R. Šadžius: turime būti tikri, kad Graikija grąžins paskolas
Fi­nan­si­nių sko­lų ka­muo­ja­mai Grai­ki­jai ne­ga­li­ma ak­lai sko­lin­ti pi­ni­gų ir rei­kia įsi­ti­kin­ti, kad jie bus grą­žin­ti, tei­gia Lie­tu­vos fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

Jis šeš­ta­die­nį kar­tu su ki­tais eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nis­trais spren­džia dėl par­amos At­ėnams.

„Tu­ri­me pri­im­ti eu­ro zo­nai ge­riau­sią spren­di­mą. Grai­ki­ja pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, mes tu­ri­me įver­tin­ti, kiek jie kons­truk­ty­vūs ir rea­lis­tiš­ki, o, svar­biau­sia - kad bū­tų įgy­ven­di­na­mi. Esa­me pa­si­ry­žę siek­ti komp­ro­mi­so, bet jis tu­ri bū­ti są­ži­nin­gas. Mes ne­tu­ri­me tei­sės ak­lai sko­lin­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų – tu­ri­me bū­ti ti­kri, kad jie bus grą­žin­ti“, - pra­ne­ši­me sa­kė R.Ša­džius.

Tre­čia­die­nį Grai­ki­ja ofi­cia­liai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl fi­nan­si­nės par­amos iš Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir Lie­tu­va, ket­vir­ta­die­nio nak­tį pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mą dėl re­for­mų ša­ly­je.

Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba yra įpa­rei­go­ju­si par­amos Grai­ki­jai klau­si­mą iš­spręs­ti iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos.