R. Šimašius: peržengėme 5 proc.
Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius rin­ki­mų re­zul­ta­tų lau­kian­tiems par­tie­čiams pra­ne­šė, kad, jo ži­nio­mis, par­ti­ja per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą bū­ti­ną 5 proc. bal­sų bar­je­rą. 

R. Ši­ma­šius sa­kė, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se dir­ban­čių Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų tei­gi­mu, par­ti­ja pa­teks į Sei­mą. „Tie, kas ne­ti­kė­jo, ga­li su­si­krau­ti daik­tus ir ei­ti na­mo. 5 proc. ti­krai per­žen­gė­me“, – li­be­ral­są­jū­die­čiams par­eiš­kė par­ti­jos ly­de­ris.

Anot jo, rin­kė­jų sim­pa­ti­jų Li­be­ra­lų są­jū­dis su­lau­kė ir kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, ku­rių rin­kė­jai pa­pras­tai ren­ka­si ki­tas po­li­ti­nes jė­gas.

Ge­rų ži­nių li­be­ra­lų są­jū­die­čiai su­lau­kia iš Žem­ga­los rin­ki­mų apy­gar­dos, kur, jų duo­me­ni­mis, už­ti­krin­tai pir­mau­ja Vi­ta­li­jus Gai­lius. Esą jis į Sei­mą ga­li bū­ti iš­rink­tas jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re. Taip pat Li­be­ra­lų są­jū­dis džiau­gia­si Plun­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čio Jo­no Var­ka­lio sėk­me.

Apie tai, kad pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą Ver­kių rin­ki­mi­nė­je apy­gar­do­je, ką tik pra­ne­šė vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.