R. Saulytė paskirta STT atstove spaudai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­ke pa­skir­ta bu­vu­si pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma LT“ at­sto­vė spau­dai  Re­na­ta Sau­ly­tė. Šian­dien ji da­vė par­ei­gū­no prie­sai­ką.

Nuo šiol nau­jo­ji STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vė bus at­sa­kin­ga už tar­ny­bos iš­ori­nę ir vi­di­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją, STT at­sto­va­vi­mą ži­niask­lai­dai, tar­ny­bos įvaiz­džio ir re­pu­ta­ci­jos vi­suo­me­nė­je for­ma­vi­mą bei an­ti­ko­rup­ci­nio vi­suo­me­nės švie­ti­mo ir in­for­ma­vi­mo įgy­ven­di­ni­mą, ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me spau­dai.

„Džiu­gu, kad į vals­ty­bės tar­ny­bą at­ei­na žmo­gus, įgi­jęs įvai­ria­pu­sės ry­šių su vi­suo­me­ne kū­ri­mo bei val­dy­mo pa­tir­ties pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ti­ki­mės, kad jos ži­nios bei pa­tir­tis su­stip­rins tar­ny­bos ko­mu­ni­ka­ci­ją“, – sa­ko STT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­mas Zien­ka.

Iki šių me­tų rugp­jū­čio Re­na­ta tre­jus me­tus va­do­va­vo UAB „Ma­xi­ma LT“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riui, kur bu­vo ir pa­grin­di­nis bend­ro­vei at­sto­vau­jan­tis as­muo ži­niask­lai­dai. Pa­sta­ro­jo­je bend­ro­vė­je ji dir­bo aš­tuo­ne­rius me­tus.