R. Tuminas: „Rusijai reikia žiauraus režimo“
In­ter­ne­te iš­pla­tin­tas įra­šas, ku­ria­me, kaip ma­no­ma, Mask­vos J. Vach­tan­go­vo tea­trui va­do­vau­jan­tis Ri­mas Tu­mi­nas da­li­ja­si min­ti­mis apie gy­ve­ni­mą Ru­si­jo­je. Kal­bė­da­mas jis pa­tei­si­na Vla­di­mi­ro Pu­ti­no val­dy­mą, sa­ky­da­mas, kad Ru­si­jai bū­ti­nas griež­tas ar net žiau­rus re­ži­mas.

„Ko­res­pon­den­tai klau­sia, kaip gy­ve­ni­mas? Kaip gy­ve­nu Mask­vo­je? Kaip me­ni­nin­kai gy­ve­na prie V. Pu­ti­no re­ži­mo? Ga­liu jums pa­sa­ky­ti tik sa­vo nuo­mo­nę, kad bū­ti­nas re­ži­mas, ir la­bai griež­tas re­ži­mas, gal­būt net žiau­rus. Ki­taip vals­ty­bės sta­ty­mo pra­džio­je vis­kas pa­si­suks į chao­są, re­vo­liu­ci­jas, ko nie­kam ne­rei­kia. To­dėl rei­ka­lin­gas griež­tu­mas ir dis­cip­li­na, stip­rus val­dy­mas gal net prieš­ta­rau­jant ko­kiems nors ka­no­nams, bet de­mo­kra­ti­ja ir lais­vė ne­at­si­ran­da taip stai­ga. Jų rei­kia mo­ky­tis, 20-30 me­tų keis­ti psi­cho­lo­gi­ją. Ti­kiu, kad vis­kas grįš į sa­vo vė­žes ir bus ma­žiau kul­kų ir dau­giau min­čių“, - kal­bė­jo, kaip ma­no­ma, R. Tu­mi­nas.

Toks pa­si­sa­ky­mas su­kė­lė ne­vie­na­reikš­mę reak­ci­ją sa­lė­je. Žmo­nės pra­dė­jo krai­py­ti gal­vas, šnabž­dė­tis.

Įra­šas ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­tas JAV, kur šiuo me­tu R. Tu­mi­nas ir J. Vach­tan­go­vo tea­tro ar­tis­tai lan­ko­si su gas­tro­lė­mis. JAV ir Ka­na­dos pub­li­kai bus ro­do­mas R. Tu­mi­no re­ži­suo­tas spek­tak­lis „Nu­si­šyp­sok mums, Vieš­pa­tie“, su­kur­tas pa­gal iš Jo­na­vos ki­lu­sio Gri­go­ri­jaus Ka­no­vi­čiaus kū­ri­nius.