R. Valatka traukiasi iš „Veido“
Be­veik me­tus sa­vai­traš­čiui „Vei­das“ va­do­va­vęs Rim­vy­das Va­lat­ka šian­dien pa­skel­bė, kad pa­lie­ka šią re­dak­ci­ją. Kaip prie­žas­tį ži­no­mas žur­na­lis­tas nu­ro­dė fi­nan­si­nius su­nku­mus, su ku­riais su­si­du­ria lei­di­nys.

„Ak­ci­nin­kai pa­ten­ki­no ma­no pra­šy­mą at­leis­ti iš dar­bo. Prie­žas­tis? Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ne­įma­no­ma iš­leis­ti žur­na­lo be pi­ni­gų. „Vei­das“ jau daug me­tų ban­do ne­ig­ti šį eko­no­mi­kos dės­nį. Ma­no gal­va, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je ne­de­ra pra­kti­ka, kai dar­buo­to­jai po du mė­ne­sius ne­gau­na ir taip men­ko at­ly­gi­ni­mo. Kai žur­na­las nuo­lat sko­lin­gas au­to­riams, tie­kė­jams ir spaus­tu­vei. Tai ne man. „Vei­das“ iki šiol ėjo tik to­dėl, kad vis dar tu­ri pui­kių žur­na­lis­tų. Idea­lis­tų. Bet net idea­lis­tams rei­kia val­gy­ti, mo­kė­ti už bu­tą. Vi­siems sko­lin­ga ži­niask­lai­dos prie­mo­nė – la­bai pa­žei­džia­ma. O jei dar jos ne­be­rei­kia ir skai­ty­to­jams, ku­rie ne­bal­suo­ja eu­ru už žur­na­lą? Žo­džiu, toks Di­dy­sis penk­ta­die­nis. Sim­bo­liš­ka“, – šian­dien so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je pa­skel­bė R. Va­lat­ka.

„Vei­do“ vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus par­ei­gas R. Va­lat­ka ėjo nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio mė­ne­sio. 2012–2015 me­tais jis va­do­va­vo nau­jie­nų por­ta­lui „15 min“, o 1992–2012 me­tais dir­bo dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ – bu­vo lai­kraš­čio vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas, in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo lry­tas.lt re­dak­to­rius.