R. Šimašius neįsivaizduoja koalicijos su LVŽS
Li­be­ra­lai su­nkiai įsi­vaiz­duo­tų bend­rą dar­bą su rin­ki­mus lai­mė­ju­sia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), sa­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Pa­gal šios die­nos si­tua­ci­ją yra la­bai su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kad mes ga­lė­tu­me bū­ti to­kio­je koa­li­ci­jo­je, ne­bent kas nors pa­si­keis­tų“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė R.Ši­ma­šius.

Jo ma­ny­mu, LVŽS ga­li ne­pa­tei­sin­ti vil­čių, nes jų iš­sa­ko­mos nuo­sta­tos yra „kai ku­riais at­ve­jais la­bai po­pu­lis­ti­nės ar­ba stu­mian­čios Lie­tu­vą at­gal“.

Li­be­ra­lų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­ko, kad nu­ėję į koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“ li­be­ra­lai nu­vil­tų sa­vo rin­kė­jus.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te mū­sų rin­kė­jų po­žiū­rį, jei­gu mes stai­ga su­tik­tu­me su to­mis prieš­in­gy­bė­mis, ku­rias bent kol kas dek­la­ruo­ja („vals­tie­čiai“), ne­ži­nia, kaip iš­si­ru­tu­lios vi­sa teš­la Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos vi­du­je, kal­bu apie prog­ra­mi­nius da­ly­kus. Šian­dien mums ne­išei­na kal­bė­tis“, – aiš­ki­no E.Gent­vi­las.

Anot R.Ši­ma­šiaus, su­nku prog­no­zuo­ti, ko­kia val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja bū­tų sta­bi­les­nė – LVŽS ir kon­ser­va­to­rių ar LVŽS ir so­cial­de­mo­kra­tų.

„Tur­būt per anks­ti yra apie tai šne­kė­ti. Fak­tas kol kas, ką ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad rin­kė­jai sa­vo nuo­mo­nę pa­sa­kė ir, kad ir kaip be­dė­lio­tu­me, ašis bū­si­mos koa­li­ci­jos, jei­gu tai aps­kri­tai bus koa­li­ci­ja, yra LVŽS. Ne­at­mes­čiau to va­rian­to, kad su­de­gi­nus vi­sus til­tus liks tik­tai pa­tys vals­tie­čiai ir ža­lie­ji ir (...) ga­li at­si­tik­ti ir ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, ne­at­mes­ki­me ir to va­rian­to“, – kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad kol kas pa­lai­ky­mą LVŽS iš­sa­ko tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai.

Kal­bė­da­mas apie prie­žas­tis, ga­lė­ju­sias lem­ti pra­stą kon­ser­va­to­rių pa­si­ro­dy­mą an­tra­me tu­re, E.Gent­vi­las sa­kė, kad jų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis ga­lė­jo ne­pa­tei­sin­ti da­lies tra­di­ci­nių Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų rin­kė­jų lū­kes­čių.

„Gab­rie­liui Lands­ber­giui yra vi­di­nė di­le­ma, jis yra nor­ma­lus li­be­ra­las, kiek aš jį pa­žįs­tu – maž­daug aš­tuo­ne­tą me­tų, jis va­do­vau­ja kon­ser­va­to­rių par­ti­jai, ku­rio­je yra vis­ko, pra­de­dant Ri­man­tu Jo­nu Da­giu ir bai­giant pa­čiu Gab­rie­liu­mi“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Dau­giau­sia vie­tų nau­ja­me Sei­me tu­rės LVŽS – jie iš­ko­vo­jo 56 man­da­tus. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai pa­gal iš­ko­vo­tų man­da­tų skai­čių bu­vo pir­mi po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro, ta­čiau an­tra­ja­me tu­re pa­si­ro­dė pra­sčiau ir bend­rai tu­rės 31 vie­tą Sei­me. Tre­ti pa­gal man­da­tų skai­čių bus so­cial­de­mo­kra­tai (17), ket­vir­ti li­ko li­be­ra­lai su 14 man­da­tų.