R. Šimašius: ministerijoms rūmuose per gerai
Vil­niaus me­ras Li­be­ra­lų Są­jū­džio ly­de­ris Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gia sve­ki­nąs no­rą ra­cio­na­liai iš­dės­ty­ti cen­tri­nes vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, taip pat ir kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų iš­kė­li­mą į ki­tus mies­tus, jei tai pa­dės efek­ty­viau dirb­ti.

R. Ši­ma­šiaus nuo­mo­ne, to­li gra­žu ne vi­sos mi­nis­te­ri­jos Vil­niu­je įkur­din­tos ap­gal­vo­tai. „Siū­lau per­kel­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją į jai tin­ka­mes­nes pa­tal­pas, esa­mo­se pa­tal­po­se su­ku­riant gy­vą erd­vę šiuo­lai­ki­niam nau­jam vers­lui. Taip pat siū­lau aps­vars­ty­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bei Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mą į ki­tą vie­tą Vil­niu­je, esa­mus rū­mus pa­nau­do­jant la­biau mies­to sve­čiams pa­trauk­liems ob­jek­tams. O Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai tie­siog bū­ti­na im­tis Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių. Ir už­ti­kri­nant, kad bū­tų ti­krai grei­tas ir pa­to­gus su­si­sie­ki­mas tarp Vil­niaus ir Kau­no, ir per­ke­liant Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių biu­rus iš ka­dai­se pra­šmat­niau­sio Vil­niaus vieš­bu­čio Min­dau­go gat­vė­je į te­ri­to­ri­ją ša­lia ge­le­žin­ke­lio maz­go, ku­ri šiuo me­tu iš­nau­do­ja­ma ne­tin­ka­mai“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo sos­ti­nės me­ras.

Kaip jau ra­šy­ta, nau­jo­ji val­džia ku­ria pla­nus Į Kau­ną per­kel­ti dvi iš ke­tu­rio­li­kos mi­nis­te­ri­jų – Že­mės ūkio bei Ap­lin­kos.