R. Valatka nekonsultuos Liberalų sąjūdžio
Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras ir po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Rim­vy­das Va­lat­ka ne­kon­sul­tuos opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LRLS).

„Ne­kon­sul­tuos. Mes taip ir ne­pa­si­ra­šė­me su­tar­ties“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė LRLS pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Par­ti­ja prieš sa­vai­tę bu­vo pra­ne­šu­si, kad R.Va­lat­ka kon­sul­tuos li­be­ra­lų rin­ki­mų šta­bą ir pa­dės reng­tis 2016 me­tų spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams, o sek­ma­die­nį po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas sa­vo ko­men­ta­re del­fi.lt tei­gė, kad „kon­sul­tuo­ti vie­ną par­ti­ją ir kri­ti­kuo­ti val­džią ne­bū­tų eu­ro­pie­tiš­ka“.

„To­dėl lie­ku be­dar­biu po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ku“, - ra­šė R.Va­lat­ka.

Jis pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus ėjo lai­kraš­čio ir nau­jie­nų por­ta­lo „15min" vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus par­ei­gas, anks­čiau dir­bo re­dak­to­riu­mi nau­jie­nų por­ta­le „Lry­tas.lt“, dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“, sa­vai­traš­čiuo­se „At­gi­mi­mas“, „Gim­ta­sis kraš­tas“.