ni­nė yra nor­ma­li, dar­bo są­ly­gos yra ge­ros, žiū­rė­ki­te, dar sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lo būs­tą leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis ar­ba iš vi­so ne­mo­ka­mai pa­siū­lo gy­ven­ti, tad da­lis žmo­nių pa­si­lie­ka. Bai­mė va­žiuo­ti (į re­gio­nus), iš­anks­ti­nis nu­sis­ta­ty­mas ne­re­tai už­ker­ta ke­lią, žmo­nės tie­siog ne­nu­va­žiuo­ja, ne­pa­ma­to ir na­tū­ra­lu, ta­da va­do­vau­ja­si iš­anks­ti­nė­mis nuo­sta­to­mis, kad ten yra blo­gai, ne­bus dar­bo są­ly­gų. Ga­lų ga­le nu­va­žia­vu­sie­ji su­ku­ria šei­mas ir lie­ka vi­sam lai­kui“, – žur­na­lis­tams aiš­ki­no A.Ve­ry­ga.

Šiuo me­tu su­da­ro­ma dar­bo gru­pė par­eng­ti siū­ly­mus dėl re­zi­den­tų ver­ti­ni­mo eta­pais.

„Sė­si­me prie sta­lo su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, su jau­nai­siais gy­dy­to­jais, su uni­ver­si­te­tais. Bent jau iš tų dis­ku­si­jų, ku­rias mes tu­rė­jo­me iki šiol, tai pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti nuo tų po­pu­lia­riau­sių re­zi­den­tū­rų kryp­čių: šei­mos me­di­ci­na, gal­būt dar ke­lios sri­tys, kad ne­star­tuo­tu­me iš kar­to, nes uni­ver­si­te­tai taip pat tu­ri pa­si­ruoš­ti, tas eta­pi­nes kom­pe­ten­ci­jas rei­kia pri­pa­žin­ti ir įtei­sin­ti, ir čia rei­kės ir tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų“, – sa­kė mi­nis­tras.