R. Šimašius atsiprašinėjo dėl E. Masiulio
Į Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­mą at­vy­kęs lai­ki­na­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius at­sip­ra­ši­nė­jo dėl ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo bu­vu­sio par­ti­jos va­do­vo Eli­gi­jaus Ma­siu­lio.

„No­riu at­sip­ra­šy­ti dėl to, kad dau­gy­bė žmo­nių, ku­rie gal­būt yra ir iš Li­be­ra­lų są­jū­džio, ir Tė­vy­nės są­jun­gos, ir dau­gy­bė ki­tų są­ži­nin­gų žmo­nių ti­ki ir ti­kė­jo, kad po­li­ti­ka ga­li bū­ti skaid­ri, są­ži­nin­ga ir at­vi­ra“, – su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tams šeš­ta­die­nį sa­kė R.Ši­ma­šius.

„A­ki­vaiz­du, kad šian­dien tiems žmo­nėms yra daug nu­si­vy­li­mo, daug nuo­skau­dos ir aš jau­čiu, kad mes vi­si prie to daug pri­si­dė­jo­me, pir­miau­sia kal­bu apie sa­vo par­ti­ją“, – pri­dū­rė jis.

R.Ši­ma­šius sa­kė daž­nai gir­din­tis klau­si­mus tiek iš vi­suo­me­nės, tiek ir iš pa­čių kon­ser­va­to­rių, ar ga­li ga­ran­tuo­ti, jog to­kie at­ve­jai ne­be­pa­si­kar­tos.

„Ma­no at­sa­ky­mas yra, aš ne­ži­nau. Aš ga­liu ga­ran­tuo­ti jums už sa­ve ir ti­kiuo­si, kad dau­ge­lis už jū­sų ga­li ga­ran­tuo­ti už sa­ve“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis li­be­ra­lų ly­de­ris.

Bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis pa­li­ko par­ti­ją tei­sė­sau­gai pra­ne­šus ti­riant duo­me­nis, kad jis iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio pa­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

E.Ma­siu­lis at­si­sa­kė ir Sei­mo na­rio man­da­to.

„Per di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi ir per di­de­lė aro­gan­ci­ja, mes pa­tys ma­tė­me, kaip ga­li smog­ti mums ne­ti­kė­tai“, – sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Aš ti­krai ma­nau, kad po šio su­krė­ti­mo, ku­ris ti­krai yra skau­dus po­li­ti­nei sis­te­mai, Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir žmo­nėms, (...) mes vis tiek pra­ėję tą dy­ku­mą iš­ei­si­me su­tvir­tė­ję“, – kal­bė­jo Vil­niaus me­ras.

Teis­mas lei­do su­im­ti R.Kur­lians­kį 20-čiai par­ų, jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl di­de­lės ver­tės pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to pa­pir­ki­mo. Dau­giau įta­ria­mų­jų šio­je by­lo­je kol kas nė­ra, o dėl įta­ri­mų E.Ma­siu­liui bus spren­džia­ma, kai jis ne­teks par­la­men­ta­ro im­uni­te­to, žur­na­lis­tams yra sa­kęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis. Tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės E.Ma­siu­lis ne­te­ko penk­ta­die­nį.