R. Šalaševičiūtė: ankstesnis viceministro darbas „Vilniaus degtinėje“ rodo kvalifikaciją
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė tei­gia, kad vi­ce­mi­nis­tru pa­si­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Va­len­ti­nas Gav­ri­lo­vas, ku­ris anks­čiau dir­bo bend­ro­vė­je „Vil­niaus deg­ti­nė“, tu­ri tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir ge­rų re­ko­men­da­ci­jų, o jo bu­vu­sios par­ei­gos ne­ke­lia in­te­re­sų konf­lik­to.

„Vie­toj vi­ce­mi­nis­tro Ge­di­mi­no Čer­niaus­ko kan­di­da­tū­rą at­ras­ti, kas ga­lė­tų užim­ti šį pos­tą, bu­vo pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga, ka­dan­gi rei­kia tu­rė­ti ir eko­no­mi­kos ži­nių, ir tei­si­nių ži­nių, ir kaip tik toks bū­tent kan­di­da­tas, pre­ten­duo­jan­tis į šį pos­tą, ir bu­vo Va­len­ti­nas Gav­ri­lo­vas, apie ku­rį ti­krai bu­vo la­bai ge­ri at­si­lie­pi­mai, nes ji­sai dir­bo LSDP Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, ir tiek mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius, tiek ki­ti ko­le­gos re­ko­men­da­vo kaip tie­siog at­sa­kin­gai dir­ban­tį vi­sus dar­bus, jam pa­ves­tas už­duo­tis vyk­dan­tį. Su­si­pa­ži­nus ir ap­ta­rus ga­li­my­bes dirb­ti, iš­siaiš­ki­nus, kad Va­len­ti­nas tu­ri ir du ma­gis­trus - eko­no­mi­kos ir tei­sės, kan­di­da­tū­ra ta­po tin­ka­ma. O dar­bas „Vil­niaus deg­ti­nė­je“ tur­būt tik­tai ro­do kva­li­fi­ka­ci­ją ir tam ti­krą pa­ty­ri­mą“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­trė, pa­klaus­ta, ar jos ne­gąs­di­na vi­ce­mi­nis­tro ry­šiai su al­ko­ho­lio pra­mo­ne.

Mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma, kad V.Gav­ri­lo­vas „Vil­niaus deg­ti­nės“ Tei­sės ir ad­mi­nis­tra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vo par­ei­gas ėjo nuo 2003 bir­že­lio iki 2005 gruo­džio bei nuo 2007 spa­lio iki pa­sky­ri­mo vi­ce­mi­nis­tru šių me­tų gruo­dį.

„Jei­gu žiū­rint į ku­ruo­ja­mas sri­tis, ši­ta sri­tis yra pri­skir­ta vi­ce­mi­nis­trei Jad­vy­gai Zin­ke­vi­čiū­tei - nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko, al­ko­ho­lio kon­tro­lė, ka­dan­gi mes per­žiū­rė­jo­me ku­ruo­ja­mas sri­tis ir bū­tent ši sri­tis ati­ten­ka jai. To­dėl aš ma­nau, kad vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to, tuo la­biau, kad žmo­gus (V.Gav­ri­lo­vas) jau ne­be­dir­ba ten („Vil­niaus deg­ti­nė­je“), ne­tu­rė­tų bū­ti“, - sa­kė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.