R. Šalaševičiūtė: rašau atsistatydinimo pareiškimą
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė nu­spren­dė trauk­tis iš pos­to. „Ra­šau at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, ku­rį įteik­siu pa­čiam prem­je­rui, ir lauk­siu, ką nu­spręs prem­je­ras“, – penk­ta­die­nio po­pie­tę LRT TE­LE­VI­ZI­JAI sa­kė mi­nis­trė.

Ne­tru­kus po R. Ša­la­še­vi­čiū­tės par­eiš­ki­mo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, kad mi­nis­trės at­sis­ta­ty­di­ni­mui pri­tars.

„So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ir ma­no po­zi­ci­ja yra la­bai aiš­ki ir tvir­ta. As­me­nys, pre­ten­duo­jan­tys į aukš­tas par­ei­gas ar­ba jas ei­nan­tys, tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir pro­fe­sio­na­lu­mo pa­vyz­dys vi­suo­me­nei. To­dėl pri­tar­siu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės spren­di­mui at­sis­ta­ty­din­ti, nes tai vie­nin­te­lis ke­lias, sie­kiant grei­to ir ob­jek­ty­vaus tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mo“, – tei­gia prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Ra­šy­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą R. Ša­la­še­vi­čiū­tė nu­spren­dė po pre­zi­den­tės, prem­je­ro ir par­ti­jos ko­le­gų ra­gi­ni­mo.

„Jei­gu yra to­kia nuo­mo­nė, kad rei­kia at­sis­ta­ty­din­ti, tai, va­di­na­si, rei­kia ra­šy­ti ir pra­šy­mą. Kai ku­rie par­ti­jos ko­le­gos tu­ri to­kią nuo­mo­nę. Kiek gir­dė­jau, to­kią nuo­mo­nę par­eiš­kė ir prem­je­ras, to­dėl aš ir sa­kau, kad ra­šau at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą prem­je­rui, kad jis jį pa­si­ra­šy­tų pats“, – sa­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­tiks­li­no pra­šy­mą ra­šy­sian­ti pir­ma­die­nį.

Penk­ta­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė R. Ša­la­še­vi­čiū­tės si­tua­ci­ją įver­ti­no kaip „la­bai blo­gą“ ir par­eiš­kė, kad, esant to­kiai si­tua­ci­jai, mi­nis­trė tu­rė­tų trauk­tis.. „To­kios ga­li­my­bės (lik­ti mi­nis­trei pos­te) po­li­tiš­kai aš ne­ma­tau“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis prem­je­ras, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS penk­ta­die­nį sa­kė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė tu­rė­tų pa­ti pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų, o jei to ne­pa­da­rys – to­kį spren­di­mą pri­ims par­ti­ja.

„Aiš­ku, ge­riau­sia bū­tų, jei ji pa­ti su­vok­tų ir su­pras­tų, kad pa­siel­gė ne­tei­sin­gai ir pa­ti par­ašy­tų (at­sis­ta­ty­di­ni­mo – BNS) par­eiš­ki­mą. Bet net jei ji to par­eiš­ki­mo ne­pa­ra­šys, vis tiek par­ti­jos bus ati­tin­ka­mas spren­di­mas, rei­ka­lau­jant at­sis­ta­ty­din­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų“, – BNS te­le­fo­nu sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Penk­ta­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė apk­laus­ta kaip liu­dy­to­ja Šiau­lių li­go­ni­nės iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ris at­lie­ka­mas dėl ga­li­mų ko­rup­ci­nių vei­kų to­je gy­dy­mo įstai­go­je.

Ap­lin­ky­bių, ku­rias apk­lau­sos me­tu liu­di­jo mi­nis­trė, pro­ku­ra­tū­ra ne­atsk­lei­džia.

Be to, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui pri­si­pa­ži­no prieš ke­le­rius me­tus da­vu­si ky­šį me­di­kams.

„At­vi­rai pa­sa­kius, prieš pen­kis ar še­šis me­tus aš ir vo­ke­lį esu ne­šu­si, nes vie­nas ar­ti­mų gi­mi­nai­čių ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė da­ry­tis ope­ra­ci­ją, kol ne­bus su gy­dy­to­ju į prie­kį at­sis­kai­ty­ta: ma­no pa­stan­gos įkal­bė­ti ne­pa­dė­jo“, – tei­gė ji. Vė­liau R. Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS pa­tiks­li­no, kad jos skai­čia­vi­mu, įvy­kis bu­vęs maž­daug prieš de­šimt me­tų.

Mi­nis­trė penk­ta­die­nį ry­te pa­ti ap­si­lan­kė Spe­cia­lų­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT), kur da­vė par­ody­mus dėl ky­šio da­vi­mo. Po­pie­tę STT pra­ne­šė, kad ty­ri­mo ne­pra­dės.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų lie­pos 17 die­nos.

Mi­nis­trus prem­je­ro tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tė.