R. Šalaševičiūtė skundžia teisėsaugai Vilniaus universitetinę ligoninę
Iš par­ei­gų be­si­trau­kian­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čū­tė pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT), Dar­bo ins­pek­ci­ją ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas ra­gin­da­ma įver­tin­ti ga­li­mus pa­žei­di­mus Res­pub­li­ki­nė­je Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė sa­ko, kad mi­nis­te­ri­ją pra­dė­ti pa­ti­kri­ni­mus li­go­ni­nė­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­ska­ti­no teis­mų spren­di­mai, ku­riais pri­pa­žin­ti pa­žei­di­mai li­go­ni­nei ren­giant mai­ti­ni­mo kon­kur­są ir at­lei­džiant dar­buo­to­ją.

At­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą ki­tą sa­vai­tę prem­je­rui pla­nuo­jan­ti įteik­ti mi­nis­trė sa­ko gruo­dį siū­liu­si par­ti­jos ko­le­gai so­cial­de­mo­kra­tui Al­gi­man­tui Pa­mer­nec­kui trauk­tis iš li­go­ni­nės va­do­vo par­ei­gų, o pla­tus li­go­ni­nės pa­ti­kri­ni­mas, ku­rį mi­nis­te­ri­ja va­di­na li­go­ni­nės veik­los ana­li­ze, pra­dė­tas jam at­si­sa­kius at­sis­ta­ty­din­ti.

Mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja li­go­ni­nė­je dar tu­rė­tų dirb­ti iki ko­vo pa­bai­gos, ta­čiau mi­nis­trė jau da­bar nu­spren­dė kvies­ti į šią įstai­gą tei­sė­sau­gą ir ki­tas tar­ny­bas.

„Ten, kur jau bu­vo nu­sta­ty­ti, mū­sų spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, pa­žei­di­mai, yra par­ašy­ti raš­tai į STT pra­šant at­lik­ti tam ti­krus pa­ti­kri­ni­mus: pir­miau­sia dėl kon­kur­sų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kų an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. Yra la­bai ne­aiš­kiai vyk­do­mi kon­kur­sai, (...) da­ro­ma prie­lai­da, kad ga­li­mai pa­žei­džia­mas ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pas“, – BNS aiš­ki­no mi­nis­trė.

Per­nai Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas bei Ape­lia­ci­nis teis­mas pri­pa­ži­no, kad li­go­ni­nė, li­go­nių mai­ti­ni­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja pa­si­rink­da­ma bend­ro­vę „Duss­man Ser­vi­ce“, pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą.

Į STT dėl šios li­go­ni­nės mi­nis­te­ri­ja bu­vo krei­pu­sis ir va­sa­rą – po apy­gar­dos teis­mos spren­di­mo dėl mai­ti­ni­mo kon­kur­so, ta­čiau tuo­met nau­jas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas. Anot STT at­sto­vo Rus­la­no Go­lu­bo­vo, tuo­met ap­si­ri­bo­ta nu­ro­dy­mu ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bai im­tis pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Nau­jo mi­nis­te­ri­jos krei­pi­mo­si STT kol kas dar ne­ver­ti­no, BNS sa­kė R.Go­lu­bo­vas.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė taip pat sa­ko Dar­bo ins­pek­ci­jos pa­pra­šiu­si įver­tin­ti li­go­ni­nės su­tar­tis su dar­buo­to­jais. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro pa­pra­šy­ta įver­tin­ti su­tar­tį dėl mu­ru­sių­jų trans­por­ta­vi­mo ir lai­ky­mo pa­slau­gų tei­ki­mo su bend­ro­ve „Li­ga­mis“. Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos yra pra­šo­ma at­lik­ti ne­pla­ni­nį pa­ti­kri­ni­mą ir įver­tin­ti, ar 2015 me­tais šio­je li­go­ni­nė­je ne­bu­vo ren­ka­mos ne­tei­sė­tos prie­mo­kos už pa­slau­gas, ku­rios tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mos ne­mo­ka­mai. SAM Vi­daus au­di­to sky­riui pa­ves­ta iš­nag­ri­nė­ti 2015 me­tų li­go­ni­nės dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą.

„Di­rek­to­riui jau yra par­ašy­ti raš­tai, kad per de­šimt die­nų pa­teik­tų pla­ną, kaip pa­ša­lins trū­ku­mus, ku­rie jau yra nu­sta­ty­ti, pa­vyz­džiui, mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­me“, – var­di­jo mi­nis­trė.

Li­go­ni­nės va­do­vas taip pat so­cial­de­mo­kra­tas A.Pa­mer­nec­kas šiuo me­tu ser­ga, tad li­go­ni­nės at­sto­vai ofi­cia­laus ko­men­ta­ro siū­lo pa­lauk­ti bent iki pir­ma­die­nio. Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Liu­das Pa­na­va BNS sa­kė, kad pa­ti­kri­ni­mus li­go­ni­nė­je vyk­dan­čios mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­dų dar ne­ma­tė.

„Ti­krai nie­ko ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, čia rei­kė­tų su di­rek­to­riu­mi šne­kė­ti, bet jis ser­ga. (...) Aš ne­no­rė­čiau nie­ko ko­men­tuo­ti, kol ne­ma­čiau iš­va­dų“, – sa­kė L.Pa­na­va.

Pa­ti R.Ša­la­še­vi­čiū­tė iš par­ei­gų trau­kia­si par­agi­nus prem­je­rui bei val­dan­čia­jai so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai. Tai ji ra­gin­ta da­ry­ti po vie­šo pri­si­pa­ži­ni­mo, kad prieš de­šimt­me­tį da­vė ky­šį me­di­kui. Ji taip pat bu­vo apk­laus­ta STT ty­ri­me dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Šiau­lių li­go­ni­nė­je.