R. Valentukevičius pasitikrins pasitikėjimą Seime
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius at­si­sa­ko trauk­tis iš par­ei­gų.

„Aš ne­si­jau­čiu nė tru­pu­čiu­ko kal­tas ir nu­si­žen­gęs Kons­ti­tu­ci­jai, įsta­ty­mui ar VTEK reg­la­men­tui, at­sa­ky­da­mas Sei­mo na­rei į jos pra­šy­mą pa­aiš­kin­ti, ar ji pri­va­lo dek­la­ruo­ti (in­te­re­sus), ar ne­pri­va­lo“,– an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis tvir­ti­no no­rin­tis pa­si­ti­kė­ji­mą pa­si­ti­krin­ti Sei­me.

„To­dėl aš ne­jaus­da­mas jo­kios kal­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mą at­me­tu ir par­ašiau pra­šy­mą Sei­mo pir­mi­nin­kui, kad spręs­tų ma­no pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mą Sei­me“, – sa­kė VTEK va­do­vas.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis an­tra­die­nį ga­vo R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus raš­tą, kad jis ne­prii­ma par­la­men­to va­do­vo ra­gi­ni­mo at­sis­ta­ty­din­ti, BNS in­for­ma­vo Sei­mo va­do­vo pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Sei­mo pir­mi­nin­kas siū­lys at­leis­ti R.Va­len­tu­ke­vi­čių iš pareigų

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis ini­ci­juos tei­ki­mą dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vo Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo, šiam at­si­sa­kius trauk­tis iš par­ei­gų.

„Jis pra­šo ver­tin­ti Sei­me jo pa­si­ti­kė­ji­mą kaip par­ei­gū­nu. Tai ne tas spren­di­mas, ku­rio aš ti­kė­jau­si, ir ma­nau, kad vis tik­tai mes ver­tin­si­me pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­me, kaip Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kai penk­ta­da­lio Sei­mo na­rių, ar­ba ko­mi­te­to, ar­ba Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu ver­ti­na­mas pa­si­ti­kė­ji­mas“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė V.Pra­nckie­tis.

VTEK va­do­vas tei­gia, kad V.Pra­nckie­tis bu­vo su­klai­din­tas, o jis pats el­gė­si pa­gal įsta­ty­mus. Anot R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, jei­gu sa­vo no­ru at­sis­ta­ty­din­tų iš par­ei­gų, jis pa­kenk­tų sa­vo re­pu­ta­ci­jai, nes su­da­ry­ti prie­lai­das ma­ny­ti, kad ne­si­lai­kė įsta­ty­mų.

Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­las: R. Va­len­tu­ke­vi­čius tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti ne­gai­šin­da­mas Seimo

Su­si­komp­ro­mi­ta­vęs ir sa­vo va­do­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos var­dą pa­že­mi­nęs Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius tu­ri ne­del­siant at­sis­ta­ty­din­ti. To­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si šian­dien su VTEK va­do­vu su­si­ti­ku­si Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja, taip Tei­gia li­be­ra­las E. Gent­vi­las.

„VTEK pir­mi­nin­ko va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos dar­bas ne kar­tą par­odė, kad lai­mi ne eti­ka ar mo­ra­lė, o kaž­kie­no par­ti­niai in­te­re­sai. Tą pa­ma­tė­me ir re­zo­nan­si­nė­je is­to­ri­jo­je dėl Sei­mo na­rės nau­do­to „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­lio, kai VTEK va­do­vas pri­ėmė vie­nas­me­nius iš­tei­si­nan­čius spren­di­mus ir at­si­sa­kė pra­dė­ti ty­ri­mą. Pri­bloš­kia tai, kad VTEK va­do­vas iki šiol re­zo­nan­si­nius įvy­kius va­di­na ru­ti­ni­niais ir ne­ma­to sa­vo at­sa­ko­my­bės. Aki­vaiz­du, kad Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas da­bar tu­ri kuo grei­čiau pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų, ne­tem­piant lai­ko ir ne­si­dangs­tant Sei­mu. Prob­le­mas su­kė­lė ne Sei­mas, o pats VTEK pir­mi­nin­kas, ku­ris tu­ri įteik­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą“, – sa­ko Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Li­be­ra­las pa­brė­žia, kad VTEK pir­mi­nin­kas sie­kė klai­din­ti vi­suo­me­nę aiš­kin­da­mas, kad Ko­mi­si­jos ne­bu­vo pra­šo­ma iš­tir­ti „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­lio nuo­mos ap­lin­ky­bių. „O VTEK va­do­vo par­eiš­ki­mai apie tai, kad jis vie­nas spren­džia, pra­dė­ti ar ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl po­li­ti­kų in­te­re­sų, la­bai pri­me­na Krem­liaus re­to­ri­ką ir Sta­li­no lai­kus. Tai įro­do, kad Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ne­ger­bia sa­vo ko­le­gia­lios ins­ti­tu­ci­jos dar­bo, es­mi­nių de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pų ir ne­sio­rien­tuo­ja, ko­kio­je vals­ty­bė­je gy­ve­na“, – sa­ko E. Gent­vi­las.

Li­be­ra­lai dar 2016 m. lap­kri­tį pa­siū­lė im­tis kon­kre­čių prie­mo­nių ir de­po­li­ti­zuo­ti Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos veik­lą. Li­be­ra­lų ma­ny­mu, Ko­mi­si­ją tu­ri su­da­ry­ti tei­si­nin­kai pro­fe­sio­na­lai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų skaid­ru­mo ir eti­kos eks­per­tai. VTEK su­dė­ty­je tu­ri ne­be­lik­ti val­džios ins­ti­tu­ci­jų ski­ria­mų at­sto­vų.

At­siž­vel­giant į li­be­ra­lų siū­lo­mas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas, po du kan­di­da­tus į VTEK na­rius Sei­mui tu­rė­tų tei­sę teik­ti Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, vie­ną kan­di­da­tą – vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius. Iki šiol į VTEK na­rius po vie­ną kan­di­da­tą siū­ly­da­vo ša­lies Pre­zi­den­tas, Sei­mo Pir­mi­nin­kas, Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas, Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

„Ne­ša­liš­ku­mas, pro­fe­sio­na­lu­mas ir kom­pe­ten­ci­ja – tos sa­vy­bės, ku­rio­mis tu­ri rem­tis Tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. VTEK su­da­ry­mo pri­nci­pus kei­čian­čios įsta­ty­mų pa­tai­sos da­bar Sei­me tu­rė­tų bū­ti svars­to­mos pri­ori­te­ti­ne tvar­ka“, – tei­gia E. Gent­vi­las.

Pa­že­mi­no VTEK reputaciją

Sei­mo pir­mi­nin­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę par­agi­no R.Va­len­tu­ke­vi­čių trauk­tis iš par­ei­gų, nes šis pri­ėmė vie­nas­me­nį spren­di­mą, jog par­la­men­ta­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti, kad nau­do­ja­si ma­mos iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu, ir taip pa­že­mi­no ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ją. Tuo­met V.Pra­nckie­tis mi­nė­jo, kad ne­su­lau­kęs VTEK va­do­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, ini­ci­juo­siąs jo at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą.

„Aš ne­pa­da­riau jo­kio vie­nas­me­nio spren­di­mo, aš to­kių vie­nas­me­nių spren­di­mų, be­rods, esu mi­nė­jęs ir ži­niask­lai­da yra trans­lia­vu­si, kad esu pri­ėmęs per 200. Klau­sia Sei­mo na­riai, ar aš pri­va­lau tą dek­la­ruo­ti ar tą, ir aš at­sa­ki­nė­ju, tai yra ir elek­tro­ni­niu pa­štu, ir te­le­fo­nu kon­sul­tuo­ja­ma, ir pa­ga­liau raš­tiš­kai“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams tei­gė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad ko­mi­si­ja svars­to ki­tus da­ly­kus, o dėl įsta­ty­mo iš­aiš­ki­ni­mo ne­rei­kia kvies­ti VTEK na­rių po­sė­džio.

„Aš tu­riu raš­tą „Dėl iš­aiš­ki­ni­mo“, tai yra ne spren­di­mas, ne ko­mi­si­jos, ne kie­no nors, o įsta­ty­mo iš­aiš­ki­ni­mas. (...) Tai yra nor­ma­li pra­kti­ka“, – tvir­ti­no jis.

„Ma­nau, kad tei­sin­giau­sias spren­di­mas bus pri­im­tas Sei­me. Jei­gu bus par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, aš iš­ei­siu ra­mia są­ži­ne ir už­lei­siu šias par­ei­gas“, – sa­kė VTEK pir­mi­nin­kas.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vo kan­di­da­tū­rą tei­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas, o dėl jo pa­sky­ri­mo ir at­lei­di­mo bal­suo­ja vi­sas par­la­men­tas.