R. Šimašius: „Girdėjau „MG Baltic“ užuominas“
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai yra už­si­mi­nę, kad ne­pas­ta­čius Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo sos­ti­nės se­na­mies­ty­je K.Sir­vy­do skve­re jis bus užs­ta­ty­tas pa­sta­tais, sa­ko Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Ne tik „MG Bal­tic“ ten bu­vo, bet ir ki­tų siū­ly­to­jų la­bai įvai­rių, pra­de­dant nuo to­kių na­cio­na­lis­ti­nių ar­gu­men­tų, (...) ir bu­vo ke­lia­mos fo­ne įvai­rios są­moks­lo teo­ri­jos, kad jei­gu ne­pas­ta­ty­si­me ten (Sir­vy­do skve­re) J.Ba­sa­na­vi­čiaus, tai kaž­kas ten na­mų pri­sta­tys“, – žur­na­lis­tams sa­kė liu­dy­to­ju po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me par­ody­mus da­vęs R.Ši­ma­šius.

„Ži­no­te, bu­vo apie tai la­bai keis­tai už­si­min­ta, aš, tie­są sa­kant, to ar­gu­men­to la­bai ne­sup­ra­tau, nes la­bai užuo­mi­no­mis ir ezo­po kal­ba, bet bu­vo apie tai už­si­min­ta“, – po il­giau nei 4 va­lan­das tru­ku­sios apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) tei­gė me­ras, pa­klaus­tas, ar ar­gu­men­tas dėl skve­ro užs­ta­ty­mo bu­vo pa­teik­tas „MG Bal­tic“ at­sto­vų.

R.Ši­ma­šius pa­ti­ki­no, kad sta­ty­bos K.Sir­vy­do skve­re, kaip ir ki­to­se po ka­ro su­si­for­ma­vu­sio­se mies­to erd­vė­se iš­grio­vus pa­sta­tus, ne­pla­nuo­ja­mos.

Ty­rė­jų dė­me­sys – gruo­džio 2-osios posėdžiui

Jis pa­tvir­ti­no, kad ty­rė­jams la­bai rū­pė­jo ir jie daug kal­bė­jo­si apie 2015 me­tų gruo­džio 2 die­nos sa­vi­val­dy­bės po­sė­dį. Ja­me nu­spręs­ta spren­di­mą dėl pa­mink­lo sta­ty­mo prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos ati­dė­ti.

Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai do­mė­jo­si, kas kon­kre­čiai pra­šė šį klau­si­mą iš­im­ti iš sa­vi­val­dy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kės. Tuo me­tu Vil­niaus me­ras sa­kė to tiks­liai ne­at­si­me­nan­tis. Ta­me po­sė­dy­je spren­di­mą dėl klau­si­mo ati­dė­ji­mo jis pri­sta­tė pats.

„Ne­ži­nau, ar tai bu­vo Ar­tū­ras Blot­nys, bu­vęs Mies­to plė­tros de­par­ta­men­to va­do­vas, ar tai bu­vo, sa­ky­ki­me, ta po­ten­cia­li dar­bo gru­pė iš ma­no vi­ce­me­rų, nes mes vi­si ap­ta­ri­nė­jo­me tą klau­si­mą“, – sa­kė R.Ši­ma­šius.

Bu­vęs Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės de­par­ta­men­to va­do­vas Ar­tū­ras Blot­nys BNS penk­ta­die­nį pa­nei­gė R.Ši­ma­šiaus svars­ty­mus. A.Blot­nys iš mies­to vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to par­ei­gų pa­si­trau­kė 2015 me­tų lap­kri­čio 6 die­ną. Be to, jis tei­gė vi­suo­met nuo­sek­liai lai­kę­si po­zi­ci­jos, kad pa­mink­las J.Ba­sa­na­vi­čiui tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ta prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos.

„Šiuo at­ve­ju ne­pa­me­nu, ar mes se­niū­nų su­ei­go­je tą klau­si­mą svars­tė­me ir nu­spren­dė­me, ar jau po­sė­džio me­tu tas bu­vo nu­spręs­ta“, – kal­bė­jo jis.

Jis tei­gė, kad keis­ti pa­mink­lo vie­tą į Sir­vy­do skve­rą pra­šė Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­je, Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus va­do­vy­bė. Me­ras tvir­ti­no, kad to pra­šė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, ta­čiau pats mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tai griež­tai ne­igia.

Sa­vo ruo­žtu po apk­lau­sos STT Vil­niaus me­ras dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad ti­krai su A.But­ke­vi­čiu­mi ap­ta­rė J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo vie­tos par­in­ki­mą.

„Kas yra spau­di­mas, kas nė­ra spau­di­mas, ne­ži­nau, gal­būt aš ne­jau­trus spau­di­mui esu ir ne­la­bai jam pa­si­duo­du, bet apie tai, kad pa­pra­šy­mas dar pa­nag­ri­nė­ti, gal ti­krai ga­li­ma Sir­vy­do skve­re, gal­būt net pi­ni­gų bū­tų ga­li­ma skir­ti, kad tas skve­ras bū­tų su­tvar­ky­tas, apie tai kal­ba bu­vo, vi­siš­kai aki­vaiz­du“, – sa­kė R.Ši­ma­šius.

Ap­ta­rė ir su E.Masiuliu

R.Ši­ma­šius pri­si­mi­nė apie J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo vie­tos pe­ri­pe­ti­jas kal­bė­ję­sis ir su įta­ria­muo­ju po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je, bu­vu­siu Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riu Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu.

„Aš spė­ju, kiek ma­no at­min­tis ne­pa­ve­da, kad vėl­gi, kaip ir dau­gy­bė ki­tų žmo­nių, tai aš gal­būt ir su­lau­kiau klau­si­mo, tai kas ten pas jus vyks­ta su tuo Ba­sa­na­vi­čiu­mi, kas per ais­tros? Na­tū­ra­lu, nes vi­siems tai at­ro­dė ne­nor­ma­li si­tua­ci­ja. Spė­ju, kad to­kio klau­si­mo ga­lė­jau su­lauk­ti, bet ga­liu tvir­tai ir aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad jei­gu bū­čiau su­lau­kęs ko­kio nors pa­ska­ti­ni­mo, par­agi­ni­mo, pa­spau­di­mo, kad pri­im­ki­te vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, tai ti­krai bū­čiau at­si­mi­nęs, nes nie­ka­da to­kių ra­gi­ni­mų ne­su­lau­kiu“, – kal­bė­jo sos­ti­nės va­do­vas.

Jis tei­gė, kad E.Ma­siu­lio do­mė­ji­ma­sis pa­mink­lo vie­tos par­in­ki­mu jam įta­ri­mų ne­su­kė­lė, nes šis klau­si­mas do­mi­no daug as­me­nų, o spren­di­mas iš­im­ti iš sa­vi­val­dy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kės klau­si­mą dėl J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo bu­vo pri­im­tas, sie­kiant įver­tin­ti vi­sus ar­gu­men­tus dėl jo vie­tos.

Me­ras taip pat sa­kė ge­gu­žės mė­ne­sį in­for­ma­vęs ki­tą įta­ria­mą­jį po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je, „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tą Rai­mon­dą Kur­lians­kį, kad sa­vi­val­dy­bė ga­lu­ti­nai nu­spren­dė J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą sta­ty­ti prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos, o ne ten, kur no­rė­jo kon­cer­nas – prie K.Sir­vy­do skve­ro.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad E.Ma­siu­lis iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio už „tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus“ sa­vo bei ki­tų nau­dai pri­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį. E.Ma­siu­lis tei­gė, kad tarp klau­si­mų, dėl ku­rių R.Kur­lians­kis ga­lė­jo duo­ti ky­šį, bu­vo li­be­ra­lų įta­ka sos­ti­nė­je par­en­kant vie­tą J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui Vil­niu­je, taip pat svars­ty­mai Sei­me dėl Var­to­ji­mo kre­di­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų ir par­la­men­to nu­ta­ri­mas dėl ke­lio Vil­nius – Ute­na.

Tuo me­tu Vil­niaus opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos va­do­vas, bu­vęs sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas par­eiš­kė, kad sa­vi­val­dy­bė spren­di­mu J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą sta­ty­ti prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos tik dangs­to ko­rup­ci­ją.

Po­li­ti­kas taip pat pra­ne­šė, kad siū­lys sa­vi­val­dy­bei iš nau­jo spręs­ti dėl vie­tos pa­mink­lui ir gal­būt nu­spręs­ti per­kel­ti jį į re­kons­truo­ja­mą Lu­kiš­kių aikš­tę.

„Po Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mų, mes, ne­abe­jo­ju, kad kreip­si­mės iš nau­jo į ta­ry­bą, kad ji iš nau­jo pers­vars­ty­tų tą spren­di­mą ir bū­tų pa­skir­ta vie­ta Lu­kiš­kių aikš­tė­je, ku­rio­je šiuo me­tu nu­ma­ty­ta vie­ta pa­mink­lui, tik ne­aiš­ku, ko­kiam. Ir kad šiuo at­ve­ju ar­gu­men­tai Li­be­ra­lų są­jū­džio, stu­mian­tys Ba­sa­na­vi­čių į au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę prie fil­har­mo­ni­jos, yra tie­siog ban­dy­mas iš­veng­ti kal­ti­ni­mų ko­rup­ci­ja“, – žur­na­lis­tams sa­kė A.Zuo­kas, Vil­niaus me­ro apk­lau­sos me­tu at­vy­kęs prie STT.

Pro­ku­ro­rų užk­lau­sa R.Šimašiui

Ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą at­lie­kan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius šių me­tų rugp­jū­čio 5-ąją raš­tu at­siun­tė klau­si­mus Vil­niaus me­rui Jis tei­ra­vo­si, ka­da, ko­kiu tei­si­niu pa­grin­du ir kie­no ini­cia­ty­va Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­tas pa­mink­lo J.Ba­sa­na­vi­čiui klau­si­mas.

Pro­ku­ro­ras taip pat klau­sė, ko­kios vie­tos bu­vo svars­to­mos J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui sta­ty­ti, ar tarp jų bu­vo Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­ras, dėl ko­kių prie­žas­čių ir ka­da šios vie­tos bu­vo at­si­sa­ky­ta, ko­kio­je vie­to­je nu­spręs­ta sta­ty­ti pa­mink­lą.

„Ko­kie bu­vo (yra) šio pa­mink­lo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai, ar tarp pa­mink­lo dr. Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui me­ce­na­tų bu­vo (yra) kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Jei taip, ka­da, ko­kius pa­siū­ly­mus ir ko­kie šio kon­cer­no at­sto­vai yra pa­tei­kę dėl šio pa­mink­lo sta­ty­mo Vil­niaus mies­te vie­tos ir jo są­ma­tos?“, – tei­ra­vo­si J.Lau­cius.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės 2015-ųjų gruo­džio 2-ąją ta­ry­ba tu­rė­jo svars­ty­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ria bū­tų įsi­pa­rei­go­ta, jog J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­las sta­to­mas erd­vė­je prieš­ais Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ja, vie­to­je da­bar čia esan­čios au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Vis dėl­to klau­si­mas iš dar­bot­var­kės iš­brauk­tas.

Vil­niaus me­ras R.Ši­ma­čius gruo­džio 2 die­nos po­sė­džio pra­džio­je pra­ne­šė, kad šis klau­si­mas iš­brau­kia­mas ini­cia­to­rių ini­cia­ty­va: „Ren­gė­jai iš dar­bot­var­kės at­sii­ma šiuos klau­si­mus –(...) ka­dan­gi daug kam klau­si­mų iš­ki­lo, tai 33 klau­si­mu įra­šy­ta dek­la­ra­ci­ją dėl J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo ir­gi siū­lo­ma ati­dė­ti iki ki­to kar­to, kad vi­si iki ga­lo iš­si­dis­ku­tuo­tų ir ne­lik­tų bent jau fak­ti­nių ne­su­ta­ri­mų ar skir­tin­go si­tua­ci­jos ma­ty­mo“.

Me­rui pa­siū­lius klau­si­mas tą­kart iš­brauk­tas iš dar­bot­var­kės ir ir į ją grį­žo tik ki­tų me­tų ko­vą – ta­ry­ba šią re­zo­liu­ci­ją pri­ėmė.

J.Lau­cius do­mė­jo­si, ka­da gi­mė re­zo­liu­ci­ja, ko­dėl ir kie­no ini­cia­ty­va ji bu­vo iš­brauk­ta iš dar­bot­var­kės, ko­kie bu­vo to­kio spren­di­mo ar­gu­men­tai, ar spren­di­mas bu­vo įfor­min­tas raš­tu. Jis taip pat pra­šė nu­ro­dy­ti tiks­lią J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo klau­si­mo svars­ty­mo chro­no­lo­gi­ją sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, ar bu­vo siū­lo­mos ke­lios vie­tos ir ku­rios, dėl ko­kių prie­žas­čių bu­vo at­siim­tas klau­si­mas.

Sa­vi­val­dy­bė ne­at­sa­ko, kas pa­siū­lė brauk­ti klau­si­mą iš darbotvarkės

Me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius at­sa­ky­mą į pro­ku­ro­ro klau­si­mus iš­siun­tė tą pa­čią die­ną. Jis nu­ro­dė, kad apie „MG Bal­tic“ ke­ti­ni­mus par­em­ti pa­mink­lą J.Ba­sa­na­vi­čiui ži­no tik iš vie­šo­sios erd­vės ir ne­tie­sio­giai – iš ki­tų pa­mink­lo sta­ty­bų ini­cia­to­rių.

„(...) no­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad apie „MG Bal­tic“ kon­cer­no sie­kius pri­si­dė­ti prie mi­nė­to pa­mink­lo pa­sta­ty­mo man yra ži­no­ma tik iš vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos bei iš ofi­cia­lių su­si­ti­ki­mų su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, jų at­sto­vais, pvz. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­re Bi­ru­te Kul­ny­te“, – nu­ro­do me­ras.

Par­eng­ti de­ta­lų at­sa­ky­mą pro­ku­ro­rui me­ras pa­ve­dė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos se­kre­to­riui Si­mo­nui Gir­dzi­jaus­kui.

Se­kre­to­riaus at­sa­ky­muo­se pa­teik­ta de­ta­li ei­ga, kaip sa­vi­val­dy­bė­je bei Vy­riau­sy­bė­je vys­tė­si J.Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo klau­si­mas, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta, ko­dėl re­zo­liu­ci­ja, nu­sta­tan­ti kon­kre­čią pa­mink­lo vie­tą, bu­vo at­siim­ta, kie­no ini­cia­ty­va ir kuo ar­gu­men­tuo­jant.

Ta­ry­bos se­kre­to­riaus S.Gir­dzi­jaus­ko pa­si­ra­šy­ta­me raš­te tik nu­ro­dy­ta, kad re­zo­liu­ci­ja at­siim­ta ga­vus al­ter­na­ty­vų Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vo Žil­vi­no Šil­ga­lio siū­ly­mą sta­ty­ti pa­mink­lą ki­to­je vie­to­je. S.Gir­dzi­jaus­kas taip pat dės­to, kad ini­cia­to­riai tu­ri tei­sę at­siim­ti pro­jek­tą, apie tai ta­ry­bos se­kre­to­riui pra­ne­ša raš­tu. Ta­čiau kas tai pa­da­rė, pro­ku­ro­ro ne­in­for­ma­vo.

Raš­te taip pat pa­žy­mi­ma, kad per­nai rug­sė­jo 29-ąją bu­vo pa­skelb­ta gy­ven­to­jų apk­lau­sa dėl pa­mink­lo vie­tos, ta­čiau nė vie­na jų „ne­ga­vo aiš­kaus pa­lai­ky­mo“. Šia apk­lau­sa pik­ti­no­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rė Bi­ru­tė Kul­ny­tė, mat sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­teik­ti duo­me­nys ro­dė, jog be­veik 48 proc. iš 886 bal­sa­vu­sių­jų pa­si­sa­kė už vie­tą prie fil­har­mo­ni­jos, 52 proc. – už K.Sir­vy­do skve­rą. Tuo me­tu Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus BNS pa­teik­ti duo­me­nys ro­dė pa­lai­kan­čių­jų vie­tą prie Fil­har­mo­ni­jos pers­va­rą (55 proc. prieš 45 proc.). Be to, nu­ro­dy­ta, kad bal­sa­vo tik 754 žmo­nės. Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių sky­rius aiš­ki­no tai „tech­ni­ne klai­da“, kuo­met jau pa­si­bai­gus nu­sta­ty­tam apk­lau­sos lai­kui žmo­nės dar ga­lė­jo bal­suo­ti.

„MG Bal­tic“ re­mia­mas pa­mink­las jau bu­vo pra­dė­tas gaminti

Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam mu­zie­jui pri­klau­so tar­pu­ka­rio 1930-ai­siais skulp­to­riaus Ra­po­lo Ja­ki­ma­vi­čiaus su­kur­tas J.Ba­sa­na­vi­čiaus skulp­tū­ros ma­ke­tas – jis šiuo me­tu sau­go­mas mu­zie­ju­je. „MG Bal­tic“ ke­ti­no par­em­ti skulp­tū­ros pa­gal šį ma­ke­tą su­kū­ri­mą. Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus va­do­vė Bi­ru­tė Kul­ny­tė yra sa­kiu­si, kad skulp­tū­ra jau bu­vo pra­dė­ta ga­min­ti, ją kū­rė klai­pė­die­tis me­ni­nin­kas Al­gir­das Bo­sas.

B.Kul­ny­tė bu­vo vie­na ak­ty­viau­siai pa­lai­kan­čių­jų idė­ją sta­ty­ti bū­tent „MG Bal­tic“ par­em­tą pa­mink­lą Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­re, taip pat aš­triai kri­ti­ka­vo ki­tą sa­vi­val­dy­bės pa­si­rin­ki­mą – vie­tą prieš­ais na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją.

Anot B.Kul­ny­tės, vie­ta ne­tin­ka­ma, nes erd­vė per­ne­lyg už­da­ra – vie­ta esą ne­tin­ka­ma ir pa­čiai skulp­tū­rai. Ji tei­gė, kad S.Sir­vy­do skve­ro sa­vi­val­dy­bė esą ne­si­ren­ka, nes at­ei­ty­je čia pla­nuo­ja sta­ty­bas. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai šiuos kal­ti­ni­mus at­me­tė, sa­ky­da­mi, kad nors pla­nai K.Sir­vy­do skve­re leis­tų at­kur­ti čia bu­vu­sius pa­sta­tus, to da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma.

Jos po­zi­ci­ją pa­lai­kė ir kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tą vie­tą kri­ti­ka­vo ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kvies­ti eks­per­tai, Gra­ži­nos Drė­mai­tės va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja.

Vil­niaus opo­zi­ci­niai Lie­tu­vos lais­vės sa­jun­ga (li­be­ra­lai) net ke­lis kar­tus ta­ry­bai taip pat siū­lė svars­ty­ti K.Sir­vy­do skve­rą, kaip vie­tą skulp­tū­rai, ta­ry­ba siū­ly­mus at­me­tė.

Li­be­ra­lai siū­lė ma­žes­nius ap­ri­bo­ji­mus kreditoriams

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio tuo­me­tis ly­de­ris E.Ma­siu­lis ga­lė­jo veik­ti ne­tei­sė­tai Sei­me svars­tant Var­to­ji­mo kre­di­tų įsta­ty­mų pa­tai­sas per­nai ru­de­nį.

Tuo­met Sei­mo na­rys li­be­ra­las Ša­rū­nas Gus­tai­nis, Sei­mui svars­tant var­to­ji­mo pa­sko­lų su­griež­ti­ni­mus, tei­kė pa­tai­są, kad var­to­ji­mo kre­di­tą su­tei­kan­čios įstai­gos ga­lė­tų pa­čios pa­si­rink­ti, kaip ti­krin­ti klien­to ga­li­my­bes grą­žin­ti pi­ni­gus: ar­ba nau­do­tis kre­di­tin­gu­mui ver­tin­ti skir­tais re­gis­trais, ar­ba pa­sik­liau­jant tik pa­ties kre­di­to ga­vė­jo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja.

Š.Gus­tai­nis kri­ti­ka­vo, kad įsta­ty­mo pro­jek­te, ku­rį vė­liau pri­ėmė Sei­mas, nu­ma­to­ma, kad „var­to­ji­mo kre­di­to da­vė­jai ne­ga­lės be iš­ly­gų pa­sik­liau­ti var­to­to­jų nu­ro­do­mais duo­me­ni­mis“.

Bal­suo­ti už pa­tai­są agi­ta­vo ir pats E.Ma­siu­lis.

„Ti­krai kvie­čiu pri­tar­ti šiai pa­tai­sai, nes ji eli­mi­nuo­ja per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mus (...), Tie­siog bū­tų svei­kes­nio pro­to spren­di­mas“, – aiš­ki­no tuo­me­ti­nis par­la­men­ta­ras ir li­be­ra­lų ly­de­ris.

Nors par­la­men­ta­rai pa­tai­sos ir ne­priė­mė, ją pa­lai­kė vi­si bal­sa­vi­me da­ly­va­vę li­be­ra­lai, taip pat „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys, tei­sė­sau­gos įta­ria­mas pa­ėmęs ky­šį iš R.Kur­lians­kio.

Vil­niaus me­ras 2015 me­tų ko­vo pa­bai­go­je raš­tu krei­pė­si į Lie­tu­vos ban­ką, kri­ti­kuo­da­mas 2013-ai­siais ban­ko pa­tvir­tin­tas tai­syk­les, nu­sta­tan­čias kre­di­to ga­vė­jų mo­ku­mo ver­ti­ni­mą. Jis kri­ti­ka­vo, jog var­to­ji­mo kre­di­tui gau­ti tai­ko­ma ta pa­ti nuo­sta­ta, kaip ir il­ga­lai­kėms pa­sko­loms, pa­vyz­džiui, būs­tui, t.y. kad mė­ne­si­nė kre­di­to įmo­ka ne­vir­šy­tų 40 proc. kre­di­to ga­vė­jo pa­ja­mų.

Anot jo, ver­ti­nant mo­ku­mą, ne­tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mos, pa­vyz­džiui, te­le­fo­no pir­ki­mo iš­si­mo­kė­ti­nai su­tar­tys su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riais. R.Ši­ma­šius nu­ro­dė, kad ver­ti­nant tik 4 pa­sta­rų­jų mė­ne­sių klien­to ofi­cia­lias pa­ja­mas taip pat ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti jo ga­li­my­bių grą­žin­ti kre­di­tą, ka­dan­gi ne­ma­ža da­lis as­me­nų Lie­tu­vo­je gau­na ir ne­dek­la­ruo­tas pa­ja­mas, t.y. va­di­na­muo­sius „vo­ke­lius“.

„To­kie dar­buo­to­jai for­ma­liai lai­ky­ti­ni ne­tu­rin­čiais pa­kan­ka­mo pa­ja­mų šal­ti­nio, nors, pra­kti­niu po­žiū­riu, nė­ra jo­kių kliū­čių, dėl ku­rių jie ga­lė­tų ne­vyk­dy­ti pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų var­to­ji­mo kre­di­to ga­vė­jui“, – tuo­met tei­gė R.Ši­ma­šius.

Vis­gi po apk­lau­sos STT jis tei­gė, kad laiš­ką Lie­tu­vos ban­kui par­ašy­ti jo pa­pra­šė ad­vo­ka­tas Kęs­tu­tis Kvai­naus­kas.