R. Šimašius: „Vilniaus energija“ paruošė bombą
Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gia, kad bend­ro­vės „Dal­kia“ val­do­ma įmo­nė „Vil­niaus ener­gi­ja“ są­mo­nin­gai ati­dė­jo kai ku­riuos mo­kė­ji­mo pra­šy­mus iki pa­si­bai­giant sa­vi­val­dos rin­ki­mams - tai vil­nie­čiams ru­de­nį gra­so di­des­niais mo­kes­čiais už šil­dy­mą.

„Drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti: taip, „Vil­niaus ener­gi­ja“ są­mo­nin­gai po rin­ki­mų ati­dė­jo mo­kė­ji­mo už kai ku­rias pa­slau­gas pra­šy­mus. Dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip ir ko­kia for­ma, bet vie­naip ar ki­taip bent jau mo­kes­čių mo­kė­to­jai tu­rės tai ap­mo­kė­ti“, - in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė nau­ja­sis Vil­niaus me­ras Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas R. Ši­ma­šius.

Mi­nų laukas

- Vil­niaus me­ro pos­te dir­ba­te jau du mė­ne­sius. Kas la­biau­siai nu­ste­bi­no at­ėjus į sa­vi­val­dy­bę?

- Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ra­dau ką nors iš es­mės ki­taip, nei ti­kė­jau­si. Bu­vo aiš­ku, kad mies­to fi­nan­si­nė pa­dė­tis blo­ga ir kad sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ra nė­ra ge­riau­siai funk­cio­nuo­jan­ti. Ži­no­jau, kad Vil­nius tu­ri apie 390 mln. eu­rų pra­dels­tų sko­lų - tie­sa, keis­ta ma­ty­ti, kaip, pa­vyz­džiui, tre­jus me­tus ne­ap­mo­kė­tos sąs­kai­tos iš­len­da tar­si iš nie­kur.

Kas la­bai nu­ste­bi­no - dau­gy­bė pa­ža­dų da­ly­ta ne­tu­rint jo­kio rea­laus pa­grin­do juos iš­te­sė­ti. At­ei­da­mas dirb­ti ma­niau, jog trūks­ta tik pi­ni­gų, bet pa­aiš­kė­jo, kad bū­ta ne­at­sa­kin­go val­dy­mo. Ne ma­žiau svar­bi prob­le­ma - sa­vi­val­dy­bės apa­ra­to funk­cio­na­vi­mas. Žmo­nės ne­ži­nia ko­dėl la­bai bi­jo pa­tys pri­im­ti spren­di­mus: žiū­ri­ma į 19-ą aukš­tą (me­ro ka­bi­ne­tą - aut.) ir lau­kia­ma, kas bus liep­ta. Iš­gy­ve­na­me di­de­lių trans­for­ma­ci­jų lai­ko­tar­pį.

- Žvel­giant iš ša­lies su­si­da­ro įspū­dis, kad per sa­vo dar­bo mė­ne­sius blaš­ko­tės nuo vie­nos vie­šu­mo­je nu­skam­ban­čios prob­le­mos prie ki­tos. Ar tu­ri­te stra­te­gi­nį pla­ną, kur mies­tas tu­rė­tų ei­ti?

- Rei­kia pri­pa­žin­ti - tai ži­no­jau prieš at­ei­da­mas į pos­tą, - kad mies­te yra prob­le­mų, ku­rios kaip karš­tos bul­vės il­gą lai­ką bu­vo mė­to­mos iš ran­kų į ran­kas. At­vi­rai sa­kau: at­ėjo­me į mi­nų lau­ką, rei­kia la­vi­ruo­ti tarp įvai­rių ne­ti­kė­tu­mų ir pa­vel­dė­tų prob­le­mų - kal­bu apie at­ski­rų įmo­nių si­tua­ci­ją, fi­nan­si­nius su­nku­mus, net ko­rup­ci­jos at­ve­jus. Vi­sa tai ten­ka šluo­ti. Bet man svar­bu, jog ne­už­mirš­tu­me, ku­ria kryp­ti­mi ei­na­me, kad lik­tų lai­ko ir sis­te­mi­niams dar­bams. Pa­vyz­džiui, vai­kų dar­že­lių prob­le­ma, nors ir pa­si­ro­dė esan­ti dar rim­tes­nė nei skelb­ta, jau pa­ju­dė­jo, kaip ir įmo­nių val­dy­mo pert­var­ka, ki­ti da­ly­kai.

- Di­de­les vil­tis dė­jo­te į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mą dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lies, ten­kan­čios Vil­niui. Ta­čiau po KT iš­aiš­ki­ni­mo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad Vil­niui ten­kan­ti su­ma ga­li ne di­dė­ti, bet net ma­žė­ti?

- Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, kaip su­pran­tu, taip iš­sa­kė ne spren­di­mus, bet nuo­gąs­ta­vi­mus. Ki­ta ver­tus, nors KT ne­pa­sa­kė - duo­ki­te Vil­niui dau­giau pi­ni­gų, nes ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti, jis nu­ro­dė aiš­kius pri­nci­pus, ku­riuos sis­te­miš­kai nag­ri­nė­jant tam­pa vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad Vil­niui tu­ri lik­ti di­des­nė GPM da­lis. Teis­mas nu­ro­dė, kad do­no­ras ne­ga­li gy­ven­ti blo­giau nei ga­vė­jas, tai­gi sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se GPM su­ren­ka­ma dau­giau­sia, jo dau­giau­sia ir tu­ri lik­ti. Taip pat iš­aiš­kin­tas ir funk­ci­jų pri­sky­ri­mas: jei­gu jos per­duo­da­mos, tu­ri bū­ti ir fi­nan­sa­vi­mas, pa­vyz­džiui, kaip vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos at­ve­ju. Kaip KT spren­di­mas bus įgy­ven­di­na­mas, pri­klau­sys nuo Sei­mo, ta­čiau šiuo at­ve­ju pa­si­rin­ki­mas ne­di­de­lis - ar­ba par­la­men­ta­rai elg­sis tei­siš­kai, ar­ba ne.

- Ar tai, kad val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją Vil­niaus mies­te su­da­ro be­veik vi­sų di­džių­jų Sei­me esan­čių par­ti­jų at­sto­vai, pa­dės pa­siek­ti mies­tui pa­lan­kes­nius spren­di­mus?

- Kol kas dis­ku­si­jos dau­giau­sia vyks­ta ne Sei­me, bet Vy­riau­sy­bė­je. Vis dėl­to KT iš­dės­tė ar­gu­men­tus - su jais la­bai su­nku gin­čy­tis, kad ir ko­kiai po­li­ti­nei kryp­čiai at­sto­vau­tum. Esa­me su­for­mu­la­vę kri­te­ri­jus, kaip, mū­sų ma­ny­mu, rei­kė­tų įgy­ven­din­ti KT spren­di­mą. Juos pri­sta­tė­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Ma­nau, kad dau­ge­lis da­ly­kų bus pri­im­ti, nes jie vi­siš­kai lo­giš­ki.

Kam­šo skyles

- Kaip skelb­ta, ki­tą sa­vai­tę Vil­niaus ta­ry­ba tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar pri­ta­ria va­di­na­ma­jam pa­gal­vės mo­kes­čiui nuo at­ei­nan­čių me­tų. No­ri­te ap­mo­kes­tin­ti at­vyks­tan­čius tu­ris­tus?

- Ap­mo­kes­tin­ti ap­si­lan­ky­mo Vil­niu­je ne­ke­ti­na­ma. Pla­nuo­ja­ma įves­ti rink­lia­vą už nak­vy­nę vieš­bu­ty­je - to­kia tvar­ka, be­je, eg­zis­tuo­ja 14 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių sos­ti­nių. Vil­niui rei­kia gal­vo­ti, kaip pri­sis­ta­ty­ti už­sie­ny­je, kad pas mus at­vyk­tų dau­giau tu­ris­tų. Rei­kia lė­šų skry­džių ska­ti­ni­mo fon­dui, kad mies­tas bū­tų ge­riau pa­sie­kia­mas. Klau­si­mas - kas už tai tu­ri mo­kė­ti? Aki­vaiz­du, kad mo­kė­ti tu­rė­tų tie, ku­rie yra di­džiau­si nau­dos ga­vė­jai, šiuo at­ve­ju - vieš­bu­čiai, jie su­lauks dau­giau lan­ky­to­jų. Nors tech­niš­kai rink­lia­va bus im­ama iš vieš­bu­čių gy­ven­to­jų, kar­tu tai bus ir vieš­bu­čių mo­kes­tis. Vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si pri­si­dė­ti, ne­ga­na to - tei­kia­me siū­ly­mą at­siž­velg­da­mi į jų ini­cia­ty­vą. Jei bend­ruo­me­nė, ku­ri šį mo­kes­tį tu­rė­tų mo­kė­ti, jam prieš­ta­rau­tų, bū­čiau pir­mas, siū­lan­tis tą klau­si­mą at­šauk­ti.

- Kal­ba­te, kad į Vil­nių rei­kia pri­trauk­ti dau­giau skry­džių kryp­čių, bet vie­nas pir­mų­jų jū­sų dar­bų me­ro pos­te bu­vo bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ ban­kro­to ini­ci­ja­vi­mas?

- Jei kas nors nu­spren­džia nu­šok­ti nuo uo­los ir teš­kia­si ant že­mės, koks yra veiks­mas - šuo­lis ar su­du­ži­mas? Ma­nau, šuo­lis. Sa­vi­val­dy­bė prieš ke­le­rius me­tus tą veiks­mą ir pra­dė­jo. Tai, kas įvy­ko da­bar, yra lo­giš­ka baig­tis. Ga­li­ma bu­vo rink­tis kris­ti dar ku­rį lai­ką į gi­les­nį tar­pek­lį ir tėkš­tis dar stip­riau, bet, ma­nau, tai bū­tų bu­vę ne­są­ži­nin­ga vil­nie­čių at­žvil­giu. Be­veik 100 eu­rų su­bsi­di­ja kiek­vie­nam ke­lei­viui, tai yra apie mi­li­jo­ną eu­rų kas mė­ne­sį, mies­tui per­ne­lyg di­de­lė naš­ta.

Da­bar, va­sa­rą, kal­bant apie skry­džius, yra tam ti­kra „duo­bė“, bet nuo rug­sė­jo 3-io­sios iš de­vy­nių bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ tu­rė­tų kryp­čių še­šios ati­da­ro­mos iš nau­jo su „air­Bal­tic“. At­si­ran­da ir ki­tų kryp­čių, tad ne­abe­jo­ju, kad su­si­sie­ki­mas su Vil­niu­mi bus dar ge­res­nis, jei tik Vy­riau­sy­bė nie­ko blo­ga ne­su­gal­vos.

- Tei­gia­mai kal­ba­te apie „Air Li­tua­ni­cos“ ban­kro­tą, bet to­liau tę­sia­te ją val­džiu­sios bend­ro­vės „Start Vil­nius“, tie­siai va­din­tos sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų plo­vyk­la, veik­lą?

- Bend­ro­vės „Start Vil­nius“ idė­ja, ją ku­riant, bu­vo la­bai tei­sin­ga - ji tu­rė­jo pa­dė­ti pri­trauk­ti į sos­ti­nę in­ves­ti­ci­jų. Ta­čiau tas mo­de­lis grei­tai iš­si­gi­mė, o bend­ro­vė ta­po sa­vo­tiš­ka šiukš­lia­dė­že įvai­riems keis­tiems pro­jek­tams. Kol kas dėl šios bend­ro­vės esa­me kryž­ke­lė­je: vie­na ver­tus, į jos veik­los nag­ri­nė­ji­mą te­ko įtrauk­ti pro­ku­ro­rus, nes, ma­no ma­ny­mu, ten bu­vo da­ro­mos ma­chi­na­ci­jos sie­kiant sa­va­nau­diš­kų tiks­lų, ki­ta ver­tus, įmo­nės ne­ga­li­ma tie­siog pa­mes­ti - yra fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ki­ti klau­si­mai. Vė­liau ar tos pa­čios bend­ro­vės pa­grin­du, ar vi­siš­kai nau­jai rei­kė­tų pa­da­ry­ti tai, kas ir bu­vo pla­nuo­ta - tu­rė­tų at­si­ras­ti struk­tū­ra, ku­ri pa­dė­tų in­ves­tuo­to­jams Vil­niu­je.

Teks mokėti

- Tik iš­rink­tas me­ru bai­mi­no­tės, kad Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Dal­kia“ val­do­ma „Vil­niaus ener­gi­ja“ į nau­ją­ją sos­ti­nės val­džią ne­žiū­rės at­lai­džiai ir pa­teiks di­de­les sąs­kai­tas už įvai­rias sko­las. Ko vil­nie­čiams ti­kė­tis ru­de­nį, pra­si­de­dant šil­dy­mo se­zo­nui?

- De­ja, si­tua­ci­ja yra to­kia, kad šiuo me­tu, iki 2017-ųjų, kai su­tar­tis bus nu­trauk­ta, „Vil­niaus ener­gi­ja“ tu­ri pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­tį ir ja nau­do­ja­si. Tai ilius­truo­ja ir fak­tas, kad kai ku­rios bend­ro­vės sąs­kai­tos, ku­rios jau se­niai tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tos, lau­kė lai­ko po sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų. Ma­tyt, „Vil­niaus ener­gi­ja“ la­bai no­rė­jo, kad tuo­me­čiai mies­to va­do­vai to­liau lik­tų val­džio­je.

Ra­do­me pa­lik­tų ke­le­tą ti­krai di­de­lių "bom­bų" su sąs­kai­to­mis.

- Ar tai reiš­kia, kad vil­nie­čiams ši­lu­ma brangs?

- Ne­ga­liu dar pa­sa­ky­ti, kaip ir ko­kia for­ma, bet vie­naip ar ki­taip bent jau mo­kes­čių mo­kė­to­jai tu­rės tai ap­mo­kė­ti.