R.Vilpišauskas: Vakarų nuolaidžiavimas Rusijai būtų pavojingas
Po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas sa­ko, kad Va­ka­rai ir Ru­si­ja re­mia­si skir­tin­go­mis pa­ma­ti­nė­mis ver­ty­bė­mis, to­dėl ras­ti komp­ro­mi­są dėl Ukrai­nos la­bai su­dė­tin­ga.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus tei­gi­mu, nuo­lai­džia­vi­mas Mask­vai bū­tų pa­vo­jin­gas pre­ce­den­tas.

„Ru­si­jos ir Va­ka­rų bei Ukrai­nos po­zi­ci­jos tie­siog re­mia­si la­bai skir­tin­go­mis pa­ma­ti­nė­mis ver­ty­bė­mis, la­bai skir­tin­go­mis prie­lai­do­mis apie ki­tų vei­kė­jų el­ge­sį. Man at­ro­do, kad tos po­zi­ci­jos yra la­bai nu­to­lu­sios vie­na nuo ki­tos“, - sek­ma­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius.

„Ma­to­me, kad jau il­gai ne­pa­vyks­ta ras­ti komp­ro­mi­so ir pa­na­šu, kad net ir su­si­tai­ky­mas su Kry­mo anek­si­ja, ku­ris at­ro­do la­bai ti­kė­ti­nas, taip pat ne­atro­do, kad ga­lė­tų bū­ti toks komp­ro­mi­sas. Tad ėji­mas dar to­liau reikš­tų nu­sis­to­vė­ju­sios tarp­tau­ti­nės sis­te­mos pri­nci­pų at­si­sa­ky­mą. Klau­sims ta­da, ar at­si­sa­kius šį kar­tą, ne už il­go ne­su­si­dur­si­me su pa­na­šia si­tua­ci­ja, kai teks at­si­sa­ky­ti vėl“, - tei­gė R.Vil­pi­šaus­kas.

Taip jis ko­men­ta­vo Vo­kie­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos va­do­vų de­ry­bas su Ru­si­jos ir Ukrai­nos pre­zi­den­tais dėl pa­liau­bų Ry­tų Ukrai­no­je, kur vy­riau­sy­bės pa­jė­gos ko­vo­ja su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais.

Dip­lo­ma­tų pa­stan­goms ne­duo­dant re­zul­ta­tų, vis dau­giau ame­ri­kie­čių po­li­ti­kų ra­gi­na tiek­ti gink­lus Ukrai­nai, nors pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma (Ba­ra­kas Oba­ma) kol kas iš­lie­ka skep­tiš­kas. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel gink­lų tie­ki­mui at­vi­rai ne­pri­ta­ria, bai­min­da­ma­si konf­lik­to es­ka­la­ci­jos.

Pa­sak R.Vil­pi­šaus­ko, jei Mask­vos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai tęs puo­li­mą, ti­kė­ti­na, kad JAV ims tiek­ti gink­luo­tę Ki­je­vui.

„Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų par­amą Ukrai­nai lems to­les­nio ka­ro Ry­tų Ukrai­no­je sce­na­ri­jus. Jei­gu pro­ru­siš­ki se­pa­ra­tis­tai, pa­de­da­mi Ru­si­jos ka­rių, plės sa­vo įta­ką Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je, JAV pra­dės tiek­ti par­amą“, - tei­gė po­li­ti­kos eks­per­tas.

„Su­pap­ras­tin­tai kal­bant, pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas tų, ku­rie pa­si­sa­ko už to­kio po­bū­džio par­amą, yra tai, kad Ukrai­nos ka­ri­nės pa­jė­gos dis­po­nuo­ja pa­se­nu­sia gink­luo­te ir joms yra su­dė­tin­ga ap­si­gin­ti prieš vyk­do­mą puo­li­mą ir šiuo at­žvil­giu Va­ka­rai, gin­da­mi sa­vo ver­ty­bes, ir nu­sis­to­vė­ju­sius tarp­tau­ti­nės sis­te­mos pri­nci­pus, tu­ri pa­dė­ti jai, su­stip­rin­da­mi bent jos gy­ny­bi­nį po­ten­cia­lą. Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas prieš yra, kad to­kio po­bū­džio par­ama Ukrai­nai pa­tei­sin­tų Ru­si­jos pro­pa­gan­dą, apie tai kad ne­va Ukrai­no­je ka­riau­ja NA­TO pa­jė­gos, JAV pa­jė­gos, o ne ukrai­nie­čiai gi­na sa­vo ša­lį“, - pa­aiš­ki­no R.Vil­pi­šaus­kas.

Jo tei­gi­mu, de­ry­bų slap­tu­mas ska­ti­na spė­lio­nes, dėl ko iš ti­krų­jų de­ra­ma­si ir ko­kie konf­lik­to spren­di­mo bū­dai ga­li bū­ti svars­to­mi.

„Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dę spė­ji­mai nu­tei­kė ga­na pe­si­mis­tiš­kai, nes jie su­si­ję ar­ba su nau­jo­mis nuo­lai­do­mis, ku­rios jau per­žen­gia Mins­ko su­si­ta­ri­mo ri­bas, nau­jo­mis nuo­lai­do­mis se­pa­ra­tis­tams ar­ba Ru­si­jai, ar­ba net su to­kio­mis idė­jo­mis kaip Ukrai­nos ne­utra­lu­mo įtvir­ti­ni­mas. Ti­kiuo­si, kad tai tė­ra gan­dai ir dėl to nė­ra de­ra­ma­si, nes tai reikš­tų, kad ša­lies su­ve­re­nūs de­mo­kra­ti­niai spren­di­mai ma­žai ką reiš­kia“, - kal­bė­jo R.Vil­pi­šaus­kas.

Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, de­šimt mė­ne­sių trun­kan­tis ka­ras Ry­tų Ukrai­no­je nu­si­ne­šė dau­giau nei 5000 gy­vy­bių.