R. Šimašiui neramu dėl Lietuvos
Pir­mą kar­tą 14 vie­tų Sei­me už­si­ti­kri­nu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius džiau­gia­si per­ga­le, ta­čiau skel­bia ne­ri­mau­jan­tis dėl Lie­tu­vos.

„Tai di­džiau­sias li­be­ra­lų lai­mė­ji­mas is­to­ri­jo­je (kol kas!). O dėl Lie­tu­vos ne­ra­mu. Ne­atro­do, kad per­mai­nų vė­jai per at­ei­nan­čius me­tus at­neš dau­giau lais­vės. Li­be­ra­lams bus ką veik­ti Sei­me. Iš vi­sų jė­gų ko­vo­si­me už Jū­sų tei­ses ir lais­ves“, – pa­aiš­kė­jus pre­li­mi­na­riems rin­ki­mų re­zul­ta­tams, ap­si­da­li­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) va­do­vas.

Šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se LS dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­ko­vo­jo 8 vie­tas, dar 6 man­da­tus par­ti­jai pel­nė vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se lai­mė­ję ibe­ral­są­jū­die­čiai: Pa­jū­rio apy­gar­do­je – Gin­ta­ras Vai­če­kaus­kas, Plun­gės – Jo­nas Var­ka­lys, Žem­ga­los – da­bar­ti­nis par­la­men­ta­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Tra­kų-Vie­vio – Jo­nas Lie­sys, Jur­bar­ko-Pa­gė­gių – Ri­čar­das Juš­ka bei Va­rė­nos-Tra­kų– Juo­zas Baub­lys.

Pre­li­mi­na­riai šiuos rin­ki­mus lai­mė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), pel­niu­si 54 man­da­tus. LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis dar rin­ki­mų nak­tį tvir­ti­no ne­ma­tan­tis ga­li­my­bės dirb­ti koa­li­ci­jo­je su LS. Tuo me­tu LVŽS są­ra­šo ved­lys Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė ga­lin­tis bend­ra­dar­biau­ti su vi­so­mis par­ti­jo­mis, bet vis dėl­to pa­brė­žė, kad rei­kė­tų at­siž­velg­ti į LS prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas.