R. Vaitkus: laivas, iš kurio pagrobti lietuviai, gali išplaukti netrukus
Prie Ni­ge­ri­jos kran­tų už­pul­tas lai­vas, iš ku­rio pa­grob­ti ir du Lie­tu­vos pi­lie­čiai, šian­dien su­lauks įgu­los pa­pil­dy­mo ir ne­tru­kus ga­lės iš­plauk­ti, sa­ko Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus.

„Penk­ta­die­nį va­ka­re su­si­sie­kiau su lai­vu, lai­vo įgu­la yra sau­gi. Šian­dien tu­rė­tų pa­si­keis­ti lai­vo ka­pi­to­nas ir tu­rė­tų bū­ti at­skrai­din­ta nau­ja įgu­los da­lis, lai­vas tu­rė­tų iš­plauk­ti“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė vi­ce­kanc­le­ris.

R.Vait­kus pa­ti­ki­no ne­tu­rin­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos, taip pat ir apie tai, ar pi­ra­tai par­ei­ka­la­vo iš­pir­kos.

Lai­vas, pluk­dan­tis šal­dy­tą žu­vį tarp Ni­ge­ri­jos ir Las Pa­lmo Ka­na­rų sa­lo­se, bu­vo už­pul­tas prieš sa­vai­tę, Ni­ge­ri­jos Port Har­kor­to uos­to prie­igo­se. Iš lai­vo bu­vo pa­grob­ti bei ne­ži­no­ma kryp­ti­mi iš­ga­ben­ti du Lie­tu­vos ir du Ukrai­nos jū­rei­viai. Ba­ha­mų sa­lo­se re­gis­truo­tas lai­vas plau­kė su Ko­mo­rų sa­lų vė­lia­va. Iš vi­so lai­ve bu­vo 16 Lie­tu­vos pi­lie­čių. Pa­grob­tas lai­vo ka­pi­to­nas Ukrai­nos pi­lie­tis, pir­ma­sis jo pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos pi­lie­tis ir dar du jū­rei­viai.

Dėl šio įvy­kio Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.