R. Žemaitaitis supyko ant partijos kolegų
Dvi ka­den­ci­jas Sei­me dir­ban­tis „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis siū­lo par­ti­jai brauk­ti jį iš Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų, pik­tin­da­ma­sis par­ti­jos ko­le­gų nuo­mo­nė­mis apie val­džią.

„Jei­gu mes ši­taip ei­na­me, aš ti­krai pra­šau jū­sų šian­dien, šian­die­ni­nio kong­re­so su­si­rin­ki­mo, iš­brau­ki­te ma­ne iš są­ra­šo kan­di­da­to Pie­tų Že­mai­ti­jos apy­gar­do­je, ir iš­brau­ki­te iš są­ra­šo par­ti­jos „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tų į Sei­mo na­rius“, – šeš­ta­die­nį „tvar­kie­čių“ kong­re­se par­eiš­kė R.Že­mai­tai­tis.

„Man yra gė­da, kad po tre­jų me­tų ma­no dar­bo ko­mi­te­te ir dar­bo Sei­me, bu­vau su­ly­gin­tas kaip šū­das su kaž­ko­kia krū­va“, – pri­dū­rė jis.

„Vie­ną įvy­kį ką tik su­kū­rė­me – pi­ke­tą prie pro­ku­ro­ro na­mų, ki­tą įvy­kį, ką, mes suo­rga­ni­zuo­si­me vie­ną ki­tą žmog­žu­dys­tę, kaip Klo­nio gat­vė suo­rga­ni­za­vo, ir ei­si­me per vi­są Lie­tu­vą šne­kė­da­mi apie tei­sin­gu­mą?“, – kal­bė­jo „tvar­kie­tis“.

Jis pik­ti­no­si par­ti­jos ko­le­gų iš­sa­ky­tais prie­kaiš­tais Lie­tu­vos po­li­ti­nei val­džiai, pa­brėž­da­mas, kad „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ jau ket­vir­ti me­tai yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su Dar­bo par­ti­ja ir so­cial­de­mo­kra­tais.

„Aš tre­ji me­tai esu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Tre­jus me­tus dir­bu Sei­me, tre­jus me­tus re­gis­truo­ju pro­jek­tus ir tre­ji me­tai tie pro­jek­tai pra­ei­na“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

„Mes pa­da­rė­me daug ge­rų da­ly­kų pa­čio­je frak­ci­jo­je ir pa­čia­me Sei­me ir ne­rei­kia že­min­ti mū­sų dar­bo. Pa­pras­tas da­ly­kas – bai­gia­me. Tai su­si­rin­ki­me daik­tus ir din­ki­me lauk iš vi­so. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad šian­dien kong­re­so pra­ne­ši­mas tu­rė­tų bū­ti, kad par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­si­trau­kia iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, nes vis­kas yra blo­gai, ką mes pa­da­rė­me“, – tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Jis sa­kė, kad Lie­tu­vo­je yra ne­sut­var­ky­tų klau­si­mų, apie ku­riuos par­ti­ja tu­rė­tų kal­bė­ti sa­vo po­sė­džiuo­se ir trans­liuo­ti tai vi­suo­me­nei.

„Taip, yra prob­le­mų, kal­bė­ki­me apie prob­le­mas, kal­bė­ki­me apie že­mės ūkio prob­le­mas, švie­ti­mo prob­le­mas, kal­bė­ki­me šian­dien apie Ru­si­jos em­bar­gą. Va čia bū­tų įvy­kis, par­ti­ja ban­do kaž­ką da­ry­ti. Tai ne pi­ke­tais prie pro­ku­ra­tū­ros ar prie Pre­zi­den­tū­ros. (...) Ar šian­dien die­nai mes, su­si­rin­kę kong­re­se, ne­tu­ri­me šne­kė­ti apie šei­mos prob­le­mas, kad žmo­nės jau­ni ne­ga­li su­si­lauk­ti vai­kų? Ko­dėl mes apie tai ne­kal­ba­me? A, baž­ny­čios bi­jo­me, rykš­tės bi­jo­me, nu­baus kaž­kas tai, kad kaž­kas kaž­ką ne taip pa­sa­kys“, – kal­bė­jo R.Že­mai­tai­tis.

Sei­mo na­rys taip pat pik­ti­no­si kong­re­so me­tu par­ody­tu fil­mu­ku, kur žmo­nės dėl įvai­rių klau­si­mų kri­ti­kuo­ja val­džią.

„Su­pe­ri­nis fil­mu­kas, pu­sė ši­lu­tiš­kių, ma­no pa­žįs­ta­mų bu­vo. Ir ką šis fil­mu­kas jums šian­dien pa­sa­kė? Mie­lie­ji, jūs vi­si, kas čia sė­di­te, esa­te klou­nai rau­do­no­mis no­si­mis. Ir ša­lia to, kad Sei­mo na­rys, va­gys, vil­kai ir plė­ši­kai ir už ši­tuos idio­tus ne­rei­kia bal­suo­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Sei­mo na­riu R.Že­mai­tai­tis kaip „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­rys bu­vo iš­rink­tas du kar­tus. Šeš­ta­die­nį par­ti­jos kong­re­sas prieš par­la­men­ta­ro kal­bą pri­ta­rė, kad jis į Sei­mą kan­di­da­tuo­tų Pie­tų Že­mai­ti­jos vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. R.Že­mai­tai­tis taip pat bu­vo įtrauk­tas į abė­cė­lės tvar­ka su­for­muo­tą dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą.