R. Šimašius: derybos dėl koalicijos vyksta sėkmingai
Iš­rink­ta­sis Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad de­ry­bos dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Vil­niu­je vyks­ta sėk­min­gai ir ga­li bū­ti baig­tos ki­tą sa­vai­tę.

Tai Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas sa­kė an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su kon­ser­va­to­rių, so­cial­de­mo­kra­tų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei „Lie­tu­vos są­ra­šo“ par­ti­jų at­sto­vais.

„Dar ne pa­bai­ga, dar ne­kvie­čia­me po­zuo­ti su pa­spaus­to­mis ran­ko­mis, reiš­kia dar ne iki ga­lo su­ta­rė­me“, - žur­na­lis­tams sa­kė R.Ši­ma­šius.

„De­ra­mės dėl dar­bų, dėl dau­ge­lio iš jų yra aiš­kus pa­na­šus ma­ty­mas, aps­kri­tai dėl sa­vi­val­dy­bės veik­los bū­do, skaid­ru­mo, de­cen­tra­li­za­vi­mo veik­los - vis­kas ši­tas yra aiš­ku. O šiaip de­ry­bos vyks­ta sėk­min­gai“, - pri­dū­rė jis.

Su­si­ti­ki­me be jo da­ly­va­vo so­cial­de­mo­kra­tai Ju­ras Po­že­la ir Gin­tau­tas Pa­luc­kas, kon­ser­va­to­riai My­ko­las Ma­jaus­kas ir Val­das Ben­kuns­kas, „Lie­tu­vos są­ra­šo“ ly­de­ris Da­rius Kuo­lys bei „tvar­kie­čiai“ Juo­zas Im­bra­sas ir Al­man­tas Pet­kus. Vi­si po­li­ti­kai, iš­sky­rus J.Po­že­lą ir A.Pet­kų, yra iš­rink­ti į Vil­niaus ta­ry­bą.

R.Ši­ma­šius sa­kė ti­kįs, kad koa­li­ci­jos su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta ki­tą sa­vai­tę.

Koa­li­ci­ją sie­kian­tys su­for­muo­ti li­be­ra­lai Vil­niaus ta­ry­bo­je su R.Ši­ma­šiu­mi tu­ri 16 man­da­tų, Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai - aš­tuo­nis, so­cial­de­mo­kra­tai ir „Lie­tu­vos są­ra­šas“ - po ke­tu­ris, „tvar­kie­čiai“ - tris.

Į de­ry­bas ne­bu­vo kvie­čia­mi Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vai, ku­rie ati­tin­ka­mai yra ga­vę 10 ir še­šis man­da­tus.