R. Šadžius: pinigai - ne valstybingumo simbolis
Pi­ni­gai yra ne vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lis, o prie­mo­nė ša­lies ge­ro­vei pa­siek­ti, ti­ki­na fi­nan­sų mi­nis­tras.

Ri­man­tas Ša­džius tei­gia, kad Lie­tu­va, at­si­sa­kiu­si li­to, ne­pra­ras sa­vo ne­prik­lau­so­my­bės sim­bo­lio, o tie­siog taps ge­riau ma­to­ma pa­sau­ly­je.

„Pi­ni­gai tu­ri vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas, net prieš­ka­rio lai­kais, ka­da vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­liai bu­vo la­bai svar­būs, brėkš­tant an­tro pa­sau­li­nio ka­ro auš­rai, vie­nas li­to tė­vų - pro­fe­so­rius Jur­gu­tis - sa­kė, kad pi­ni­gai yra prie­mo­nė, jo­kiais bū­dais ne sim­bo­lis, ne pa­mink­las. Tai tau­tos ge­ro­vės mes tu­ri­me siek­ti prie­mo­nė­mis, ku­rios yra pa­čios ge­riau­sios“, - tre­čia­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė R.Ša­džius.

Anot jo, eu­ro įve­di­mas pa­dės Lie­tu­vai tap­ti ge­riau ma­to­mai ir pri­im­ti spren­di­mus dėl eu­ro zo­nos at­ei­ties.

„Bet jei­gu žiū­rė­si­me į Lie­tu­vos sto­ji­mą į eu­ro zo­ną, tai mū­sų ša­lies au­to­ri­te­tas kaip tik at­virkš­čiai - iš­au­ga, mū­sų ša­lies ma­to­mu­mas iš­au­ga, mes at­si­sė­da­me už to sta­lo, kur jau 19 vals­ty­bių spręs pa­čius svar­biau­sius ši­tos eu­ro zo­nos bend­ri­jos, ku­rio­je gy­ve­na treč­da­lis mi­li­jar­do gy­ven­to­jų, rei­ka­lus“, - ti­ki­no fi­nan­sų mi­nis­tras.

„Eu­ras nė­ra ku­rios nors vals­ty­bės va­liu­ta, tai yra tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, ku­ria­me Lie­tu­va da­ly­vaus ne vien bū­da­ma pri­ri­šu­si sa­vo va­liu­tą prie tos bend­ro­sios va­liu­tos, o da­ly­vaus, kaip pil­na­tei­sė klu­bo na­rė, jos bal­sas bus gir­di­mas. Tai, man at­ro­do, kaip tik mū­sų tau­ti­niai jaus­mai tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­ti, ka­dan­gi mū­sų au­to­ri­te­tas iš­au­ga“, - pri­dū­rė jis.

Ta­čiau R.Ša­džius pri­pa­ži­no, kad jam liūd­na at­sis­vei­kin­ti su li­tu, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį, kad „sa­vo re­sur­są li­tas ati­tar­na­vo“.

Mi­nis­tras tei­gė, kad eu­ras nė­ra ste­buk­las, ku­ris sa­vai­me pa­ge­rins ša­lies gy­ve­ni­mą, ta­čiau ti­ki­no, kad, tin­ka­mai juo pa­si­nau­do­jus, ga­li­ma pa­ge­rin­ti eko­no­mi­kos pers­pek­ty­vas.

„Eu­ras nė­ra ste­buk­lų laz­de­lė, tai yra šan­sas. Klau­si­mas, ar mes su­ge­bė­si­me juo pa­si­nau­do­ti, ar ne. Tai šan­sas iš­ei­ti leng­viau į eks­por­to rin­kas, šan­sas gau­ti pi­ges­nių kre­di­ti­nių iš­lai­dų, ži­no­ma, ne­rei­kės mo­kė­ti va­liu­tos kei­ti­mo iš­lai­dų. (...) Jei­gu mes pa­si­nau­do­si­me sa­vo įėji­mu kaip pil­na­tei­sio na­rio į ši­tą bend­ri­ją, tai mes ga­lė­si­me pa­dė­ti ge­rus pa­grin­dus sa­vo vai­kų, sa­vo anū­kų žy­miai ge­res­niam gy­ve­ni­mui“, - ti­ki­no R.Ša­džius.

Lie­tu­vo­je eu­ras įve­da­mas ket­vir­ta­die­nį.