R. Šimašius apie užrašus anglų kalba: jie turi atsirasti ir atsiras
Nors Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) ini­cia­ty­vai au­to­bu­sų, va­ži­nė­jan­čių mies­to cen­tro ir oro uos­to kryp­ti­mis, marš­ru­tų ro­dyk­lių už­ra­šus teik­ti lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis ne­pri­ta­ria, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius LRT RA­DI­JUI sa­ko, kad tie už­ra­šai at­si­ras, o tai nu­tar­ta jau se­niai. „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­do­vas tu­rė­jo im­ti ir pa­da­ry­ti tai, kas se­niai pri­bren­do, o ne ra­šy­ti raš­tus, nes mes jau esa­me nu­spren­dę, kad bus tie pa­va­di­ni­mai“, – tei­gia jis.

Anot VLKK pir­mi­nin­kės Dai­vos Vaiš­nie­nės, Ko­mi­si­ja šiuo klau­si­mu yra pa­tei­ku­si tik sa­vo nuo­mo­nę, o ver­tin­ti, ar tai ati­tin­ka vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą, yra Kal­bos ins­pek­ci­jos da­ly­kas. Be to, jos pa­ste­bė­ji­mu, ang­lų kal­ba nė­ra vie­nin­te­lė už­sie­nio kal­ba: „Jei­gu jau to­kia ini­cia­ty­va ky­la, tu­ris­tų srau­tai ga­lė­tų bū­ti ste­bi­mi ir gal­vo­ja­ma, ko­kios kal­bos yra var­to­ja­mos.“

D. Vaiš­nie­nė: teik­ti in­for­ma­ci­ją yra ir ki­tų būdų

UAB „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ svars­to ga­li­my­bę au­to­bu­sų, va­ži­nė­jan­čių mies­to cen­tro ir Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­to kryp­ti­mis, marš­ru­tų ro­dyk­lių už­ra­šus teik­ti lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis. Ta­čiau Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja to­kiai ini­cia­ty­vai, pa­sak Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės D. Vaiš­nie­nės, ne­pri­ta­ria pir­miau­sia dėl to, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je vals­ty­bi­nė kal­ba yra lie­tu­vių.

„Iš ti­krų­jų ko­men­ta­rų apie šį spren­di­mą yra įvai­riau­sių ir, ko ge­ro, jie ky­la dėl to, kad ne­la­bai su­pran­ta­ma, ko bu­vo pa­klaus­ta ir ko­dėl Ko­mi­si­ja taip at­sa­kė. O bu­vo pa­klaus­ta, ar cen­tro ir oro uos­to kryp­ti­mis vyks­tan­čių au­to­bu­sų marš­ru­tų pa­va­di­ni­mai ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mi dviem kal­bo­mis“, – pa­ste­bi D. Vaiš­nie­nė.

Anot jo, pa­va­di­ni­mų da­lys yra ir vie­to­var­džiai, to­kie kaip San­ta­riš­kės, An­ta­kal­nis, Žir­mū­nai ir bū­tų keis­ta ban­dy­ti juos iš­vers­ti į ang­lų ar ko­kią ki­tą kal­bą. Ki­tas da­ly­kas, yra Kal­bos ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mas dėl vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo ki­to­mis kal­bo­mis, kur ga­li­ma teik­ti in­for­ma­ci­ją ne tik ang­lų, bet ir ki­to­mis kal­bo­mis tarp­tau­ti­nio bend­ra­vi­mo reik­mėms.

„Tai­gi jei yra po­rei­kis teik­ti in­for­ma­ci­ją tu­ris­tams, bū­dų tą pa­da­ry­ti yra ti­krai la­bai daug, ne­pa­žei­džiant vals­ty­bi­nės kal­bos sta­tu­so“, – pa­brė­žia Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

R. Ši­ma­šius: už­ra­šas tu­ri at­si­ras­ti ir atsiras

Vil­niaus mies­to me­ras R. Ši­ma­šius LRT RA­DI­JUI sa­ko, kad net ne­ži­no, ko­dėl „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­do­vas krei­pė­si į Ko­mi­si­ją: „Jis tu­rė­jo im­ti ir pa­da­ry­ti tai, kas se­niai pri­bren­do, o ne ra­šy­ti raš­tus, nes mes jau esa­me nu­spren­dę, kad bus tie pa­va­di­ni­mai.“

Anot me­ro, oro uos­tas skir­tas ir mies­to sve­čiams, to­dėl lie­tu­viš­kas pa­va­di­ni­mas jiems nie­ko ne­sa­ko. Be to, to­kių pa­va­di­ni­mų, kaip Nau­ji­nin­kai ar San­ta­riš­kės, vers­ti ne­si­ruo­šia­ma. „A­ki­vaiz­du, kad tai yra vie­to­var­džiai, o čia kal­ba­ma apie funk­ci­nius pa­va­di­ni­mus. [...] re­ko­men­da­ci­ja tur­būt pa­teik­ta re­mian­tis da­li­ne in­for­ma­ci­ja, mes ją la­bai ver­ti­na­me, bet iš ti­krų­jų tas už­ra­šas tu­ri at­si­ras­ti ir at­si­ras“, – tvir­ti­na mies­to me­ras.

Taip pat, pa­ste­bi jis, tu­ris­ti­nėms reik­mėms už­ra­šus ga­li­ma ra­šy­ti ki­to­mis kal­bo­mis, „tai bū­tent tu­ris­ti­nėms reik­mės tas ir bus pa­nau­do­ta – čia vi­siš­kai aki­vaiz­du“.

Si­tua­ci­ją ver­tins Kal­bos ins­pek­ci­ja?

Pa­sak D. Vaiš­nie­nės, Ko­mi­si­ja šiuo klau­si­mu yra pa­tei­ku­si tik sa­vo nuo­mo­nę, o ver­tin­ti, ar tai ati­tin­ka vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mą, yra Kal­bos ins­pek­ci­jos da­ly­kas.

„Ma­nau, ir jie sa­vo at­sa­ky­mą pa­teiks, – pa­ste­bi VLKK pir­mi­nin­kė. – Iš ti­krų­jų tarp­tau­ti­nio bend­ra­vi­mo reik­mėms nie­kas ne­drau­džia tu­ris­tams teik­ti in­for­ma­ci­jos ir sto­te­lė­se. Jei įlip­tu­mė­te į au­to­bu­są, pa­ma­ty­tu­mė­te, man re­gis, še­šio­mis kal­bo­mis par­ašy­tą in­for­ma­ci­ją, kaip ten rei­kė­tų elg­tis. Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad ang­lų kal­ba nė­ra vie­nin­te­lė už­sie­nio kal­ba, ku­ri yra įma­no­ma. Jei­gu jau to­kia ini­cia­ty­va ky­la, tu­ris­tų srau­tai ga­lė­tų bū­ti ste­bi­mi ir gal­vo­ja­ma, ko­kios kal­bos yra var­to­ja­mos.“

Ta­čiau R. Ši­ma­šius tei­gia, kad šiuo me­tu pa­sau­ly­je pa­grin­di­nė ir be­veik vi­siems su­pran­ta­ma kal­ba yra ang­lų, o spren­di­mas už­ra­šus teik­ti ir ja yra ge­rai ap­gal­vo­tas, įver­tin­tas ir tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas.

Be to, pa­ste­bi Vil­niaus mies­to me­ras, ši si­tua­ci­ja ro­do „ir vie­šo­jo trans­por­to va­do­vo tam ti­krą ly­gį“: „Jie taip jau no­ri ap­sid­raus­ti da­ry­da­mi ele­men­ta­rius da­ly­kus, kad ne­ži­nau, kur jie dar ga­li no­rė­ti kreip­tis. Tai ilius­tra­ci­ja, kad vie­ša­jam trans­por­tui rei­kia dau­giau per­mai­nų, o ne tik pa­va­di­ni­mo ang­lų kal­ba va­žiuo­jan­tiems į oro uos­tą.“