R. Žemaitaitis vadovaus Seimo delegacijai NATO PA
Ne­pai­sant opo­zi­ci­jos pa­sip­rie­ši­ni­mo, „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis an­tra­die­nį pa­skir­tas Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (PA) va­do­vu.

Už jo kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 13, su­si­lai­kė 20 po­li­ti­kų.

Prieš tai R.Že­mai­tai­čio kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė sku­biai su­si­rin­kęs Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pa­sak jo pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Be­ne­dik­to Juo­dkos, už šią kan­di­da­tū­rą bu­vo ke­tu­ri ko­mi­te­to na­riai, du su­si­lai­kė.

Sei­mo opo­zi­ci­ja tei­gė, kad R.Že­mai­tai­čio pa­sky­ri­mas su­silp­nins Lie­tu­vos po­zi­ci­jas NA­TO PA, jam esą bus su­nku reikš­ti Lie­tu­vos nuo­mo­nę, kai pats ne­va lai­ko­si pro­krem­liš­kos po­zi­ci­jos Ukrai­nos at­žvil­giu.

„In­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su NA­TO, yra per­dėm perš­vie­čia­ma, kad žmo­gus, par­eiš­kęs Krem­liui ar­ti­mą nuo­mo­nę, o po to ta­pęs de­le­ga­ci­jos va­do­vu, ne­su­kel­tų įta­ri­mų, ypač da­bar, kai Lie­tu­vai taip rei­kia NA­TO par­tne­rių so­li­da­ru­mo ir par­amos, pri­ta­ri­mas kan­di­da­tū­rai, ku­ri ke­lia abe­jo­nų, o gal net ir blo­giau, su­silp­nins Lie­tu­vos po­zi­ci­jas ir su­silp­nins jos sau­gu­mą“, – an­tra­die­nį Sei­me sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

Kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis tei­gė, kad „tvar­kie­čio“ ne­ga­li­ma skir­ti į Sei­mo de­le­ga­ci­ją, nes „jo nuo­mo­nė iš pri­nci­po su­tam­pa su Krem­liaus nuo­mo­ne, o ne su Lie­tu­vos vals­ty­bės, vi­sų par­ti­jų pa­si­ra­šy­to su­si­ta­ri­mo dėl už­sie­nio po­li­ti­kos nuo­mo­ne“.

„Bet jo nuo­mo­nė ne­su­tam­pa su mū­sų par­tne­rių ES ir NA­TO nuo­mo­ne dėl Kry­mo anek­si­jos ir oku­pa­ci­jos, dėl Krem­liaus ag­re­si­jos Ukrai­no­je. Tai, ger­bia­mie­ji, kaip at­ro­dys Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja ir kaip rei­kės po­nui Že­mai­tai­čiui kal­bė­ti Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos var­du? Su­sid­ve­ji­nant? Ar kal­bė­ti tai, ką jis iki šiol kal­bė­jo?“ – klau­sė A.Ažu­ba­lis.

„Jei­gu no­ri­me, kad Lie­tu­va at­ro­dy­tų dvip­ras­miš­kai šio­je ne­leng­vo­je tarp­tau­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je ir bū­tų kal­ba­ma tai, kad tin­ka Ry­tams, bet tai, kas ne­ati­tin­ka mū­sų gy­vy­bi­nių in­te­re­sų, ga­li­te bal­suo­ti už“, – pri­dū­rė jis.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, par­tne­riai ne­truks iš­siaiš­kin­ti R.Že­mai­tai­čio pa­žiū­ras, nes in­ter­ne­ti­nė pa­ieš­kos sis­te­ma „Goog­le“ – vi­sa­ga­lė.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rė La­ri­sa Dmi­tri­je­va ra­gi­no par­la­men­ta­rus liau­tis įta­ri­nė­ti vie­ni ki­tus dėl ta­ria­mų nuo­dė­mių.

„Ko­dėl mes vi­sa­da įta­ri­nė­ja­me žmo­nes? Čia yra Sei­mo na­rys, ku­ris pri­sie­kė Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja, pri­sie­kė bū­ti pa­do­riu, nor­ma­liu žmo­gu­mi ir Sei­mo na­riu. Ko­dėl mes vi­sa­da įta­ria­me vi­sus dėl Krem­liaus ir pan.?“ – tei­gė ji.

Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, pri­klau­san­tis Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei, Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas tvir­ti­no, kad ko­mi­te­tui ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kių įro­dy­mų dėl R.Že­mai­tai­čio pro­krem­liš­kos po­zi­ci­jos.

„(...) ga­vo­me ste­nog­ra­mas, to­kių žo­džių ne­bu­vo. Ne­ma­nau, kad jis pa­ga­dins, kaip sa­ko­ma, Sei­mo mar­kę“, – sa­kė jis.

Pats R.Že­mai­tai­tis an­tra­die­nį po bal­sa­vi­mo par­eiš­kė, kad nė­ra jo­kių įro­dy­mų, kad jis bū­tų pa­lai­kęs Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.

Per­nai Sei­mui svars­tant re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą dėl pa­dė­ties Ukrai­no­je, Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R.Že­mai­tai­tis pa­siū­lė iš re­zo­liu­ci­jos iš­brauk­ti žo­džius, kad Lie­tu­vos Sei­mas ne­pri­pa­žįs­ta re­fe­ren­du­mo dėl Kry­mo at­sis­ky­ri­mo nuo Ukrai­nos. Jis taip pat siū­lė, kad į val­džios for­ma­vi­mą Ukrai­no­je bū­tų įtrauk­ti ir pro­ru­siš­kų jė­gų at­sto­vai, kaip opo­zi­ci­ja bu­vo su­ta­ru­si su bu­vu­siu pre­zi­den­tu Vik­to­ru Ja­nu­ko­vy­čiu­mi prieš jam pa­bė­gant iš ša­lies.

R.Že­mai­tai­tis Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO PA va­do­vu pa­skir­tas vie­toj pa­si­trau­ku­sio li­be­ra­lo And­riaus Ma­zu­ro­nio. Jis iš Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO PA va­do­vo par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no lap­kri­čio pra­džio­je, kai Sei­mo val­dy­ba ne­iš­lei­do jo į Briu­se­lį da­ly­vau­ti NA­TO-Ukrai­nos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.