R. Šimašius: pirmieji metai bus sunkiausi
Iš­rink­ta­sis Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad pir­mi me­tai bus su­nkiau­si, sie­kiant su­val­dy­ti „fi­nan­si­nį chao­są“ sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je. Spren­džiant fi­nan­si­nes prob­le­mas, jis ža­da ar­ti­miau­siu me­tu at­si­sa­ky­ti ne­efek­ty­vių iš­lai­dų ir pri­va­ti­zuo­ti da­lį įmo­nių bei ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Iš­skir­ti­nia­me in­ter­viu BNS bū­si­ma­sis sos­ti­nės va­do­vas pri­pa­ži­no ne­ri­mau­jan­tis, kad ši­lu­mos ga­my­bos įmo­nę „Vil­niaus ener­gi­ja“ val­dan­tis Pra­ncū­zi­jos kon­cer­nas „Dal­kia“ nau­ja­jai sos­ti­nės val­džiai ga­li pa­teik­ti sąs­kai­tas, ku­rios tap­tų dar vie­na rim­ta prob­le­ma. Kal­bė­da­mas apie at­ei­tį pa­si­trau­kus „Dal­kiai“, jis ne­slė­pė ne­pri­ta­rian­tis Vy­riau­sy­bės pla­nams cen­tra­li­zuo­ti ši­lu­mos ūkį.

R.Ši­ma­šius sa­kė be­veik ne­abe­jo­jan­tis, kad dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­vyks su­tar­ti ne tik su kon­ser­va­to­riais, bet ir so­cial­de­mo­kra­tais, „tvar­kie­čiais“ bei „Lie­tu­vos są­ra­šo“ par­ti­ja.

Vie­tų dar­že­liuo­se prob­le­mą nau­ja­sis me­ras ke­ti­na spręs­ti skir­da­mas lė­šas ne nau­jų dar­že­lių sta­ty­bai, o „krep­še­liams“, ku­riais bū­tų ga­li­ma su­si­mo­kė­ti ir už pri­va­čius dar­že­lius.

R.Ši­ma­šius BNS taip pat sa­kė siek­sian­tis, kad ant Vil­niaus Ža­lio­jo til­to ne­lik­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų, ir ža­dė­jo, kad sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nėms Vil­niaus cen­tre ne­da­rys jo­kių kliū­čių.

- Ko­kie bus pir­mie­ji jū­sų dar­bai, sie­kiant iš­spręs­ti fi­nan­si­nes Vil­niaus prob­le­mas?

- Vil­nius ne tik yra pra­sis­ko­li­nęs, bet ir 2015 me­tų biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas su be­ne 15 proc. de­fi­ci­tu. Šie­met rei­kės sko­lin­tis 70 mln. eu­rų vien tam, kad bū­tų fi­nan­suo­ja­mos ei­na­mo­sios iš­lai­dos - apš­vie­ti­mas, gat­vių va­ly­mas ar dar­že­lių auk­lė­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Ki­taip ta­riant, užp­rog­ra­muo­ta, kad mies­tui sko­los tiek tu­rė­tų iš­aug­ti. Pui­kiai su­pran­tu, kad pir­mie­ji me­tai bus pa­tys su­nkiau­si.

Sa­vi­val­dy­bė­je yra fi­nan­si­nis chao­sas, tai ma­ty­ti iš au­di­to­rių at­as­kai­tų. Ma­no tiks­las yra šie­met per fi­nan­si­nių mi­nų lau­ką pra­ei­ti taip, kad mies­tas sklan­džiai funk­cio­nuo­tų ir bū­tų at­si­sa­ky­ta ne­efek­ty­vių iš­lai­dų - tai ne­bus dir­žų ver­ži­ma­sis, bet at­si­sa­ky­ta švais­ty­mo. Ma­nau, kad per ke­lis mė­ne­sius su­dė­lio­si­me aiš­kius da­ly­kus, kur ga­li­me rim­tai su­tau­py­ti, pra­de­dant sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ge­res­niu val­dy­mu. Pir­mo po­sė­džio klau­si­mas bus pro­fe­sio­na­lių ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių at­ran­kos kri­te­ri­jai į sa­vi­val­dy­bės val­do­mas įmo­nes.

Ki­tas svar­bus da­ly­kas - ele­men­ta­riai įves­ti kaš­tų ir nau­dos ana­li­zę. Be abe­jo, tai ak­tua­liau­sia for­muo­jant biu­dže­tą.

Tre­čias da­ly­kas, ku­ris ga­li pra­dė­ti veik­ti jau pus­me­čio lai­ko­tar­piu, yra pri­va­ti­za­vi­mo są­ra­šų per­žiū­rė­ji­mai. Kol kas ne­kal­bu apie di­džių­jų įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mą, bet pir­miau­sia apie ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir to­kias įmo­nes kaip „Vil­nius ve­ža“. Yra daug ap­leis­tų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų ir tai kar­tais yra kliū­tis mies­tą plės­ti bei gra­žin­ti, o nuo­mos są­ly­gos daž­nai yra vi­siš­kai ne­su­vo­kia­mos. Pri­va­ti­za­vi­mas ir tvar­kos įve­di­mas ga­li fi­nan­si­nę pa­gal­vę pir­mais me­tais su­teik­ti.

- Ka­da ke­ti­na­te pri­im­ti spren­di­mą dėl tak­si įmo­nės „Vil­nius ve­ža“ pri­va­ti­za­vi­mo?

- Dėl „Vil­nius ve­ža“ prob­le­ma yra san­ty­ki­nai ma­žes­nė, nes tai nė­ra di­de­lė įmo­nė. Ypa­tin­go sku­bė­ji­mo ir de­gi­mo nė­ra - tie­siog bus da­ro­ma kaip įma­no­ma grei­čiau, kad bū­tų ga­li­ma sėk­min­gai par­duo­ti. Pa­ti įmo­nė lie­ka tik kaip ope­ra­to­rius, au­to­mo­bi­lius iš­nuo­mo­ju­si, įmo­nė tam­pa vir­tua­li. Ar ji tu­rės bū­ti pri­va­ti­zuo­ta to­kiu pa­grin­du, ar ki­tu, pa­aiš­kės at­li­kus ana­li­zę.

- Ka­da ir kiek ti­ki­tės, kad bus pa­di­din­ta Vil­niui ten­kan­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis?

- Ma­no tiks­las bu­vo, kad ta da­lis bū­tų pa­au­gu­si jau 2015 me­tais bent iki 55 proc. (nuo da­bar­ti­nių 48 proc.). Ma­no su­pra­ti­mu, ji tu­rė­tų bū­ti apie 60 proc. Čia su­tin­ku su anks­tes­nės sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės nuo­mo­ne. Ki­ta ver­tus, ma­no tiks­las yra iš­spręs­ti tas kliū­tis, ku­rios ne­lei­do to pa­siek­ti Sei­me - pir­miau­sia tai ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Vil­niaus sa­vi­val­dy­be, kad ji ga­li at­sa­kin­gai tvar­ky­tis. Par­odžius, kad tvar­kan­tis efek­ty­viai ir skaid­riai, pi­ni­gų vis tiek ne­už­ten­ka, ga­li­ma ti­kė­tis ge­res­nio re­zul­ta­to. Tai­gi, ti­kiuo­si, kad ki­tą­met bus bent 55 pro­cen­tai. Ne­drį­siu pra­šy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­lai­ky­mo, kol sa­vi­val­dy­bė ne­pa­da­rė na­mų dar­bų.

Ži­no­ma, ša­lia to ma­to­me, kad ki­toms vie­to­vėms at­sto­vau­jan­tys Sei­mo na­riai ma­no, kad Vil­nius ga­li pa­ken­tė­ti, ir tai įveik­ti su­nkiau.

- Per kiek lai­ko ti­ki­tės at­gau­ti kre­di­to­rių pa­si­ti­kė­ji­mą?

- Esu šne­kė­jęs su di­džią­ja da­li­mi Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nių kre­di­to­rių, dau­ge­liui iš jų no­rė­tų­si, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis bū­tų di­des­nė ir bū­tų už­ti­krin­tas pa­ja­mų srau­tas. Kar­tu ir ki­tos prie­mo­nės jiems at­ro­do pri­im­ti­nos ir di­di­nan­čios pa­si­ti­kė­ji­mą. Kai pa­si­ma­tys, kad tai vyks­ta, at­si­ras ir pa­si­ti­kė­ji­mas - pus­me­tis ar me­tai.

Yra ne tik fi­nan­si­niai kre­di­to­riai, bet ir įsis­ko­li­ni­mas už įvai­rias pa­slau­gas. Mes ma­to­me, kad at­ei­na ir ši­lu­mos ūkio pert­var­ka, su­tar­ties pa­si­bai­gi­mas su „Dal­kia“, „Ru­bi­ko­no“ at­sto­vau­ja­mo­mis įmo­nė­mis. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad tos įmo­nės kar­tu yra ir sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­riai per ki­tas ei­lu­tes. Dėl ko aš ne­ri­mau­ju ir dėl ko ga­li bū­ti rim­tas iš­šū­kis, kad jei iki tol to­kie kre­di­to­riai žiū­rė­da­vo at­lai­džiai į sa­vi­val­dy­bės įsis­ko­li­ni­mus, tai ga­li at­ei­ti vie­na die­na, kai bus pa­teik­tos la­bai di­de­lės sąs­kai­tos, in­ka­si­niai pa­ve­di­mai ir tai ga­li reikš­ti rim­tas prob­le­mas. Bet ti­kiuo­si, kad pa­vyks iš­spręs­ti ir tai.

- Jūs bi­jo­te, kad „Dal­kia“ prieš iš­ei­da­ma ga­li pa­teik­ti sąs­kai­tą už vi­sus įsis­ko­li­ni­mus?

- Ne prieš iš­ei­da­ma pa­ti, nes (su­tar­tis bai­gia­si) 2017 me­tų sau­sio 1-ąją, bet at­ėjus nau­jai Vil­niaus val­džiai. Ma­nau, tik at­ėjus nau­jai Vil­niaus val­džiai ga­li bū­ti to­kių siurp­ri­zų.

- Kaip po 2017-ųjų, po „Dal­kios“ iš­ėji­mo ma­to­te Vil­niaus ši­lu­mos ūkį?

- Mū­sų, li­be­ra­lų ir ma­no įsi­vaiz­da­vi­mas yra toks, kad „Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai“ kaip įmo­nė su­stip­rė­ja ir pe­ri­ma ši­lu­mos tink­lus sa­vo ži­nion, tuo me­tu ši­lu­mos ga­my­ba yra at­ski­ria­ma nuo tink­lų val­dy­mo ir šio­je vie­to­je yra kon­ku­ren­ci­ja. Tam, kad toks pla­nas vyk­tų, vien sa­vi­val­dy­bės ne­už­ten­ka, čia vaid­me­nį tu­ri ir Vy­riau­sy­bė. Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka tam šiek tiek prieš­ta­rau­ja, yra ban­dy­mai cen­tra­li­zuo­ti ši­lu­mos ūkį. Žiū­rė­si­me, kaip vis­kas baig­sis.

Vi­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­ža­dai yra pa­na­šūs dėl ši­lu­mos kai­nų ma­ži­ni­mo. De­dant vis­ką ant sta­lo ir pa­aiš­kės, ku­ris iš šių va­rian­tų bus pa­si­rink­tas: ar cen­tra­li­zuo­tas bus ši­lu­mos ūkis, ar kon­ku­ren­ci­ja par­em­tas, pri­klau­sys ir nuo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės, ir nuo Vy­riau­sy­bės.

- „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir Vy­riau­sy­bė jau iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos ruo­šia­si pa­teik­ti par­tne­rius, ku­rie kar­tu su „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ Vil­niu­je sta­ty­tų ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę. Ku­rio­se vie­to­se ky­la ne­su­ta­ri­mai?

- Vil­niu­je ko­ge­ne­ra­ci­jos pa­jė­gu­mai pla­nuo­ja­mi la­bai di­de­li ir na­tū­ra­lu, kad pa­gal to­kius pa­jė­gu­mus ga­li tie­siog ne­bū­ti vie­tos ne­prik­lau­so­miems ga­min­to­jams. Ma­nau, dėl bend­ros hi­gie­nos kon­ku­ren­ci­ja yra ge­riau­si skie­pai nuo bet ko­kio pikt­nau­džia­vi­mo, ku­rį šian­dien ma­to­me per bio­ku­ro pir­ki­mą ir ki­tus da­ly­kus. Ma­no tiks­las yra, kad bet ko­kiu at­ve­ju kon­ku­ren­ci­ja bū­tų. Ar ta kon­ku­ren­ci­ja bus to­kia kaip Klai­pė­do­je, kur iš tie­sų yra daug ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų, ar ji bus tik par­ibiuo­se, kur vie­nas ki­tas ne­prik­lau­so­mas ga­min­to­jas, dar pa­ma­ty­si­me. Tai pri­klau­sys nuo kon­kre­čių ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės ir Vy­riau­sy­bės veik­los me­to­dų.

- Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad kon­ku­ren­ci­ja Vil­niaus ši­lu­mos ūky­je yra prob­le­ma­tiš­ka ir ji pa­ti sten­gia­si iš­siaiš­kin­ti ga­lu­ti­nius ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų ak­ci­nin­kus, nes įta­ria­ma, kad jie su­si­ję su „Vil­niaus ener­gi­ja“.

- Ne­at­mes­čiau ga­li­my­bės, kad są­sa­jos yra. Bet kal­bant apie ti­krai ne­prik­lau­so­mus ši­lu­mos ga­min­to­jus, ku­rie vi­sa­da bu­vo ant slenks­čio, ban­dė pa­tek­ti į rin­ką ir jiems vi­są lai­ką bu­vo da­ro­mos kliū­tys - čia la­bai aki­vaiz­du, kad ti­kros kon­ku­ren­ci­jos no­ri­ma bu­vo ne­įsi­leis­ti. Ga­li­me pa­mi­nė­ti ir „Gri­giš­kių“, kur vy­ko ir pre­zi­den­tė su aiš­kiais sig­na­lais, kad rei­kia įsi­leis­ti. Kal­bant apie bio­ku­ro ka­ti­li­nes, pro­ce­dū­ros pa­si­jun­gi­mui Vil­niu­je kaž­ko­dėl už­truk­da­vo il­giau nei ki­tur. Taip, aš ma­nau, kad ti­kro­ji kon­ku­ren­ci­ja į Vil­nių nė­ra įsi­leis­ta.

- Prieš sa­vai­tę Kai­nų ko­mi­si­ja krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, pri­min­da­ma jai, kad pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus ta­ry­ba ne­tvir­ti­no „Vil­niaus ener­gi­jos“ ši­lu­mos kai­nos de­da­mų­jų. Ko­mi­si­ja ti­ki­si, kad nau­jo­ji val­džia per­žiū­rės „Vil­niaus ener­gi­ją“ ir spręs dėl ši­lu­mos kai­nų. Ar ren­gia­ma­si per­žiū­rė­ti si­tua­ci­ją bend­ro­vė­je?

- Pa­grin­di­nis da­ly­kas su „Vil­niaus ener­gi­ja“ yra pa­si­ruoš­ti sklan­džiam ir mies­tui nau­din­gam su­tar­ties pa­si­bai­gi­mui, nes ta su­tar­tis, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta, yra su­dė­tin­ga. Na­tū­ra­lu, kad in­ves­ti­ci­jas rei­kia įver­tin­ti, kad ne­tek­tų su­mo­kė­ti už kaž­ko­kias bu­ta­fo­ri­nes in­ves­ti­ci­jas. Dėl to, kas tvir­tins de­da­mą­sias, taip pat rei­kės spręs­ti, bet di­dy­sis yra pa­si­ren­gi­mas su­tar­čiai už­baig­ti.

- Su ko­kio­mis par­ti­jo­mis jau esa­te su­ta­ręs dėl koa­li­ci­jos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je?

- Ką tvir­tai ga­liu pa­sa­ky­ti - esa­me su­ta­rę su kon­ser­va­to­riais. Vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos su so­cial­de­mo­kra­tais, „Lie­tu­vos są­ra­šu“ ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. Su jais, sa­ky­ki­me, esa­me pre­li­mi­na­riai su­ta­rę. Kol ne­pa­si­ra­šę koa­li­ci­jos su­tar­ties, ne­ga­li­me įvar­dy­ti, kad esa­me su­ta­rę, bet be­veik ne­abe­jo­ju, kad mes su­tar­si­me.

- Ar jau su­de­ri­no­te vi­ce­me­rų po­zi­ci­jas?

- Ne, iki ga­lo ne­su­de­ri­no­me. Yra trys vi­ce­me­rai pa­gal įsta­ty­mą Vil­niu­je, na­tū­ra­lu, kad jie tur­būt bus iš skir­tin­gų par­ti­jų.

- O ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių jau esa­te pa­si­rin­kęs?

- Dėl ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pats sti­lius yra ki­toks, ga­lu­ti­nio pa­si­rin­ki­mo nė­ra, ma­nau, kad po­rą sa­vai­čių rei­kė­tų pa­lauk­ti, bet bus la­bai ge­ras žmo­gus. Kal­bė­siuo­si, no­ri­si, kad žmo­gus at­ei­tų ne bra­vū­riš­kai, ne šiaip iš kaž­kur, bet kad la­bai ge­rai įver­tin­tu­me, ko­kio žmo­gaus rei­kia šian­die­ni­nė­je si­tua­ci­jo­je, kad jis tik­tų ko­man­do­je ir su ma­ni­mi, ir su da­bar­ti­nė­mis Vil­niaus prob­le­mo­mis. Kon­sul­tuo­siuo­si ir su iš­orės žmo­nė­mis, koks tu­ri bū­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas. Kan­di­da­tū­rų yra, bet kol kas ne­no­riu apie tai de­ta­liau šne­kė­ti.

- Ar ar­ti­miau­siu me­tu sa­vi­val­dy­bė ga­li di­din­ti „Start Vil­nius“ ar­ba „Air Li­tua­ni­ca“ įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą?

- Tai, kad bu­vo ban­do­ma kel­ti šį klau­si­mą pa­sta­ra­ja­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, po to jis bu­vo iš­im­tas, su­ke­lia daug klaus­tu­kų. Tai ga­li ro­dy­ti ir „Air Li­tua­ni­ca“ bė­das, gal­būt tai ga­li ro­dy­ti vi­sai ki­tus da­ly­kus. „Air Li­tua­ni­ca“ su­da­ro apie de­šim­ta­da­lį sa­vi­val­dy­bės me­ti­nio mi­nu­so, il­gai temp­ti ne­ga­li­ma. Bet vis tiek rei­kia įver­tin­ti, ar įma­no­ma per­duo­ti stra­te­gi­niam in­ves­tuo­to­jui, Vy­riau­sy­bei ar kaž­kam ki­tam „Air Li­tua­ni­ca“ val­dy­mą ir ati­tin­ka­mai naš­tą, kiek rei­kia su­bsi­di­juo­ti. Jei­gu tai įma­no­ma, bus pa­da­ry­ta, jei­gu ne­įma­no­ma, tai aki­vaiz­du, kad taip, kaip yra da­bar, tęs­tis ne­ga­lės. Tu­rės keis­tis si­tua­ci­ja - mies­tui per di­de­lė ši­ta naš­ta.

- Ta­čiau ar esa­te nu­sib­rė­žęs rau­do­ną li­ni­ją, ka­da sa­vi­val­dy­bė jau ne­be­ga­lė­tų di­din­ti įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo?

- Kuo grei­čiau tai iš­sisp­ręs, tuo ge­riau. Rau­do­nos li­ni­jos da­bar ne­no­riu įvar­dy­ti, nes daug duo­me­nų aš ne­tu­riu, nes jie nė­ra vie­ši ir nė­ra prie­ina­mi, tad rei­kės su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tais.

- Ar tu­ri­te pla­nų dėl vie­šo­jo trans­por­to da­lies pri­va­ti­za­vi­mo?

- Apie pri­va­ti­za­vi­mą šian­dien ne­kal­ba­ma, kal­ba­ma tik apie kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas, apie tai, kad da­liai marš­ru­tų tu­ri bū­ti skel­bia­mi kon­kur­sai. Net ne­abe­jo­ju, kad vie­šo­jo trans­por­to įmo­nė, jei­gu da­ly­vau­tų tuo­se kon­kur­suo­se, ir­gi ga­lė­tų lai­mė­ti da­lį kon­kur­sų. Su vie­šo­jo trans­por­to įmo­ne yra du da­ly­kai: pir­ma, pa­ge­rin­ti jos val­dy­mą, an­tra, įsi­leis­ti kon­ku­ren­ci­ją, kad bū­tų ga­li­ma pa­si­ma­tuo­ti, ar iš ti­krų­jų ji efek­ty­viai dir­ba.

Vie­šo­jo trans­por­to si­tua­ci­jos ge­ri­ni­mą ma­tau per ke­lei­vių skai­čiaus di­di­ni­mą. Tai ne­leng­vas ir ne vie­nos die­nos už­da­vi­nys. Taip pat svar­bus vi­sų val­dy­mo spren­di­mų ge­ri­ni­mas, nes ky­la kar­tais klau­si­mas dėl kaš­tų val­dy­mo. 15 proc. vi­sų par­duo­tų bi­lie­tų, ati­ten­kan­čių „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­goms“ - la­bai di­de­lė su­ma, bent tris kar­tus di­des­nė su­ma bet ku­ria­me ki­ta­me mies­te.

- Ka­da Vil­nius pa­ga­liau tu­rės na­cio­na­li­nį sta­dio­ną?

- Jei­gu Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ruo­šu­si skir­ti tam lė­šų, tai, be abe­jo, vi­si vil­nie­čiai tik džiaug­tų­si, kad tai įvyk­tų. Jei­gu naš­ta tek­tų tik mies­tui, ta­da bū­tų vi­sai ki­ta kal­ba.

Bet man at­ro­do, kad dar di­des­nis klau­si­mas yra ne apie na­cio­na­li­nį sta­dio­ną, bet aps­kri­tai apie vi­są spor­to inf­ras­truk­tū­rą. Kai kur yra pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų, pa­si­ruo­šu­sių at­ei­ti į sta­dio­nus, bet in­ves­ti­ci­jos ne­la­bai įsi­lei­džia­mos į Vil­nių.

- Ko­kia Jū­sų po­zi­ci­ja dėl spor­to klu­bų rė­mi­mo?

- Rep­re­zen­ta­ci­niai klu­bai tu­ri bū­ti re­mia­mi, bet ne be­są­ly­giš­kai - svar­bu, kad jie at­sto­vau­tų mies­tui, kad mies­tie­čiai ga­lė­tų di­džiuo­tis, bet kar­tu tai tu­rė­tų bū­ti są­sa­ja su kū­no kul­tū­ra mies­te, kad bū­tų aiš­kus til­tas su vai­kų spor­tu, ta­len­tų au­gi­ni­mu. Par­ama ga­lė­tų bū­ti su­sie­ta su tam ti­kro­mis są­ly­go­mis.

- Ka­da ke­ti­na­te įves­ti „dar­že­lių krep­še­lius“ ir ko­kio dy­džio jie ga­lė­tų bū­ti?

- Mū­sų nu­si­tei­ki­mas bu­vo jau šį ru­de­nį tu­rė­ti krep­še­lį. Aiš­ku, tai su­si­ję su biu­dže­to per­žiū­ra ir fi­nan­si­ne naš­ta. Sa­vi­val­dy­bė la­bai ak­ty­viai pa­si­ra­ši­nė­jo vi­so­kias su­tar­tis ir pla­nus dėl nau­jų dar­že­lių sta­ty­bos ir ki­tų da­ly­kų, to­dėl rei­kės įver­tin­ti si­tua­ci­ją, ku­rią ra­si­me. Prieš du mė­ne­sius si­tua­ci­ja bu­vo ki­to­kia ne­gu yra šian­dien. Bet ko­kiu at­ve­ju tai bus pir­mo­jo po­sė­džio klau­si­mas.

Kal­ba­me apie 100 eu­rų vi­siems tė­vams, ku­rių vai­kai ne­pa­te­ko į sa­vi­val­dy­bės dar­že­lius ir pa­si­ren­ka pri­va­čius. Dar žiū­rė­si­me, ar tai bus skir­ta vi­siems pri­va­tiems dar­že­liams, ar tik tiems, ku­rie ne­ga­vo ki­to­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bės par­amos. Sa­vi­val­dy­bei ne­ap­si­mo­ka sta­ty­ti dar­že­lių - tai ge­ro­kai bran­giau ir il­giau už­trun­ka ne­gu pa­gal­ba tė­vams pa­tek­ti į pri­va­čius dar­že­lius.

- Ką ke­ti­na­te da­ry­ti su Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ro­mis?

- Ša­lia geo­po­li­ti­nių da­ly­kų, kad tos skulp­tū­ros yra įžei­džian­čios lais­vės ko­vo­to­jus, žmo­nes, ku­riems so­vie­ti­nė sis­te­ma to­li gra­žu nė­ra bran­gi, jos taip pat yra ele­men­ta­riai pa­vo­jin­gos pra­ei­viams. Už­ten­ka pra­ei­ti pro Ža­lią­jį til­tą, pa­žiū­rė­ti į tų ka­rei­vių skver­nus ir ma­ty­ti, kad jos su­lo­py­tos, gre­sia nu­griū­ti.

Aki­vaiz­du, kad jas res­tau­ruo­ti ant til­to yra pi­ni­gų švais­ty­mas. Jos kaip pa­vo­jin­gos tu­ri bū­ti nu­kel­tos ir, ma­no ma­ny­mu, ne­tu­rė­tų ten grįž­ti.

- Jus jos as­me­niš­kai žei­džia?

- Man as­me­niš­kai jos ne­pa­tin­ka.

- Sek­sua­li­nių ma­žu­mų ei­ty­nės iki šiol Vil­niu­je kel­da­vo daug dis­ku­si­jų, dėl to vyk­da­vo teis­mai. Ar jūs lei­si­te jas lais­vai Ge­di­mi­no pros­pek­tu?

- Vi­siems ei­ty­nės bus lei­džia­mos, ko­kios tik no­ri, jei­gu tik ne­truk­do ki­tiems vil­nie­čiams. Vil­niu­je rei­kia džiaug­tis de­mo­kra­ti­ja. Ne­ma­tau prie­žas­čių ne­leis­ti kam nors žy­giuo­ti Ge­di­mi­no pros­pek­tu tuo me­tu, kai ten nė­ra pi­ko va­lan­dos. Ne­ma­tau jo­kių prob­le­mų su jo­kio­mis ei­ty­nė­mis.

- Ar tę­si­te Vil­niaus ir Kau­no dvi­mies­čio idė­ją?

- Te­le­fo­nu pa­svei­ki­nau po­ną Ma­ti­jo­šai­tį su per­ga­le. Bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­ri vyk­ti. Kal­bos apie dvi­mies­tį bu­vo pa­lai­do­tos pra­kti­nė­mis prob­le­mo­mis ir ne­įvyk­dy­tais pa­ža­dais. Jei­gu bū­tų in­teg­ruo­tos vil­nie­čio ir kau­nie­čio kor­te­lės, kad at­va­žia­vęs iš Kau­no ga­lė­tum Vil­niu­je nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu, gal­būt tai bū­tų lei­dę at­ei­ty­je ir trau­ki­niu nau­do­tis ta pa­čia kor­te­le. Tai bū­tų ti­kri, rim­ti žings­niai link dvi­mies­čio, pa­ska­tin­tų jaus­mą, kad mes gy­ve­na­me kar­tu bend­ro­je erd­vė­je. Rei­kia ma­žiau dek­la­ra­ci­jų, o dau­giau pra­kti­nių da­ly­kų, kad bū­tų pa­to­gu su­si­siek­ti ir da­ry­ti bend­rus pro­jek­tus.