R. Šalaševičiūtė laikysis „pažado A. Brazauskui“
Iš pos­to be­si­trau­kian­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė sa­ko, kad ne­pa­liks so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, nes yra da­vu­si pa­ža­dą bu­vu­siam pre­zi­den­tui šios par­ti­jos va­do­vui Al­gir­dui Bra­zaus­kui.

„Ti­krai jo­kiu bū­du ne (ne­pa­lik­siu), ka­dan­gi pa­ža­dė­jau prieš mir­tį pu­sei me­tų li­kus ek­se­len­ci­jai Al­gir­dui Bra­zaus­kui, kad įsto­siu į ši­tą par­ti­ją ir lik­siu jo­je“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi Vy­riau­sy­bė­je sa­kė mi­nis­trė.

Ji tvir­ti­no, kad tiek iš­rink­ta į Sei­mą, tiek ta­pu­si mi­nis­tre jau­tė so­cial­de­mo­kra­tų par­amą.

Mi­nis­trė sa­kė, kad bū­da­ma Sei­mo na­re to­liau tu­rės „vi­sas ga­li­my­bes“ spręs­ti prob­le­mas svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je.

„Pu­san­trų me­tų už­te­ko, aš la­bai daug šio­je sis­te­mo­je su­pra­tau“, – sa­kė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Ji tei­gė be­si­jau­čian­ti „ne­kaip“, ta­čiau ne­no­rin­ti „šian­dien kal­bė­ti apie nuo­skau­das“. Mi­nis­trė taip pat sa­kė, kad jai gai­la vi­sų pra­dė­tų dar­bų.

„Vi­si bu­vo įdo­mūs, vi­si bu­vo ge­ri ir nau­din­gi Lie­tu­vai“, – kal­bė­jo R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Ji tvir­ti­no ne­tu­rin­ti prie­kaiš­tų par­ti­jos na­riams.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė trau­kia­si po par­tie­čių so­cial­de­mo­kra­tų, prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos, kai pri­pa­ži­no anks­čiau da­vu­si ky­šį me­di­kams, o Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba apk­lau­sė ją ti­riant ga­li­mą ko­rup­ci­ją Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ten­kins mi­nis­trės at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

Mi­nis­trus at­lei­džia pre­zi­den­tas mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­ki­mu.