R. Šimašius patvirtintas laikinuoju liberalų vadovu
Tre­čia­die­nį Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba pa­tvir­ti­no Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių lai­ki­nuo­ju par­ti­jos va­do­vu.

„Taip, pa­tvir­tin­tas lai­ki­nuo­ju va­do­vu, vien­bal­siai“, – BNS sa­kė par­ti­jos at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Čer­kaus­kas.

R.Ši­ma­šius par­ei­gas eis iki bir­že­lio 11-osios, kuo­met bus ren­gia­mas Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me pla­nuo­ja­ma rink­ti nau­ją nuo­la­ti­nį pir­mi­nin­ką.

Kri­zė dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko Li­be­ra­lų są­jū­dy­je ki­lo, kai pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį, ge­gu­žės 12 die­ną, tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai pa­skel­bė ti­rian­tys įta­ri­mus, kad par­ti­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­ėmė ky­šį.

Šis at­sis­ta­ty­di­no iš par­ti­jos va­do­vų bei pra­ne­šė at­si­sa­ky­sian­tis par­la­men­ta­ro man­da­to. Tuo­met Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai pe­rė­mė pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas A.Guo­ga.

A.Guo­gai pra­dė­jus vie­šai pa­sa­ko­ti, kaip pla­nuo­ja iš­skaid­rin­ti par­ti­jos veik­lą, an­tra­die­nį Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius pra­ne­šė, jog par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dy­je bus ke­lia­mas klau­si­mas dėl A.Guo­gos pa­ša­li­ni­mo iš par­ti­jos dėl jo prieš­ta­rin­gų pa­si­sa­ky­mų. Po to­kių par­eiš­ki­mų A.Guo­ga pats Vil­ka­viš­kio sky­riui pra­ne­šė, jog iš­sto­ja iš Li­be­ra­lų są­jū­džio nuo ge­gu­žės 17 die­nos.

Da­lies Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė vie­ši A.Guo­gos par­eiš­ki­mai, kad tei­sė­sau­gos duo­me­nys ro­do, esą be bu­vu­sio li­be­ra­lų ly­de­rio E.Ma­siu­lio par­ti­jo­je ga­li bū­ti ir dau­giau žmo­nių, su­si­ju­sių su ga­li­ma ko­rup­ci­ne veik­la. Jis tei­gė, kad par­ti­jos na­rius ga­lė­jo veik­ti „ma­fi­jos struk­tū­ra“. Prieš tai A.Guo­ga siū­lė par­ti­jos va­do­vy­bę pa­ti­krin­ti me­lo de­tek­to­riu­mi, at­lik­ti par­ti­jos veik­los ir fi­nan­sų au­di­tą, su­reng­ti vi­suo­ti­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti E.Ma­siu­liui 106 tūkst. eu­rų ky­šį. Teis­mas lei­do su­im­ti R.Kur­lians­kį 20-čiai par­ų, jam pa­teik­ti įta­ri­mai di­de­lės ver­tės pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to pa­pir­ki­mu.